Art. 228 Începerea urmăririi penale Desfăşurarea urmăririi penale EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE

Capitolul IV
EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE

Secţiunea II
Desfăşurarea urmăririi penale

Art. 228

Începerea urmăririi penale

Organul de urmărire penală sesizat în vreunul dintre modurile prevăzute la art. 221 dispune prin rezoluţie începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzute la art. 10.

Rezoluţia de începere a urmăririi penale va cuprinde data şi ora la care s-a dispus începerea urmăririi penale şi va fi înregistrată într-un registru special.

În cazul prevăzut la art. 10 lit. b1), organul de urmărire penală înaintează dosarul procurorului cu propunerea de a dispune, după caz, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală.

Abrogat.

Rezoluţia de începere a urmăririi penale, emisă de organul de cercetare penală, se supune confirmării motivate a procurorului care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală, în termen de cel mult 48 de ore de la data începerii urmăririi penale, organele de cercetare penală fiind obligate să prezinte totodată şi dosarul cauzei.

Dacă din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate după primirea plângerii ori denunţului rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzute la art. 10, organul de urmărire penală înaintează procurorului actele încheiate cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală.

Dacă procurorul constată că nu sunt întrunite condiţiile arătate în alin. 4, restituie actele organului de urmărire penală, fie pentru completarea actelor premergătoare, fie pentru începerea urmăririi penale.

În cazul în care procurorul este de acord cu propunerea, dispune prin rezoluţie neînceperea urmăririi penale. În situaţia în care procurorul îşi însuşeşte argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală, motivarea rezoluţiei este facultativă sau poate cuprinde doar argumente suplimentare. Copie de pe rezoluţie şi de pe propunerea organului de cercetare penală se comunică persoanei care a făcut sesizarea, precum şi, după caz, persoanei faţă de care s-au efectuat acte premergătoare. Dispoziţiile art. 245 alin. 1 lit. c1) se aplică în mod corespunzător.

Împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale se poate face plângere la instanţa de judecată, potrivit art. 2781 şi următoarele.

Dacă ulterior se constată că nu a existat sau că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urmărirea penală, procurorul infirmă rezoluţia şi restituie actele organului de urmărire, dispunând începerea urmăririi penale.

Codul de procedură penală actualizat prin:

Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, Monitorul Oficial 714/2010;

Legea 356/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, Monitorul Oficial 677/2006;

Legea 480/2004 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală din 8 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1088/2004;

Legea 281/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 24 iunie 2003, Monitorul Oficial 468/2003;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 228 Începerea urmăririi penale Desfăşurarea urmăririi penale EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE
# diana 16-Iulie-2012
Potrivit art. 228 C. proc. pen., organul de urmărire penală sesizat în vreunul din modurile prevăzute în art. 221 C. proc. pen. dispune prin rezoluţie începerea urmăririi penale când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale.

Neîntocmirea rezoluţiei de începere a urmăririi penale nu este sancţionată cu o nulitate absolută, nefiind prevăzută printre cazurile enumerate în art. 197 alin. 2 C. proc. pen.

în cazul în care s-ar considera că în această situaţie există o nulitate relativă, nulitatea trebuie invocată în limitele de timp arătate în art. 197 alin. 4 C. proc. pen.; or, în speţă, inculpatul nu a invocat-o nici în cursul urmăririi penale, nici la primul termen de judecată sau la termenele ulterioare, deşi procedura a fost completă. Ea a fost invocată din oficiu de către instanţă - care, ca urmare, a dispus restituirea cauzei Ia parchet -, însă soluţia este greşită pentru că, pe de o parte, nulitatea nu este, aşa cum s-a arătat, absolută iar, pe de altă parte, anularea nu era necesară pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, în sensul art. 197 alin. 4 C. proc. pen. în fine, este de remarcat şi faptul că nulitatea - relativă - s-a acoperit prin punerea în mişcare a acţiunii penale.

în consecinţă, se va admite recursul declarat de parchet, se va casa sentinţa atacată şi se va trimite cauza la prima instanţă pentru continuarea judecăţii.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 15/1998 încheiere
Răspunde
 
# parvu irina 14-Iunie-2012
Rezoluţie de începere a urmăririi penale. Nulitate relativă.

Omisiunea organului de urmărire penală de a întocmi rezoluţia de începere a urmăririi penale se sancţionează cu nulitatea relativă, care poate fi invocată, potrivit art. 197 alin. (4) C. proc. pen., în cursul efectuării actului, când partea este prezentă, sau la primul termen de judecată cu procedura completă, când partea a lipsit la efectuarea actului. Dacă inculpatul a invocat omisiunea organului de urmărire penală de a întocmi rezoluţia de începere a urmăririi penale cu ocazia promovării apelului, nulitatea fiind acoperită prin ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale şi celelalte acte procesuale efectuate în cauză şi nefăcându-se dovada vreunei vătămări, urmărirea penală nu este lovită de nulitate (C.A. Bucureşti, s. a ll-a pen., decizia nr. 690 din 13 noiembrie 2003)
Răspunde