Art. 86 Cod penal Reabilitarea în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei Suspendarea condiţionată a executării pedepsei INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Capitolul V
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Secţiunea III
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Art. 86

Reabilitarea în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei

Dacă condamnatul nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în baza art. 83 şi 84, el este reabilitat de drept.


Art. 861

Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38;

c) se apreciază, ţinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c).

Dispoziţiile art. 81 alin. 5 şi 6 se aplică şi în cazul suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;

Ordonanţă de urgenţă nr. 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală din 15 noiembrie 2000, Monitorul Oficial 594/2000;

Ordonanţă de urgenţă nr. 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală din 15 noiembrie 2000, Monitorul Oficial 594/2000;


Art. 862

Termenul de încercare

Termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instanţă, între 2 şi 5 ani.

Dispoziţiile art. 82 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.


Art. 863

Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului

Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Datele prevăzute în alin. 1 lit. b), c) şi d) se comunică judecătorului sau serviciului stabilit în alin. 1 lit. a).

Instanţa poate să impună condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligaţii:

a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare;

b) să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită, decât în condiţiile fixate de instanţa;

c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite;

d) să nu intre în legătură cu anumite persoane;

e) să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule;

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă conform alin. 3 lit. a)-f) se face de judecătorul sau serviciul prevăzut în alin. 1 lit. a). În caz de neîndeplinire a obligaţiilor, judecătorul sau serviciul desemnat cu supravegherea condamnatului sesizează instanţa pentru luarea măsurii prevăzute în art. 864 alin. 2.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 864

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Dispoziţiile art. 83 şi 84 se aplică în mod corespunzător şi în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 865

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Dispoziţiile art. 85 alin. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În cazurile prevăzute în art. 85 alin. 1, dacă pedeapsa rezultată în urma contopirii nu depăşeşte 3 ani, instanţa poate aplica dispoziţiile art. 861. În cazul când se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei.


Art. 866

Reabilitarea în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Dacă cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării executării pedepsei în baza art. 864, el este reabilitat de drept.


Art. 867

Condiţii de aplicare

În cazul în care instanţa, ţinând seama de gravitatea faptei, de împrejurările în care a fost comisă, de conduita profesională şi generală a făptuitorului şi de posibilităţile acestuia de reeducare, apreciază că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate, poate dispune executarea pedepsei în unitatea în care condamnatul îşi desfăşoară activitatea sau în altă unitate, în toate cazurile cu acordul scris al unităţii şi dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 5 ani;

b) cel în cauză nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, afară de cazul când condamnarea intră în vreunul din cazurile prevăzute în art. 38.

Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă şi în caz de concurs de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată pentru concursul de infracţiuni este de cel mult 3 ani închisoare şi sunt întrunite celelalte condiţii prevăzute în alineatul precedent.

Dispoziţiile alin. 1 şi 2 se aplică şi în cazul în care condamnatul nu desfăşoară o activitate la data aplicării pedepsei.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;

Ordonanţă de urgenţă nr. 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală din 15 noiembrie 2000, Monitorul Oficial 594/2000;

Ordonanţă de urgenţă nr. 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală din 15 noiembrie 2000, Monitorul Oficial 594/2000;


Art. 868

Modul de executare

Pe durata executării pedepsei, condamnatul este obligat să îndeplinească toate îndatoririle la locul de muncă, cu următoarele limitări ale drepturilor ce-i revin potrivit legii:

a) din totalul veniturilor cuvenite, potrivit legii, pentru munca prestată, cu excepţia sporurilor acordate pentru activitatea desfăşurată în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare sau periculoase, se reţine o cotă de 15-40%, stabilită potrivit legii, în raport cu cuantumul veniturilor şi cu îndatoririle condamnatului pentru întreţinerea altor persoane, care se varsă la bugetul statului. În cazul condamnatului minor, limitele reţinerii se reduc la jumătate;

b) drepturile de asigurări sociale se stabilesc în procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului, după reţinerea cotei prevăzute la lit. a);

c) durata executării pedepsei nu se consideră vechime în muncă;

d) nu se poate schimba locul de muncă la cererea condamnatului, decât prin hotărârea instanţei de judecată;

e) condamnatul nu poate fi promovat;

f) condamnatul nu poate ocupa funcţii de conducere, iar în raport cu fapta săvârşită nu poate ocupa funcţii care implică exerciţiul autorităţii de stat, funcţii instructiv-educative ori de gestiune.

Pe durata executării pedepsei, condamnatului i se interzice dreptul electoral de a fi ales.

