Asistent judiciar

asistent judiciar, persoană care participă la constituirea completelor de judecată în cauzele privind conflictele de muncă şi asigurări sociale. Conflictele de muncă se soluţionează în complete constituite din doi judecători şi doi a.j. Numirea în funcţie a a.j. se face de către ministrul justiţiei, la propunerea Consiliul Economic şi Social, pe o perioadă de 5 ani, dintre persoanele cu o vechime în funcţii juridice de cel puţin 5 ani şi care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe: a) au cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

b) sunt licenţiate în drept şi dovedesc o pregătire teoretică adecvată;

c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie; d) cunosc limba română; e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. A.j. se bucură de stabilitate pe durata mandatului şi se supun numai legii; lor li se aplică dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile, incompati-bilităţile, abaterile şi sancţiunile disciplinare stabilite de lege pentru judecători şi procurori. Sancţiunile disciplinare se aplică a.j. de către ministrul justiţiei; împotriva sancţiunilor disciplinare se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel în circumscripţia căreia funcţionează cel sancţionat; hotărârea curţii de apel este definitivă. In litigiile de muncă şi asigurări sociale a.j. participă la deliberări cu vot consultativ şi semnează hotărârile pronunţate; opinia lor se consemnează în hotărâre, iar opinia separată se motivează. 

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Asistent judiciar