Transmiterea părţilor sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată

transmiterea părţilor sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată, transfer al dreptului de proprietate asupra părţilor sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată. Părţile sociale pot fi t. între asociaţi. T. către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social. Aprobarea asociaţilor nu este cerută în cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat. Hotărârea adunării asociaţilor prin care se aprobă t.p.s. către persoane din afara societăţii se depune în termen de 15 zile la O.R.C., spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. O.R.C. transmite de îndată, pe cale electronică, hotărârea adunării asociaţilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la t.p.s. pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. T.p.s. va opera, în lipsa unei opoziţii, la data expirării termenului de opoziţie de 30 de zile de la data menţionării în registrul comerţului, iar dacă a fost formulată o opoziţie, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia.

în cazul în care s-ar depăşi maximul legal de asociaţi din cauza numărului succesorilor, aceştia sunt obligaţi să desemneze un număr de titulari ce nu va depăşi maximul legal (art. 202 Legea nr. 31/1990). T.p.s. trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii. Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului. Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la O.R.C., fiind supuse înregistrării în registrul comerţului (art. 203 Legea nr. 31/1990). v. parte socială, asociat, capital social, act constitutiv, registrul comerţului, registru, opoziţie.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Transmiterea părţilor sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată