Art. 327 cod procedura civila Revizuirea hotărîrilor

Capitolul II
Revizuirea hotărîrilor

Art. 327

(1)Dacă instanţa încuviinţează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre.

(2)Se va face arătare de hotărârea dată în revizuire, în josul originalului hotărârii revizuite.

codul de procedură civilă actualizat prin:

Legea 59/1993 - pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi din 23 iulie 1993, Monitorul Oficial 177/1993;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 327 cod procedura civila Revizuirea hotărîrilor
# irina.bianca 08-Ianuarie-2013
Practică juridică

1. încheiere interlocutorie. Hotărâre. Soluţii posibile. 1) Textele care reglementează procedura revizuirii în materie civilă nu prevăd parcurgerea obligatorie a două etape în judecarea cererii de revizuire, ca în procesul penal. Procedura de judecată poate fi deci diferită, în raport de motivul de revizuire invocat şi de situaţia de fapt a speţei. Astfel, în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 1 şi 7 C. proc. civ. este normal să se dea o singură hotărâre, pe când în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 4 teza I pct. 6 şi pct. 8 este normal să se dea o primă hotărâre care desfiinţează hotărârea atacată, iar apoi să se treacă la rejudecarea fondului şi, deci, la pronunţarea unei a doua hotărâri, însă, în situaţia în care cererea de revizuire se sprijină pe înscrisuri noi şi instanţa nu este în măsură să rezolve deodată şi fondul, cererea de revizuire trebuie admisă în principiu printr-o încheiere interlocutorie, după care să se treacă la administrarea probelor, pentru a se da o singură hotărâre finală de admitere sau de respingere a cererii de revizuire şi a se evita situaţia ca, la rejudecarea fondului, să se ajungă eventual la aceeaşi soluţie pe care o pronunţase instanţa prin prima sa hotărâre de fond, ceea ce echivalează în fapt cu respingerea cererii de revizuire (Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1077/1964, în C.D. 1964, p. 260);

2) Nicio dispoziţie a Codului de procedură civilă nu prevede că în cererile de revizuire instanţa pronunţă două
hotărâri. Prin urmare, hotărârea de admitere în principiu a cererii de revizuire face corp comun cu hotărârea finală, astfel că anularea acesteia implică şi anularea primei hotărâri, care are caracterului unei încheieri interlocutorii (Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1215/1961, în I.C. Mihuţă, AL Lesviodax, Repertoriu I, p. 854-855, nr. 606);

2. Anularea ultimei hotărâri.

1) în cazul contrarietăţii de hotărâri, dacă instanţa admjte cererea de revizuire, urmează să anuleze ultima hotărâre. Aceasta se explică prin faptul că revizuirea pentru contrarietate de hotărâri îşi are suportul logic în respectarea puterii de lucru judecat, care impune anularea celei de a doua hotărâri (Trib. Suprem, secţia civilă, decizia nr. 1309/1978, în C.D. 1978, p. 285);

2) Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri, avându-şi suportul logic în respectarea principiului autorităţii lucrului judecat, impune anularea ultimei hotărâri pronunţate (C.S.J., secţia comercială, decizia nr. 548/1995, în B.J. - Bază de date);

3) Prin decizia a cărei revizuire se cere nu s-a evocat fondul cauzei, ci s-au respins recursurile declarate împotriva deciziei tribunalului. Decizia instanţei de apel este cea care, evocând fondul, a dat câştig de cauză reclamantului şi această decizie a devenit irevocabilă prin respingerea recursurilor declarate împotriva sa.

Revizuienta solicită modificarea deciziei instanţei de recurs şi menţinerea hotărârii primei instanţe, însă o asemenea soluţie este incompatibilă cu calea de atac a revizuirii.

în situaţia în care motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 7 C. proc. civ. este găsit întemeiat, soluţia consacrată de art. 327 alin. (2) teza a ll-a C. proc. civ.
este aceea a anulării ultimei hotărâri, or, în speţă, prin anularea deciziei Curţii de Apel revizuienta nu ar obţine niciun folos, deoarece s-ar menţine decizia Tribunalului, aceasta fiind, de fapt, potrivnică sentinţei Judecătoriei (I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 8393/2006).
Răspunde