Art. 39 Legea 215/2001 actualizata si republicata

CAPITOLUL II
Consiliile locale

SECTIUNEA a 3-a
Functionarea consiliului local
Art. 39

(1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.

(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata.

(5) In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(7) In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

(8) In toate cazurile convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 39 Legea 215/2001 actualizata si republicata