Art. 54 Legea 188/1999 Recrutarea funcţionarilor publici Cariera funcţionarilor publici

CAPITOLUL VI
Cariera funcţionarilor publici

SECŢIUNEA 1
Recrutarea funcţionarilor publici

Art. 54

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 54 Legea 188/1999 Recrutarea funcţionarilor publici Cariera funcţionarilor publici
# Irina 07-Mai-2015
Buna ziua,
As dori sa va adresez o intrebare, si anume:
Daca mai sunt si alte concursuri in vederea obtinerii unui post de ispector antifrauda si cand anume?
Va multumesc,
O zi buna.
Răspunde