Instanţa poate dispune ca cel condamnat să respecte şi una sau mai multe din obligaţiile prevăzute în art. 863.

Pedeapsa se execută la locul de muncă în baza mandatului de executare a pedepsei.

Pe timpul executării pedepsei în unitatea în care cel condamnat îşi desfăşoară activitatea la data aplicării pedepsei, contractul de muncă se suspendă.

În cazul executării pedepsei într-o altă unitate decât cea în care îşi desfăşura activitatea condamnatul la data aplicării pedepsei, contractul de muncă încheiat încetează. Pedeapsa se execută fără a se încheia contract de muncă.

Dispoziţiile alin. 6 se aplică în mod corespunzător şi în cazul condamnatului care nu desfăşoară o activitate la data aplicării pedepsei.

În cazul în care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de muncă a devenit militar în termen în cursul judecăţii sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedeapsa se execută la locul de muncă, după trecerea în rezervă a acestuia.


Art. 869

Revocarea executării pedepsei la locul de muncă

Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă, cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune, înainte de începerea executării pedepsei sau în timpul executării acesteia, instanţa revocă executarea pedepsei la locul de muncă. Pedeapsa se aplică potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 1 şi 2 sau, după caz, ale art. 40.

Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate dispune şi pentru această infracţiune executarea pedepsei la locul de muncă. În acest caz, revocarea nu mai are loc şi pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni.

Dacă condamnatul se sustrage de la prestarea activităţii în cadrul unităţii sau nu-şi îndeplineşte în mod corespunzător îndatoririle ce-i revin la locul de muncă ori nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanţa poate să revoce executarea pedepsei la locul de muncă, dispunând executarea pedepsei într-un loc de deţinere.

Când condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă, instanţa revocă executarea pedepsei la locul de muncă şi, ţinând seama de împrejurările care au determinat incapacitatea de muncă şi de dispoziţiile art. 72, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 81 sau 861.

Dacă executarea pedepsei la locul de muncă se revocă potrivit alin. 1 sau 3, pedeapsa aplicată sau, după caz, restul de pedeapsă rămas neexecutat se execută într-un loc de deţinere.


Art. 86 10

Anularea executării pedepsei la locul de muncă

Dacă cel condamnat mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii şi aceasta se descoperă mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată la locul de muncă sau considerată executată, instanţa, dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 867, anulează executarea pedepsei la locul de muncă.

Anularea se dispune şi în cazul în care hotărârea de condamnare pentru infracţiunea descoperită ulterior se pronunţă după ce pedeapsa a fost executată la locul de muncă sau considerată ca executată. Pedeapsa se stabileşte, după caz, potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni sau recidivă.

La scăderea pedepsei executate în întregime sau în parte, ori, după caz, la contopirea pedepselor, se aplică dispoziţiile privitoare la pedeapsa închisorii, fără a se ţine seama dacă una din pedepse se execută la locul de muncă. Pedeapsa astfel stabilită se execută într-un loc de deţinere.


Art. 86 11

Încetarea executării pedepsei

Dacă cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, a dat dovezi temeinice de îndreptare, a avut o bună conduită, a fost disciplinat şi stăruitor în muncă, instanţa poate dispune încetarea executării pedepsei la locul de munca, la cererea conducerii unităţii unde condamnatul îşi desfăşoară activitatea sau a condamnatului.

Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la încetarea executării pedepsei la locul de muncă şi până la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune. Dacă în acelaşi interval condamnatul a comis din nou o infracţiune, instanţa poate dispune revocarea încetării executării pedepsei la locul de muncă, dispoziţiile art. 61 şi 8610 alin. 3 fiind aplicabile în mod corespunzător.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 86 Cod penal Reabilitarea în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei Suspendarea condiţionată a executării pedepsei INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
# Gabi 11-Februarie-2016
Bunaziua. Va rog daca se poate sa gasesc un inger pazitor care sa imi spuna si mie daca pot scapa de lichelele de la probatiune. Muncesc in strainatate si doresc sa merg la probatiune aici deoarece Costa prea mult sa vin in tara numai sa ma vada la fata 5 minute .... Exista ceva care sa ma multumeasca sau tot la o LEGE de cacat care imi interzice orice drept ma obliga sa ma supun unor hoti cu legea in mana ? Va multumesc
Răspunde
 
# Gogu 25-Mai-2016
Licheaua esti dumneata, că omul de la probațiune nu are nicio vina ca ai fost tu condamnat. Crede-ma, probabil nici el sau ea nu are vreo plăcere să vadă jegul societății la față!
Răspunde
 
