Art. 115 cod procedura civila Întîmpinarea Procedura înainte de judecată

Capitolul I
Procedura înainte de judecată

Secţiunea III
Întîmpinarea

Art. 115

Întâmpinarea va cuprinde:

1.numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar. Dispoziţiile art. 82 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător;

2.excepţiile de procedură pe care pârâtul le ridică la cererea reclamantului;

3.răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale cererii;

4.dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere; când va cere dovada cu martori, pârâtul va arăta numele şi locuinţa lor, dispoziţiile art. 82 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

5. semnătura.

codul de procedură civilă actualizat prin:

Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, Monitorul Oficial 714/2010;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 115 cod procedura civila Întîmpinarea Procedura înainte de judecată
# franco blanc 20-Decembrie-2012
Jurisprudenta Art. 115 CPC

1. Apărări de fond. 1) Pentru a obţine reducerea unei pretenţii formulate de reclamant nu este necesar a se face cerere reconvenţională sau cerere separată, ci este suficient ca ea să fie invocată pe calea unei simple apărări de fond, în cadrul procesului (Trib. Suprem, colegiul
civil, decizia nr. 1197/1961, în I.C. Mihuţă, Al. Lesviodax Repertoriu I, p. 747);

2) Plăţile făcute în executarea unui contract pot fi opuse pe cale de excepţie, fără a fi necesară formularea unei cereri reconvenţionale (Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1237/1957, în I. C. Mihuţă, Al. Lesviodax, Repertoriu I, p. 747);

2. Excepţii de procedură. Conform art. 136 C. proc. civ., excepţiile de procedură care nu au fost propuse în condiţiile art. 115 şi art. 132 C. proc. civ. nu vor mai putea fi invocate în cursul judecăţii, afară de cele de ordine publică.

Potrivit art. 115 pct. 1 şi art. 118 alin. (1) C. proc. civ., pârâtul este obligat ca prin întâmpinare să invoce excepţiile de procedură, deducându-se că este vorba despre cele relative.

Nerespectarea acestei din urmă dispoziţii legale, ce reglementează momen-
tul la care trebuie invocate excepţiile relative, împiedică însăşi posibilitatea propunerii unor asemenea excepţii chiar la prima zi de înfăţişare, trimiterea pe care art. 136 C. proc. civ. o face la prevederile art. 132 C. proc. civ. vizând depunerea întâmpinării ulterior întregirii sau modificării de către reclamant a cererii introductive (C.A. Bucureşti, secfia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 368/R/2006, în A.-L. Constanda, Sancţiuni, p. 338).
Răspunde