Legea 295/2004 regimul armelor şi muniţiilor

Legea 295/2004 actualizată privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 814 din 17 noiembrie 2011 în baza art. VII din Legea 117/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea 295/2004 actualizata prin:

  • Legea 288/2011 - pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, Monitorul Oficial 892/2011.
Articol
Art. 101 Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri
Art. 102 Constituirea armurierilor
Art. 103 Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de constituire a armurierilor
Art. 104 Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii
Art. 105 Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţi
Art. 106 Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii
Art. 107 Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor
Art. 108 Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor
Art. 109 Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor
Art. 110 Procedura acordării avizelor şi autorizaţiilor pentru armurieri
Art. 111 Intermediarii
Art. 112 Procurarea armelor letale de pe teritoriul României
Art. 113 Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României
Art. 114 Informarea autorităţilor statelor membre cu privire la armele şi muniţiile a căror deţinere este interzisă sau condiţionată de obţinerea unei autorizaţii
Art. 115 Autorizaţia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României

Art. 116 Regimul deţinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României
Art. 117 Regimul paşaportului european pentru arme de foc
Art. 118 Condiţiile acordării, prelungirii şi retragerii paşaportului european pentru arme de foc
Art. 119 Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea paşaportului european pentru arme de foc
Art. 120 Permisul de transfer al armelor în statele membre
Art. 121 Transferul temporar al armelor în statele membre
Art. 122 Autorizaţia de transfer fără acord prealabil
Art. 123 Acordul prealabil
Art. 124 Introducerea pe teritoriul României a armelor şi pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat
Art. 125 Tranzitul armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul României
Art. 126 Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României, precum şi de către membrii de familie ai acestora
Art. 127 Condiţii privind autorizarea deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora
Art. 128 Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi
Art. 129 Contravenţii
Art. 130 Sancţiuni
Art. 131 Constatarea contravenţiilor
Art. 132 Regimul contravenţiilor
Art. 133 Uzul de armă letală, fără drept
Art. 134 Deţinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept
Art. 135 Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept
Art. 136 Falsificarea sau modificarea fără drept a marcajelor de pe arme de foc
Art. 137 Traficul ilicit
Art. 138 Fabricarea ilicită
Art. 139 Operaţiuni fără drept cu dispozitive interzise
Art. 140 Nerespectarea unor obligaţii prevăzute de prezenta lege
Art. 141 Efectuarea fără drept a operaţiunilor cu arme sau muniţii
Art. 142 Obligaţia societăţilor comerciale de a se conforma anumitor interdicţii prevăzute în prezenta lege
Art. 143 Aplicarea în timp a anumitor dispoziţii din prezenta lege
Art. 144 Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi
Art. 145 Despre anexa la prezenta lege
Art. 146 Intrarea în vigoare
Anexa
Start  1  3 Final
Pagina 3 din 3