# S.G. 03-Februarie-2016
Condamnatii cu suspendare mai pot lucra in aceias institutie
Răspunde
 
# Nicolescu 02-Decembrie-2015
Va rog ,respectuos ,sa-mi spuneti ,in cazul treceri termenului impus de judecator ,cu privire la esecutarea pedepsei ,cumulative art 86.3 ,pot relua activitatea de taximetrist pe care o desfasuram din anul 1998 ?
Va multumesc !
Răspunde
 
# LIVIU 02-Octombrie-2015
AM FOST CONDAMNAT LA 3 ANI CU SUSPENDARE +3 ANI DE PROBA,LA CE PERIOADA POT OBTINE REABILITARERA CAZIERULUI,DEOARECE AM NEVOIE DE EL LA ANGAJARE
Răspunde
 
# Gogu 25-Mai-2016
La expirarea termenului de încercare. Dacă ți-ai plătit toate cheltuielile judiciare și despăgubirile civile ( dacă este cazul).
Răspunde
 
# marius 24-Octombrie-2014
daca am pedeapsa sub supravegere , pot pleca la munca in anglia? Cu stima , va multumesc anticipat..
Răspunde
 
# florin 10-Octombrie-2014
Buna ziua, in anul 2003 am primit o condamnare de 2 ani cu suspendare si un termen de reabilitare sub supraveghere de 5 ani. Citind articolele de mai sus presupun ca trebuia sa intervina reabilitarea de drept fara niciun demers din partea mea. Am vrut sa scot cazierul ptr angajare si am renuntat fiindca mi-au spus ca nu iese "curat". As dori sa stiu care e procedura pentru a putea intra cat mai repede in posesia unul cazier curat.
Răspunde
 
# Paul Ionita 11-Februarie-2014
La o condamnare de3 ani si 4 luni dupa cati ani intrvine reabilitarea din oficiu fara a mai face o cerere in instanta
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. (1) "Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
(2) În caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate intermediară, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-97
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 96 "(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoţit pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62 nu a fost executată şi a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) şi alin. (6), instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.
(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.
(6) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în cazul revocării, dispoziţiile alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) se aplică în mod corespunzător."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-96
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 94 "(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se comunică serviciului de probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) şi lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), precum şi alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care îi revin;
c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-94
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 93 "(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
(2) Instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.
(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor.
(4) Pentru stabilirea conţinutului obligaţiei prevăzute la alin. (3), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.
(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-93
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 92 "(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.
(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-92
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 91 "(1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;
c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
(2) Când pedeapsa închisorii este însoţită de pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. 62, amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă:
a) pedeapsa aplicată este numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată;
c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.
(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum şi a celor ce au determinat suspendarea executării pedepsei şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-91
Răspunde
 
# sabina 22-Aprilie-2013
JURISPRUDENŢĂ EXECUTAREA PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCĂ

127. Potrivit art. 86^11 C. pen., dacă - pe lângă îndeplinirea altor condiţii - cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, instanţa poate dispune încetarea executării prin muncă.

Cererea de încetare a executării pedepsei nu poate fi respinsă dacă, deşi formulată anterior împlinirii duratei de mai sus, fracţiunea menţionată din durata pedepsei s-a împlinit în timpul judecării cererii în prima instanţă sau în apel.

C. Apel Bucureşti, s. Ipen., dec. nr. 281/1997

128. Faptul că unitatea la care s-a dispus, conform art. 86^7 C. pen., ca inculpatul să execute pedeapsa prin muncă, se află în proces de lichidare nu constituie un impediment pentru ca, în prezent, inculpatul să presteze munca în acea unitate.

Dacă ulterior, pe parcursul executării pedepsei, unitatea, din orice motive, nu ar mai putea să asigure condiţiile pentru ca executarea pedepsei să aibă loc în cadrul său, ea urmează să încunoştinţeze despre această împrejurare instanţa de executare, care va proceda potrivit art. 461 C. proc. pen.

C. Apel Bucureşti, s. a Il-a pen., dec. nr. 814/1997

129. Faptul că inculpatul n-a anunţat instanţa de executare că unitatea la care, potrivit hotărârii de condamnare, execută pedeapsa închisorii prin muncă, s-a desfiinţat şi, ca atare, a întrerupt executarea pedepsei la acea unitate - angajându-se însă la alta - nu justifică revocarea, din oficiu, a executării pedepsei la locul de muncă, neexistând nici una din situaţiile la care se referă art. 86^9 C. pen.

