Art. 31 Proceduri de restituire

CAPITOLUL III
Proceduri de restituire

Art. 31

(1) Persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiază persoanele fizice sau juridice care au primit despăgubiri până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condiţiile art. 5.

(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se propun după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001, şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistică şi a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia.

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Banca Naţională a României va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei îndreptăţite sau în termenul prelungit conform art. 28*) instituţia publică implicată în privatizare va stabili prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată valoarea recalculată a acţiunilor.

Legea 10 2001 actualizată prin:

Legea 302/2009 - pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 din 6 octombrie 2009, Monitorul Oficial 680/2009;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 31 Proceduri de restituire
# Adrian 10-Decembrie-2015
As dori daca puteti sa spuneti actul normativ si data cand au aparut normele metodologige prezentate de dvs. ca sa nu para o sinteza sau adaptate. Va multumesc.
Răspunde
 
# Norme metodologice actualizate 10-Octombrie-2013
31.1. Întrucât ultimul bilanţ la care face referire alin. (4) al art. 31 din lege este insuficient pentru a stabili vocaţia de persoană îndreptăţită, este necesară dovedirea şi a calităţii de acţionar sau de asociat la respectivele entităţi juridice, în funcţie de forma juridică a acestora [art. 77 şi următoarele din Codul comercial nemodificat reglementau „societatea în nume colectiv (coprinzător), societatea în comandită simplă, societatea în comandită prin acţiuni şi societatea anonimă“] la momentul preluării [făcându-se aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din lege].
31.2. Pentru dovedirea calităţii de asociat/acţionar la persoana juridică preluată se vor prezenta acte eliberate de societatea însăşi, din care rezultă structura acţionariatului/asociaţii la momentul preluării (de exemplu, pentru dovedirea calităţii de asociat la societăţi în nume colectiv ori în comandită simplă sau pentru dovedirea calităţii de acţionar la societăţi cu acţiuni nominative se va prezenta extras de pe registrul prevăzut la art. 142 pct. 1 din Codul comercial nemodificat), ori de autorităţile statului (de exemplu, fişa C.A.F.I.N. a societăţii naţionalizate, eliberată de Ministerul Finanţelor Publice), împreună cu acţiunile în exemplare originale/copii legalizate (dacă acestea mai există).
31.3. Pentru dovedirea calităţii de acţionar la societăţi comerciale care aveau emise acţiuni la purtător se vor depune la entitatea învestită cu soluţionarea notificării, pe bază de borderou, acţiunile în exemplare originale (menţionăm că în cazul acestui tip de acţiuni transferul dreptului de proprietate se făcea prin simpla tradiţiune).
31.4. În cazul în care se depun aceste dovezi pentru asigurarea respectării exigenţelor alin. (2) al art. 31 din lege, se vor cere pentru toţi solicitanţii declaraţiile prevăzute la pct. 5 din prezentele norme metodologice.
31.5. Pentru cuantificarea valorii acţiunilor deţinute şi dovedite există două posibilităţi:
a) se va calcula cota procentuală aferentă titlurilor deţinute şi dovedite de solicitant prin raportarea numărului acestora la numărul titlurilor corespunzătoare capitalului social al respectivei societăţi comerciale. Cota astfel stabilită se va aplica la valoarea activului net din ultimul bilanţ contabil, determinat conform art. 31.6.9., iar valoarea astfel rezultată se va actualiza cu coeficientul de actualizare comunicat de Banca Naţională a României şi a indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică (se va avea în vedere Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001, prin care s-a stabilit coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001, ca fiind 1.303,33).
Exemplu: persoana prezintă dovezi care atestă deţinerea a 500 de acţiuni la o societate comercială care avea emise 5.000 de acţiuni. Ponderea participaţiei sale este în acest caz de 10%. Activul net din ultimul bilanţ contabil era de 100.000.000 lei în anul 1948. Rezultă că valoarea aferentă cotei deţinute era de 10.000.000 lei în anul 1948. Aplicându-se coeficientul de actualizare stabilit de Banca Naţională a României, rezultă 10.000.000 lei × 1.303,33 = 13.033.300.000 lei. La această valoare se adaugă suma rezultată din calculul indicelui de inflaţie aferent anilor 2001 – anul soluţionării notificării;
b) se va calcula valoarea unei acţiuni emise de respectiva societate comercială prin raportarea valorii activului net patrimonial din ultimul bilanţ contabil la numărul de acţiuni emise. Valoarea astfel calculată se va înmulţi cu numărul de acţiuni deţinute şi dovedite de acţionarul solicitant, iar valoarea astfel rezultată se va actualiza cu coeficientul de actualizare şi cu indicele de inflaţie.
