Art. 125 cod procedura civila Înfăţişări şi dezbateri Judecata

Capitolul III
Judecata

Secţiunea I
Înfăţişări şi dezbateri

Art. 125

(1)Preşedintele va dispune să se întocmească pentru fiecare şedinţă o listă cu pricinile fixate să se judece în acea zi şi care va fi afişată la uşa sălii de şedinţă, cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei.

(2)Pricinile declarate urgente şi cele rămase în divergenţă se vor judeca înaintea celorlalte.

(3)Părţile pot cere schimbarea rândului, dacă împricinaţii având pricini fixate înaintea lor nu se împotrivesc.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 125 cod procedura civila Înfăţişări şi dezbateri Judecata
# radu.marian 24-Decembrie-2012
1. O parte singură, în lipsa celeilalte, nu poate cere schimbarea rândului, dreptul de a se înfăţişa la rândul fixat prin lista de şedinţă fiind câştigat de ambele părţi.

2. Textul este aplicabil fie pricinilor în care amânarea este precedată de dezbateri, fie pricinilor care sunt în stare de judecată. Aceasta deoarece amânările care nu implică dezbateri pot fi dispuse la începutul şedinţei (art. 126) în ordinea listei [art. 104 alin. (11) din Regulament], ceea ce înseamnă că în acest caz nu se poate vorbi de o schimbare a rândului în raport cu celelalte pricini care nu se amână fără dezbateri.
Răspunde
 
# franco blanc 20-Decembrie-2012
Jurisprudenta art. 125 CPC

1. Omisiunea trecerii dosarului pe listă. Dacă pârâtul a fost legal citat, dar nu s-a prezentat la judecarea procesului pentru a-şi formula apărările, atunci hotărârea instanţei nu poate fi criticată pe motiv că dosarul nu a fost trecut pe lista sălii de şedinţă (Trib. Bucureşti, secfia a IV-a civilă, decizia nr. 579/1990, în C.P.J. 1990, p. 125, nr. 159).

Notă: Solufia trebuie nuanţată, deoarece, în sistemul nostru de drept, există nu numai nulităţi exprese, ci şi nulităţi virtuale. Aşadar, nulitatea hotărârii ar putea interveni dacă pârâtul face dovada că omisiunea de a se trece dosarul pe
lista de şedinţă i-a cauzat o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel;

2. Judecata peste rând. 1) Nu există vătămare, deşi pricina a fost judecată peste rând, dacă partea a fost prezentă şi a pus concluzii (Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1285/1956, în Legalitatea populară nr. 12/1956, p. 1512);

2) Schimbarea ordinii de pe listă nu trebuie să afecteze dreptul de apărare al părţilor, judecata peste rând în lipsa părţii atrăgând nulitatea hotărârii (Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1285/1956, în Legalitatea populară nr. 12/1956, p. 1512).
Răspunde
 
# radu.marian 24-Decembrie-2012
Schimbarea rândului

De vreme ce în încheierea întocmită pentru termenul din 21 martie 2001 s-a făcut menţiunea în sensul că „la o a doua strigare se prezintă intervenienta D.M.” se impune concluzia că instanţa nu a ţinut cont de cererea, depusă prin registratură, prin care intervenienta a solicitat ca dosarul să fie strigat la sfârşitul şedinţei, pentru a putea fi prezentă la administrarea probelor.
Pe de altă parte, întrucât pricina de faţă nu face parte din acelea declarate urgente [art. 125 alin. (2) C. proc. civ.], nu a fost amânată, astfel încât în condiţiile art. 126 C. proc. civ., să poată fi cerută la începutul şedinţei şi deoarece figura pe lista de şedinţă la nr. 31 -ultima repartizată completului respectiv-nici nu era necesară o cerere pentru a fi judecată la sfârşitul şedinţei. -C.A. Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, decizia nr. 3651/2001, nepublicată.
Răspunde
 
# franco blanc 20-Decembrie-2012
Legislaţie incidentă

Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti (Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 387/2005

Art. 89. (1) Şedinţele de judecată încep de regulă la ora 8,30, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate, şi după-amiaza.

