Administrator judiciar

administrator judiciar (1), persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să-şi exercite atribuţiile în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare. Principalele atribuţii ale a.j., prevăzute de lege, sunt: a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse la dosarul cauzei şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; c) întocmirea actelor dosarului cauzei, în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor; d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului; e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului; g) convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică; h) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; i) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; j) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; k) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, precum şi întocmirea tabelelor creanţelor; I) încasarea creanţelor; urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocaţi; m) cu condiţia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fideiusorilor, renunţarea la garanţii reale; n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta.

administrator judiciar în procedura insolvenţei (2), persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile expres prevăzute de lege în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul societăţii profesionale cu răspundere limitată (S.P.R.L.) sau al întreprinderii unipersonale cu răspundere limitată (I.P.U.R.L.) va trebui să îndeplinească aceleaşi condiţii (art. 3 din Legea nr. 85/2006). Principalele atribuţii ale a.j. sunt: i) examinarea situaţiei economice a debitorului şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea a.j.; ii) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea a.j.; iii) întocmirea actelor ce trebuie să însoţească cererea debitorului de deschidere a procedurii, în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de
debitor; iv) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului; v) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; vi) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului; vii) convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică; viii) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ix) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; x) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; xi) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, precum şi întocmirea tabelelor creanţelor; xii) încasarea creanţelor; urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocaţi; xiii) încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale, sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic; xiv) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. De asemenea, judecătorul-sindic poate stabili a.j., prin încheiere, orice alte atribuţii în afara celor mai sus menţionate cu excepţia celor prevăzute de lege în competenţa exclusivă a acestuia.

ADMINISTRATORUL JUDICIAR, persoană fizică sau juridică, inclusiv reprezentantul acesteia, care are calitatea de practician în reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale, în condiţiile legii. Acesta trebuie să facă dovada că este asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale şi va avea ca atribuţii: a) examinează activitatea debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmeşte un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora situaţia le-ar fi imputabilă, precum şi asupra posibilităţilor reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea. Raportul va fi supus judecătorului sindic într-un termen care nu va depăşi 30 de zile; b) elaborează planul de reorganizare a activităţii debitorului în funcţie de raportul întocmit; c) supraveghează operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitorului; d) conduce în tot sau în parte activitatea debitorului; e) stabileşte datele şedinţelor adunării creditorilor; f) introduce acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, a transferurilor cu caracter patrimonial sau a operaţiunilor comerciale încheiate de debitor, precum şi a constituirii unor garanţii acordate de debitor, care sunt susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor; g) menţine sau denunţă unele contracte încheiate de debitor; h) examinează creanţele şi, atunci când este cazul, formulează obiecţii la acestea; i) urmăreşte încasarea creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; j) cu condiţia confirmării de către judecătorul sindic, încheie tranzacţii, descarcă de datorii, descarcă fidejusorii, renunţă la garanţiile reale; k) sesizează judecătorul sindic în legătură cu orice problemă care ar presupune intervenţia acestuia, în principal, în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative; 1) aplică sigilii, inventariază bunuri şi ia măsuri pentru conservarea lor.

administrator judiciar provizoriu în procedura insolvenţei, persoană fizică sau juridică, practician în insolvenţă, aleasă în mod aleatoriu de judecătorul-sindic, desemnat provizoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (U.N.P.I.R.), până la prima adunare a creditorilor, în situaţia în care nu s-au depus oferte de preluare a poziţiei de administrator judiciar de către alţi practicieni în insolvenţă. Cu ocazia

primei adunări a creditorilor, aceştia pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic. De asemenea, creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor poate să decidă, fară consultarea adunării creditorilor, confirmarea a.j.p. şi să îi stabilească remuneraţia. Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia de confirmare a a.j.p., în termen de 3 zile de la data publicării acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Judecătorul va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, după caz, va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. Dacă decizia adunării creditorilor sau a creditorului ce deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor nu este contestată în termenul legal, judecătorul-sindic, prin încheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu pe care 1-a desemnat prin sentinţa de deschidere a procedurii (art. 19 din Legea nr. 85/2006)

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Administrator judiciar
# staicu alexandru 26-Mai-2016
BUNA ZIUA ma numesc staicu alexandru am primit meil de la dumneavoastra dar nul pot citi de ce va multumesc
Răspunde