Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului

deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului, modalitate de deschidere a procedurii insolvenţei urmare a cererii introductive formulate în acest sens de către debitorul însuşi. Este îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii debitorul care se află în stare de insolvenţă sau în stare de insolvenţă iminentă.

Competenţa de soluţionare a cererii formulate de către debitor privind deschiderea procedurii insolvenţei revine judecătorului sindic, care în analiza cererii formulate trebuie să verifice: i) dacă debitorul se află sau nu în stare de insolvenţă, dedusă din următoarele împrejurări: existenţa uneia sau mai multor datorii certe, lichide şi exigibile; inexistenţa sau insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata acestora; trecerea unui termen de 30 zile de la împlinirea scadenţei în care debitorul nu şi-a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. în ipoteza în care cererea debitorului se fundamentează pe starea de insolvenţă iminentă, judecătorul sindic trebuie să analizeze probele care demonstrează faptul că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; ii) existenţa înscrisurilor pe care debitorul este obligat să le ataşeze cererii sale (art. 3, 27 şi 28 din Legea nr. 85/2006). Cererea introductivă formulată de către debitor se judecă de urgenţă, în termen de 5 zile, în camera de consiliu. în urma analizei cererii introductive formulate de către debitor, judecătorul sindic pronunţă una din următoarele soluţii: I. deschiderea procedurii generale - dacă se constată că debitorul se află în stare de insolvenţă vădită sau insolvenţă prezumată şi acesta a depus documentele pe care legea i1 obligă să le ataşeze cererii (art. 28 din Legea nr. 85/2006); II. deschiderea procedurii simplificate în următoarele situaţii: i) atunci când prin declaraţia făcută debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată [art. 28 alin. (1) lit. h)]; ii) în ipoteza în care debitorul nu depune documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) şi h) din lege (respectiv: bilanţul certificat de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate; o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, ară-tându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă; o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive; o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie; contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii), în termenul prevăzut de art. 28 alin. (2) din lege (5 zile de la data înregistrării cererii introductive); iii) în ipoteza în care debitorul se

încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege, respectiv: a) comercianţi, persoane fizice, acţionând individual; b) asociaţii familiale; c) debitorii — societăţi comerciale, societăţi cooperative, organizaţii cooperatiste, societăţi agricole, grupuri de interes economic - care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: nu deţin nici un bun în patrimoniul lor; actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite; administratorul nu poate fi găsit; sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului; d) debitorii - societăţi comerciale, societăţi cooperative, organizaţii cooperatiste, societăţi agricole, grupuri de interes economic - care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) şi h) în termen de cinci zile de la data înregistrării cererii introductive; e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de Legea nr. 85/2006. Deschiderea procedurii de dispune de către judecătorul sindic prin încheiere. Prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. 61 din lege. Creditorii nemulţumiţi de deschiderea procedurii insolvenţei urmare a cererii debitorului sunt îndreptăţiţi să formuleze opoziţie la deschiderea procedurii. V. cereri introductive în procedura insolvenţei, cererea debitorului, insolvenţă, insolvenţă iminentă; notificarea deschiderii procedurii insolvenţei; opoziţia creditorilor la deschiderea procedurii insolvenţei urmare a cererii debitorului.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului