ANEXA Nr. 12 la norme HG 257/2011

ANEXA Nr. 12

la norme

ADEVERINŢĂ

Date de identificare a unităţii

..........

Nr. ........../..........

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna.........., născut/născută la data de în localitatea.........., judeţul.........., având codul numeric personal .........., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea 1) .........., în meseria/funcţia.........., în perioada...........

Pe perioada.......... se încadrează în grupa I de muncă, în procent de .........., în baza prevederilor 2) .........., activitate care se regăseşte la poziţia.......... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea se regăseşte la poziţia.......... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unităţii,

..........

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 12 la norme HG 257/2011