Art. 74 Cod penal Împrejurări care pot constitui circumstanţe atenuante Circumstanţele atenuante şi agravante INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Capitolul V
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Secţiunea II
Circumstanţele atenuante şi agravante

Art. 74

Împrejurări care pot constitui circumstanţe atenuante

Următoarele împrejurări pot fi considerate circumstanţe atenuante:

a) conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii;

b) stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită;

c) atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii, rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor.

Împrejurările enumerate în prezentul articol au caracter exemplificativ.


Art. 741 [9]

În cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată şi neglijenţă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracţiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instanţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

Dispoziţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de acelaşi gen, prevăzută de prezentul cod, într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 şi 2.

Cod penal actualizat prin:

Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal din 25 mai 2011, Monitorul Oficial 363/2011;

Lege nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, Monitorul Oficial 714/2010 ;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 74 Cod penal Împrejurări care pot constitui circumstanţe atenuante Circumstanţele atenuante şi agravante INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 75 "(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:
a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă;
b) depăşirea limitelor legitimei apărări;
c) depăşirea limitelor stării de necesitate.
d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracţiuni contra siguranţei publice, infracţiuni contra sănătăţii publice, infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate, contra securităţii naţionale, contra capacităţii de luptă a forţelor armate, infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, a infracţiunilor privind frontiera de stat a României, a infracţiunilor la legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infracţiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind spălarea banilor, privind activităţile aeronautice civile şi cele care pot pune în pericol siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică, privind protecţia martorilor, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, a celor privind traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul adopţiilor.
(2) Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare:
a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii;
b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului."
Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-75
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
a. Nu este suficient ca instanţa să se limiteze la motivarea aplicării circumstanţelor atenuante în considerentele deciziei; ea trebuia să menţioneze aplicarea art. 74, 76 C. pen. şi în cuprinsul minutei, respectiv al dispozitivului.

b. Reţinerea circumstanţelor atenuante impune aplicarea art. 334 C. proc. pen. privitor la schimbarea încadrării juridice.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 670/1998

Notă: a. în art. 357 C. proc. pen. se prevede că dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă, printre altele, şi "textul de lege în care se încadrează" infracţiunea pentru care s-a pronunţat condamnarea. în general se consideră că omisiunea de a menţiona în minută şi dispozitiv prevederile art. 74, 76 C. pen. nu constituie un motiv de nulitate dacă în considerentele hotărârii se arată motivele pentru care s-a redus pedeapsa sub minimul special (v. TS, sp., dec. nr. 635/1977, R. 2, p. 181; Tj. Neamţ, dec. pen. nr. 394/1983, RRD nr. 1/1984, p. 61; G. A n t o n i u §. a., Practica judiciară penală, voi. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1993, p. 208); în justificarea acestui punct de vedere s-a arătat că nemenţionarea în dispozitiv a art. 74, 76 C. pen. nu are aceeaşi importanţă ca omisiunea de a indica textul incriminator al faptei reţinute în sarcina inculpatului şi că desfiinţarea hotărârii, pentru motivul arătat, dacă dispoziţiile respective, chiar nemenţionate, au fost corect aplicate, apare ca fiind expresia unui formalism excesiv.

b. Este adevărat că încadrarea juridică a faptei implică stabilirea nu numai a textului de lege care prevede şi sancţionează fapta ce face obiectul cauzei, ci şi a tuturor textelor adiacente care îi determină statutul juridic (forma de săvârşire, existenţa şi forma participaţiei, pluralitatea sau unitatea infracţională, circumstanţele agravante legale etc.). "încadrarea juridică a faptei înseamnă deci stabilirea temeiului juridic al răspunderii penale şi, totodată, a felului şi limitelor pedepsei aplicabile pentru săvârşirea acelei fapte" (V. Dongoroz ş. a., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, voi. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p. 181) încălcarea de către instanţă a dublei obligaţii prevăzute în art. 334 C. proc. pen. - de a pune în discuţia părţilor noua încadrare şi de a explica inculpatului dreptul său de a cere lăsarea cauzei mai la urmă sau chiar amânarea judecăţii pentru a-şi pregăti apărarea în raport cu noua încadrare juridică - este sancţionată cu o nulitate relativă, dacă prin aceasta i s-a adus o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel. Nu există vătămare şi nulitate atunci când prin schimbarea încadrării juridice se creează inculpatului o situaţie vădit mai uşoară, fără a i se deschide noi posibilităţi de apărare. Reţinerea unor circumstanţe atenuante excluzând de plano, în toate cazurile, posibilitea unei vătămări şi, implicit existenţa unei nulităţi - neaplicarea dispoziţiilor art. 334 C. proc. pen. fiind, deci, lipsită de sancţiune - nu se mai poate susţine că, în această situaţie, instanţa este obligată să aplice prevederile textului sus-menţionat.
Răspunde