(2) Ora de chemare a părţilor în faţa instanţei se va fixa în funcţie de programarea şedinţelor de judecată.

(3) în caz de amânare a judecării cauzei, atunci când părţile convin, instanţa va putea fixa o oră de strigare a dosarelor pentru termenul următor.

[...]

Art. 104. (1) Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu jumătate de oră înainte de începerea şedinţei de judecată, pentru a pune la dispoziţie dosarele spre consultare; acesta se îngrijeşte totodată de ataşarea la dosare a ultimelor acte de procedură sau a corespondenţei sosite la registratură.
(2) După începerea şedinţei de judecată, procurorul, părţile, reprezentanţii sau avocaţii acestora pot studia dosarele numai cu încuviinţarea preşedintelui de complet, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii.

(3) Grefierul de şedinţă verifică buna funcţionare a instalaţiilor de sonorizare, pentru apelul persoanelor chemate în faţa instanţei de judecată.

(4) Grefierul de şedinţă anunţă publicului din sală intrarea judecătorilor.

(5) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia.

(6) Accesul publicului în sala de şedinţă poate fi limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

(7) Fotografierea, filmarea sau înregistrarea în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului.

(8) Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Durata suspendării va fi anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija grefierului.

(9) Apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate se face, de regulă, de grefierul de şedinţă, prin instalaţia de sonorizare.

(10) După strigarea cauzei şi apelul părţilor, grefierul de şedinţă face oral referatul cauzei, prezentând pe scurt obiectul pricinii şi stadiul în care se află judecata acesteia, comunică modul în care s-a îndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces şi dacă s-au realizat celelalte măsuri dispuse de instanţă la termenele anterioare.

(11) Cauzele care se amână, fără discuţii, vor putea fi strigate la începutul şedinţei, în ordinea listei, dacă toate părţile legal citate sunt prezente şi cer amânarea sau în cauză s-a solicitat judecata în lipsă.

(12) La cererea părţilor, instanţa va putea lăsa cauza la urmă, fixând o anumită oră, când dosarul va fi strigat din nou.

(13) în cazul în care nici una dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârşitul şedinţei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Pentru motive temeinice, preşedintele completului poate dispune luarea cauzelor într-o altă ordine decât cea înscrisă pe lista de şedinţă.

(14) Cererile sau actele depuse în timpul şedinţei de judecată vor fi datate, vizate şi semnate de preşedintele completului de judecată.

(1 5) în cursul şedinţei de judecată grefierul va consemna în caietul de note: numărul dosarului, poziţia acestuia pe lista de şedinţă, susţinerile orale din timpul şedinţei, depunerile de cereri şi acte în condiţiile alin. (14), măsurile dispuse de instanţă, precum şi toate celelalte aspecte din desfăşurarea procesului.

(16) Notele vor fi vizate de preşedintele completului de judecată, care în prealabil va verifica conţinutul acestora şi va urmări ataşarea listei de şedinţă la caietul de note.

(17) Caietul de note va fi numerotat şi sigilat; acesta se va depune la arhiva instanţei, unde se va păstra timp de 3 ani, socotiţi de la data ultimelor note.

(18) în cazul în care desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice, suportul înregistrării se va păstra în arhiva instanţei timp de 3 ani, socotiţi de la data efectuării ultimelor înregistrări.

(19) în cazul amânării judecăţii cauzei, la fixarea noului termen şi a orei de prezentare la instanţă se va ţine seama de programarea şi încărcătura şedinţelor de judecată.

(20) în situaţia în care cauza rămâne în pronunţare, preşedintele completului anunţă în şedinţă ora şi, eventual, ziua stabilită pentru pronunţarea hotărârii.
Răspunde