Exemplu: valoarea activului net este de 100.000.000 lei aferenţi anului 1948, iar numărul de acţiuni emise este de 5.000. Împărţind 100.000.000 lei la 5.000 rezultă 20.000 lei/acţiune. Înmulţind numărul acţiunilor solicitantului, respectiv 500, cu valoarea de 20.000 lei/acţiune rezultă 10.000.000 lei aferenţi anului 1948. Aplicând coeficientul de actualizare stabilit de Banca Naţională a României rezultă 10.000.000 × 1.303,33 = 13.033.300.000 lei. La această valoare se adaugă suma rezultată din calculul indicelui de inflaţie aferent anilor 2001 – anul soluţionării notificării.
Se recomandă utilizarea metodei prevăzute la lit. b) în cazul în care ponderea acţiunilor deţinute şi dovedite este foarte mică (subunitară, de exemplu 0,123).
31.6.1. În sensul prezentelor norme metodologice, prin sintagma ultimul bilanţ contabil se înţelege bilanţul contabil aferent ultimului exerciţiu financiar, încheiat înaintea preluării, prezentat de notificator, în condiţiile în care acesta face dovada că nu există un alt bilanţ contabil ulterior celui prezentat.
31.6.2. Dovada inexistenţei unui alt bilanţ contabil ulterior celui prezentat de notificator poate fi făcută cu înscrisuri emise de către instituţiile abilitate ale statului (de exemplu: Arhivele Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ etc.) cu privire la lipsa bilanţurilor contabile ale societăţii comerciale pe acţiuni pentru anii ulteriori celui depus de notificator.
31.6.3. Recalcularea valorii acţiunilor are în vedere următoarele elemente:
a) activul net din ultimul bilanţ contabil prezentat;
b) structura acţionariatului:
b1) la data preluării, în cazul acţiunilor nominative care se regăsesc în extrasul din registrul acţionarilor;
b2) fie la data preluării, fie la data bilanţului prezentat, fie în funcţie de valoarea nominală a unei acţiuni, înscrisă în acţiunile la purtător, în această ordine;
c) anul încheierii ultimului bilanţ contabil prezentat;
d) Legea nr. 303/1947, aplicabilă în cazul bilanţurilor contabile încheiate pentru anii anteriori anului 1947;
e) ordin privind coeficientul de actualizare a valorii leului la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001, emis de către Banca Naţională a României;
f) indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, începând cu luna februarie 2001 şi până la data recalculării valorii acţiunilor.
31.6.4. Activul net se calculează după formula: Activul net = (active imobilizate + active circulante) minus (datorii + provizioane + conturi de regularizare).
31.6.5. Pentru întreprinderile naţionalizate în anul 1948, care aveau în pasiv posturile bilanţiere „Fondul de amortizare“ şi „Fondul de rezervă pentru dubioşi“, calculul activului net se face utilizându-se formula de la pct. 31.6.4, cu scăderea, alături de datorii, şi a valorii celor două posturi din totalul activelor bilanţiere.
31.6.6. În situaţia obţinerii în urma calculelor a unui activ net în valoare negativă, cuantumul măsurilor reparatorii este nul şi va fi menţionat în decizia de respingere a instituţiei implicate în privatizare sau, după caz, în ordinul ministrului finanţelor publice.
31.6.7. Numărul total al acţiunilor este cel stabilit conform pct. 31.6.3 lit. b).
31.6.8. Pentru stabilirea numărului acţiunilor persoana îndreptăţită va prezenta documente doveditoare în acest sens (copie de pe Monitorul Oficial în care au fost publicate hotărârile adunării generale a acţionarilor de aprobare a ultimului bilanţ contabil, dacă acesta cuprinde şi structura acţionariatului, fişa C.A.F.I.N. eliberată de Direcţia generală investiţii, achiziţii publice şi servicii interne din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau orice alte documente publice, după caz).
31.6.9. În funcţie de anul încheierii ultimului bilanţ contabil prezentat, activul net se actualizează astfel:
a) pentru ultimul bilanţ contabil încheiat la data de 31 decembrie 1947, activul net se actualizează conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001, iar din februarie 2001 până la data stabilirii măsurilor reparatorii se actualizează cu indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică;
b) pentru ultimul bilanţ contabil încheiat în anii anteriori anului 1947, valoarea activului net se actualizează, pe de o parte, utilizându-se coeficienţii de recalculare din anexa nr. 1 la Legea nr. 303/1947, astfel:
– pentru bilanţurile contabile încheiate între anii 1933–1939 se utilizează indicele anual corespunzător anului bilanţului prezentat;
– pentru bilanţurile contabile încheiate între anii 1940–1943 se utilizează indicele la semestrul II al anului corespunzător bilanţului prezentat;
– pentru bilanţurile contabile încheiate în anii 1944–1945 se utilizează indicele la trimestrul IV al anului corespunzător bilanţului prezentat;
– pentru bilanţurile contabile încheiate în anul 1946 se utilizează indicele la luna decembrie 1946,
şi, pe de altă parte, începând cu anul 1948 se continuă actualizarea conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2001, iar din luna februarie 2001 până la data stabilirii măsurilor reparatorii se actualizează cu indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
31.6.10. Valoarea unei acţiuni se stabileşte prin raportarea activului net contabil calculat conform pct. 31.6.4 şi 31.6.5, actualizat conform pct. 31.6.9, la numărul total de acţiuni determinat conform pct. 31.6.3 lit. b).
Răspunde