C. Apel Bucureşti, s. a Il-a pen., dec. nr. 632/1997
Răspunde
 
# istvan 09-Februarie-2013
Am fost condamnat pe 31.10.2008 la 3 ani cu suspendare pe timp de 5 ani ,acest 5 ani insemnind timpul de incercare?In ce an ar intra in vigoare reabilitarea de drept
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Suspendând sub supraveghere executarea pedepsei aplicată inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, prima instanţă a dispus că pe parcursul acestei durate "inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prevăzute în art. 86^3 alin. 1 lit. a-d C. pen.".

Impunând condamnatului obligaţia de a se supune măsurii prevăzute în art. 86^3 alin. 1 lit. a C. pen., prima instanţă era obligată să o particularizeze, conferindu-i un conţinut concret, deoare în caz contrar această măsură -ca, de altfel, şi cele de la lit. b, c şi d - este un simplu comandament abstract. Instanţa trebuia să fixeze datele de prezentare a condamnatului şi să desemneze judecătorul sau alt organ la care urmează să se prezinte acesta, deoarece altfel măsura nu-şi poate atinge scopul, iar revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în caz de neprezentare, conform art. 86^4 alin. 2 C. pen., nu s-ar putea dispune niciodată.

în consecinţă, se va admite apelul declarat de parchet, se va desfiinţa parţial sentinţa atacată şi se va dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să respecte măsurile de supraveghere prevăzute în art. 86^3 alin. 1 lit. a-d C. pen., urmând să se prezinte semestrial, în ultima zi lucrătoare a semestrului la secţia de poliţie din raza domiciliului său.

C. Apel Bucureşti, s. a II-apen., dec. nr. 170/1998
Răspunde
 
# diana 14-Iulie-2012
Admiţând sesizarea postului de poliţie, prima instanţă a dispus, în baza art. 86^9 C. pen., revocarea executării pedepsei la locul de muncă, în ceea ce îl priveşte pe condamnatul M. I., deoarece acesta, urmând a executa, în condiţiile art. 86^7 C. pen., o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare, după ce la data de 13 mai 1997 a început să execute pedeapsa, de la 18 iunie 1997 nu s-a mai prezentat la locul de muncă.

După ce apelul său a fost respins, condamnatul a declarat recurs; el susţine că la soluţionarea sesizării instanţele nu au avut în vedere că este bolnav - bronşită cronică, dovedită cu acte medicale -, că a avut o bună conduită şi că întreţine doi bătrâni, precum şi pe concubina sa, care este handicapată, pe care lipsirea sa de libertate i-ar lăsa fără întreţinere.

Potrivit art. 86^9 C. proc. pen., dacă condamnatul se sustrage de la prestarea activităţii în cadrul unităţii unde a fost repartizat, instanţa "poate" să revoce executarea pedepsei la locul de muncă, dispunând executarea pedepsei într-un loc de deţinere.

Revocarea executării pedepsei la locul de muncă fiind, în situaţia din speţă, o chestiune de apreciere şi cum aprecierea instanţei de prim grad şi a instanţei de apel asupra acestei chestiuni nu este susceptibilă de a fi cenzurată în cadrul nici unuia dintre cazurile de casare prevăzute în art. 385^9 C. proc. pen., recursul va fi respins ca nefondat.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 1185/1998
Răspunde
 
# diana 14-Iulie-2012
Parchetul critică soluţia instanţei care a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa la locul de muncă conform art. 86^7 C. pen, susţinând că adresa prin care unitatea şi-a exprimat acordul ca inculpatul să presteze munca în cadrul acesteia are un caracter ambiguu, acest acord fiind exprimat cu rezerve.

Din conţinutul adresei la care se referă parchetul rezultă că unitatea este de acord ca inculpatul să execute pedeapsa Ia locul de muncă "în perioadele când este de lucru în cadrul societăţii".

în raport cu această formulare acordul dat nu este ambiguu, în sensul că ar exista îndoială asupra posibilităţii de a se asigura executarea pedepsei la locul de muncă, ci cuprinde doar o menţiune realistă cu privire Ia eventualitatea ca - la un moment dat - să nu existe front de lucru sau să nu se mai poată asigura tuturor salariaţilor un loc de muncă; or, asemenea situaţii pot interveni - pe parcursul executării pedepsei Ia locul de muncă -în cadrul oricărei unităţi la care se prestează munca în condiţiile art. 86^7 C. pen.

Deci recursul nu este fondat.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 1235/1998
Răspunde