Art. 457 cod procedura civila Poprirea Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

Capitolul II
Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

SECŢIUNEA a V-a
Poprirea

Art. 457

(1)În cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se înfiinţează potrivit art. 453.

(11)În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare.

(2)La data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creanţei. Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.

(3)Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate.

(4)În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă, în vederea consemnării acestora potrivit dispoziţiilor art. 456.

codul de procedură civilă actualizat prin:

Legea 459/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 6 decembrie 2006, Monitorul Oficial 994/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 457 cod procedura civila Poprirea Urmărirea silită asupra bunurilor mobile
# irina.bianca 11-Ianuarie-2013
Practică juridică

1. Lipsa disponibilului bănesc.

1) Poprirea trebuie validată pentru întreaga sumă cuprinsă în titlul executoriu, urmând ca, pe măsură ce se alimentează contul, sumele să fie reţinute până la concurenţa debitului (C.A. Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 1276/2000. în acelaşi sens: C.A. Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 3830/2000);

2) Atât timp cât debitoarea deţine un cont la terţul poprit, chiar fără disponibil bănesc în momentul judecăţii, trebuie să se valideze poprirea înfiinţată pentru ca eventualele intrări de sume în cont să poată fi puse la dispoziţia creditoarei (C.S.J., secţia civilă, decizia nr. 133 l/l 997, în B.J. - Bază de date);

3) Potrivit dispoziţiilor art. 1718 C. civ., art. 452, art. 455 şi art. 457 C. proc. civ., poprirea poate fi validată chiar şi în cazul în care debitorul nu are disponibil bănesc în contul deschis la terţul poprit, executarea popririi urmând să aibă loc în măsura alimentării contului (C.S.J., Secţiile Unite, decizia nr. IV/1998, în B.J. - Bază de date).

Notă: în reglementarea actuală, introducerea alin. (V) la art. 457 prin Legea nr. 459/2006, a confirmat soluţia pronunţată anterior în recursul în interesul legii;

2. Momentul înfiinţării popririi. Obligaţiile terţului poprit. Conform art. 457 alin. (1) şi (2) C. proc. civ., dacă debitorul este titular de conturi bancare, poprirea va fi înfiinţată de executorul judecătoresc, iar de la data sesizării societăţii bancare sumele existente, precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizateîn măsura necesară realizării creanţei. Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată.

Prin urmare, calitatea de terţ poprit se dobândeşte de la data sesizării de către executorul judecătoresc şi de la
această dată sumele existente în contul debitorului sunt indisponibilizate.

Tot de la data sesizării, care coincide cu momentul înfiinţării popririi, curge şi termenul de 15 zile prevăzut de art. 456 alin. (1) C. proc. civ., în care terţul poprit trebuie să-şi execute obligaţiile prevăzute în acest articol, respectiv consemnarea sumei de bani ori indisponibilizarea bunurilor mobile incorporabile şi să comunice aceste împrejurări executorului.

Momentul înfiinţării popririi este deosebit de important întrucât, alături de obligaţiile susmenţionate şi dobândirea calităţii de terţ poprit, în raport de acest moment se apreciază şi conduita terţului, respectiv dacă şi-a executat sau nu obligaţiile (C.A. Braşov, secţia civilă, decizia nr. 684/R/2005, în C.P.J. în materie civilă pe 2005, p. 215);

3. Terţ poprit obligat să plătească din fonduri proprii. Nelegalitate.

Conform prevederilor art. 460 alin. (2) C. proc. civ., la cererea debitorului, a creditorului sau a organului de executare, instanţa va cita părţile şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validarea popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar va hotărî desfiinţarea popririi.

Judecătoria l-a obligat pe terţul poprit să plătească suma datorată de debitor, dispoziţie care contravine flagrant prevederilor legale citate. Totodată, validarea popririi în acest mod permite creditoru-lui-urmăritor să urmărească silit fondurile băneşti ale băncii, şi nu sumele de bani care se cuvin debitorului. Urmărirea silită prin executarea popririi asupra fondurilor proprii ale băncii-terţ poprit contravine prevederilor art. 457 alin. (2) C. proc. civ., conform cărora sumele existente în contul bancar al debitorului, precum şi cele provenite din încasările efectuate de bancă din sumele depuse de titularul contului sunt indisponibi-lizate în măsura necesară realizării creanţei.

în speţă, din probele dosarului rezultă că atât la data înfiinţării popririi, cât şi în prezent contul deschis de bancă pentru debitor nu posedă sold creditor, ceea ce semnifică absenţa fondurilor proprii ale debitorului în aceste conturi şi inexistenţa datoriei băncii faţă de titularul contului.

Absenţa soldului creditor al contului debitorului deschis la terţul poprit, la data înfiinţării popririi, nu împiedică, în principiu, înfiinţarea popririi, pentru că, teoretic, este posibil ca debitorul să crediteze ulterior aceste conturi, din fonduri poprii, în executarea contractului de cont curent încheiat între debitor şi bancă.

Curtea Supremă de Justiţie, în Secţiile Unite, prin decizia nr. IV din 21 septembrie 1998 a statuat că validarea popririi asupra unui cont lipsit de disponibil bănesc, în mod evident, nu obligă banca-terţ poprit să efectueze plăţi din fonduri proprii ori să răspundă dacă debitorul urmărit îşi va închide contul şi, eventual, va deschide cont la altă bancă.

Dispozitivul sentinţei este astfel formulat încât banca - terţ poprit este obligată să plătească din fondurile proprii datoria debitorului [„suma datorată debitorului"-art. 460 alin. (2)C. proc. civ.].

în consecinţă, pentru considerentele expuse mai sus, curtea de apel va admite apelul terţului poprit şi va respinge cererea de executare silită prin poprire, invalidând poprirea înfiinţată la cererea executorului judecătoresc (C.A. Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 18/2004, în B.J. 2004, p. 354).
Răspunde