hg 1860 2006 actualizata

HOTĂRÂRE HG 1860 2006 actualizata privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului publicata in Monitorul Oficial nr. 1046 din 29.12.2006


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 (1) Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă personalului din autorităţile şi instituţiile publice, precum şi din unităţile aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(3) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sunt cele stabilite prin acte normative specifice.

Art. 2 Pentru salariaţii din cadrul companiilor naţionale, societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care drepturile salariale se acordă prin negociere, drepturile băneşti pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se acordă în condiţiile prevăzute în contractele colective sau individuale de muncă.

Art. 3 (1) În funcţie de evoluţia preţurilor de consum la produsele alimentare, în cazul în care rezultă o creştere mai mare de 10% a acestora, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza cuantumul indemnizaţiilor de delegare şi detaşare prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) În funcţie de evoluţia preţurilor de consum la servicii, în cazul în care rezultă o creştere mai mare de 10% a acestora, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare, în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică.

(3) Actualizările prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor face prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4 (1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice vor lua măsuri pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor aprobate pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii de credite trebuie să se încadreze în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetul anual.

Art. 5 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.

Art. 6 Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Art. 7 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 13 septembrie 1996, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Gheorghe Barbu

p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Nicu Toader, secretar de stat

ANEXĂ

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

Articol
Art. 1 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 2 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 3 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 4 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 5 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 6 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 7 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 8 HG 1860/2006 Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
Art. 9 HG 1860/2006 Indemnizaţia de delegare şi de detaşare
Art. 10 HG 1860/2006 Indemnizaţia de delegare şi de detaşare
Art. 11 HG 1860/2006 Indemnizaţia de delegare şi de detaşare
Art. 12 HG 1860/2006 Indemnizaţia de delegare şi de detaşare
Art. 13 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 14 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 15 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport

Art. 16 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 17 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 18 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 19 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 20 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 21 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 22 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 23 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 24 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 25 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport
Art. 26 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 27 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 28 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 29 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 30 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 31 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 32 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 33 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare
Art. 34 HG 1860/2006 Alte situaţii specifice
Art. 35 HG 1860/2006 Alte situaţii specifice
Art. 36 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport în cadrul localităţii
Art. 37 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport în cadrul localităţii
Art. 38 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport în cadrul localităţii
Art. 39 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport în cadrul localităţii
Art. 40 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport în cadrul localităţii
Art. 41 HG 1860/2006 Cheltuieli de transport în cadrul localităţii
Art. 42 HG 1860/2006 Dispoziţii finale
Art. 43 HG 1860/2006 Dispoziţii finale
Art. 44 HG 1860/2006 Dispoziţii finale
Art. 45 HG 1860/2006 Dispoziţii finale
Art. 46 HG 1860/2006 Dispoziţii finale
Art. 47 HG 1860/2006 Dispoziţii finale
Art. 48 HG 1860/2006 Dispoziţii finale