Art. 4 cod procedura civila

Art. 4

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:

1.recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;

2.recursurile în interesul legii;

3. abrogat;

4.în orice alte materii date prin lege în competenţa sa.

codul de procedură civilă actualizat prin:

OUG 58/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 25 iunie 2003, Monitorul Oficial 460/2003;


Art. 41

Competenţa ce revine instanţelor judecătoreşti în legătură cu arbitrajul reglementat de cartea IV aparţine instanţei care ar fi fost competentă să soluţioneze litigiul în fond, în lipsa unei convenţii arbitrale.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 4 cod procedura civila
# roxana ilie 04-Noiembrie-2012
LEGISLAŢIE, LEGI SPECIALE

Art. 4 pct. 1

♦ 1. Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, art. 36- (1) Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea în tot sau în parte a înregistrării unei topografii, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea protecţiei. Cererea de anulare poate fi formulată pe întreaga perioadă de protecţie a topografiei.

(2) Hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea
de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotărârile Curţii de Apel Bucureşti pot fi atacate cu recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 30 de zile de la comunicare.

♦ 2. Legea nr. 21/1996 a concurenţei, art. 20 alin. (6) - Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către preşedinte, în numele Consiliului Concurenţei; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti; sentinţa va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

♦ 3. Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

- art. 19 alin. (1) - împotriva ordonanţei de clasare a comisiei de cercetare, părţile interesate, Ministerul Finanţelor şi procurorul pot face recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 10 zile de la comunicare.

— art. 20 - Sentinţele curţii de apel pot fi atacate cu recurs de către părţile interesate, Ministerul Finanţelor şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

— art. 21 - (1) Cercetarea averii Preşedintelui României, a deputaţilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducătorilor autorităţilor publice numiţi de Preşedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecătorilor Curţii Constituţionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi şi procurorilor financiari de pe lângă aceasta, a magistraţilor de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la parchetul de pe lângă aceasta, de la Parchetul Naţional Anticorupţie, precum şi de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea, aflaţi în funcţie, se face de către o comisie specială formată din:
- doi judecători de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnaţi de adunarea generală a acestei curţi, dintre care unul în calitate de preşedinte;

- un procuror de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) Preşedintele şi membrii comisiei sunt desemnaţi pe o perioadă de 3 ani. Pe aceeaşi perioadă şi de către aceleaşi persoane vor fi desemnaţi şi trei supleanţi.

(3) Comisia are un secretar desemnat de preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dintre magistraţii-asistenţi.

- art. 24 alin. (1) şi (2) - (1) Cauzele privind persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1) se judecă la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în complet format din trei judecători desemnaţi de preşedintele acestei curţi.

(2) Recursurile se judecă în complet format din nouă judecători.

♦ 4. Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi de conspirarea securităţii ca poliţie politică, art. 9 - (1) în cazul în care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului, se constată că unul dintre membrii acestuia nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta lege, se procedează la revocarea mandatului şi la o nouă alegere. Verificarea îndeplinirii condiţiilor se face, la cererea oricărei persoane, de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) Revocarea se dispune doar pentru cazurile prevăzute la art. 8 alin. (7^3) şi (8). Pronunţarea revocării se face de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în complet de 3 judecători, cu citarea părţilor. Decizia pronunţată poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare. Recursul se judecă în complet de 7 judecători, cu citarea părţilor. în ambele faze înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează aceste cauze cu celeritate.

♦ 5. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, art. 58^9 alin. (3) şi (4)

- (3) Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti prin care se dispune restituirea bunului cultural şi acordarea despăgubirilor prevăzute la alin. (2) poate fi atacată cu recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va judeca recursul de urgenţă.

(4) în cazul admiterii recursului prevăzut la alin. (3), înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond.

♦ 6. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, art. 29 alin. (5) şi (7) - (5) Hotărârile plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se redactează în cel mult 20 de zile şi se comunică de îndată.

(...)

(7) Hotărârile prevăzute la alin.

(5) pot fi atacate cu recurs, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

♦ 7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 10 alin. (2)

- Recursul împotriva sentinţelor
pronunţate de tribunalele adminis-trativ-fiscale se judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, iar recursul împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

♦ 8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 275 - (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cu privire la o instituţie de credit, inclusiv cele privind administratorii, directorii, persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor instituţiei de credit sau cu privire la acţionarii acesteia, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(4) în cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României, instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestor acte.
Art. 4 pct. 4

♦ 9. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, art. 35 - (1) Contestaţiile asupra modului de organizare şi asupra componenţei birourilor electorale se pot face în termen de 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor şi a locţiitorilor acestora sau, după caz, de la completarea birourilor electorale cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale.

(2) Contestaţiile se soluţionează de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, de biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, şi de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen
Competenţa
de două zile de la înregistrarea contestaţiilor.

♦ 10. Legea nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 41 - (1) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenţa birourilor şi oficiilor electorale în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestora.

(2) Contestaţiile prevăzute la alin. (1) se soluţionează de biroul electoral de circumscripţie, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie, sau de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. în municipiul Bucureşti contestaţiile se soluţionează de oficiul electoral, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, şi de biroul electoral de circumscripţie, dacă privesc oficiile electorale.
Răspunde
 
# niga gheorghe 15-Iulie-2012
as vrea sa stiu la cati ani se prescriu amenzile civile,la 3 ani,s-au la 5 ani?
va multumesc
Răspunde