Art. 235 Dizolvarea societăţilor

CAPITOLUL I
Dizolvarea societăţilor

Art. 235

(1) În societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, o dată cu dizolvarea, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

(2) Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de prezenta lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului.

(4) Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

Legea 31 1990 a societăţilor comerciale actualizată prin:

Legea 441/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată din 27 noiembrie 2006, Monitorul Oficial 955/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 235 Dizolvarea societăţilor
# Adina 11-Septembrie-2014
1. în societăţile de persoane, încetarea existenţei societăţii, la fel ca şi constituirea acesteia, are un pronunţat caracter intuita personae, în sensul implicării directe şi personale a asociaţilor în această decizie şi în procesul subsecvent al lichidării. Asociaţii societăţilor de persoane sunt lipsiţi de spiritul gregar care domină structura acţionariatului marilor societăţi de capitaluri; de aceea, actul decizional este mai accesibil, mai uşor de realizat, astfel încât dizolvarea amiabilă, neconflictuală a societăţii de persoane este o ipoteză pe baza căreia legiuitorul a construit o serie de soluţii alternative lichidării clasice.

Astfel, în societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, odată cu dizolvarea, modul de lichidare a societăţii, respectiv modalităţile de repartizare şi lichidare a patrimoniului societăţii, fără a mai numi un lichidator şi fără a mai parcurge etapele lichidării prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (Lichidarea societăţilor comerciale), cu condiţia stingerii integrale a pasivului societăţii sau a regularizării lui în acord cu creditorii.

Potrivit art. 235 alin. (1) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale o asemenea decizie (cu privire la modul de lichidare şi repartizare a patrimoniului societăţii) este condiţionată de acordul asociaţilor, obţinut cu cvorumul şi majoritatea cerute pentru modificarea actului constitutiv, potrivit fiecărei forme de societate. în schimb, art. 235 alin. (2) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale modul de împărţire între asociaţi a activelor rămase după plata creditorilor poate fi aprobat numai prin votul unanim al asociaţilor.

între cele două dispoziţii este o evidentă contradicţie. Modul de lichidare (respectiv repartizarea şi lichidarea patrimoniului) include, ca operaţiune structurală, şi împărţirea între asociaţi a activelor rămase după plata creditorilor. De aceea, stipularea cerinţelor de majoritate şi apoi de unanimitate pentru luarea aceleiaşi decizii sau a unor decizii privind aceeaşi problemă, este de neînţeles.14>

Singura interpretare care rezolvă acest conflict al dispoziţiilor citate este că aprobarea, cu majoritate a modului de lichidare este o aprobare de principiu iar după stingerea sau regularizarea pasivului, atunci când asociaţi au o imagine fidelă a bunurilor rămase societăţii, împărţirea lor între asociaţi va fi hotărâtă cu unanimitate de voturi, în lipsă urmând ca acestea să fie vândute şi rezultatul distribuit asociaţilor, potrivit regulilor procedurii lichidării reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

2. Dacă asociaţii nu întrunesc acordul unanim privind împărţirea, între ei, a bunurilor societăţii rămase după stingerea creanţelor terţilor, atunci lichidarea patrimoniului se va face potrivit regulilor stipulate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale privind procedura lichidării societăţilor comerciale (Titlul VII).

Per a contrario, rezultă că în prezenţa unui acord unanim al asociaţilor, nu îşi mai găsesc aplicare aceste dispoziţii legale şi lichidarea se face exclusiv potrivit convenţiei părţilor, îmbrăţişată de societate prin hotărârea adunării generale a asociaţilor.

Poate, de aceea, locul potrivit pentru aceste text nu este aici, la capitolul privind dizolvarea societăţii, ci la partea introductivă a Titlului VII, pentru a fi astfel evident că este, astfel, reglementată o derogare de la regulile comune ale lichidării societăţilor comerciale.

3. Dacă asociaţii convin, în unanimitate, asupra împărţirii, între ei, a bunurilor rămase după plata creditorilor, dreptul de proprietate asupra acestor bunuri se transmite de la societate la asociaţi numai pe data radierii societăţii comerciale din registrul comerţului. Cum în structura acestor bunuri se pot regăsi atât bunuri mobile cât şi imobile, oficiul registrului comerţului va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.
Răspunde