ANEXA Nr. 15a la normele metodologice

ANEXA Nr. 15a

la normele metodologice

DECIZIE

nr. .......... din.......... privind modificarea cuantumului ajutorului social

- model -

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI........../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........../Municipiului Bucureşti.........., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr...........,

având în vedere:

- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;

- dispoziţia primarului nr........... din data de..........,

şi în temeiul competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr........... din data de.........., se aprobă plata ajutorului social în cuantum de.......... lei, pentru doamna/domnul .........., în calitate de titular.

Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de...........

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada.......... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........../Municipiului Bucureşti.

În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul.........., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

..........

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 15a la normele metodologice