Art. 16 Codul muncii Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I
Încheierea contractului individual de muncă

Art. 16

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4) munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 16 Codul muncii Încheierea contractului individual de muncă
# chirila mihai 21-Ianuarie-2016
Lucrez la o gradinita ca mecanic si doresc sa stiu de ce nu primesc sporul de vechime... Mentionez ca gradinita este de stat si am contract nedeterminat...
Răspunde
 
# Avocat Daniela Petrescu 21-Ianuarie-2016
Depinde ce prevede contractul individual de munca. Vorbiti cu angajatorul - departamentul resurse umane, sau cu un avocat la care sa va duceti cu contractul de munca.
Răspunde
 
# Avocat Daniela Petrescu 11-Iulie-2015
Înregistrarea contractului individual de muncă [art. 16 alin. (2) C. muncii, republicat]

În urma abrogării Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, contractele individuale de muncă nu mai trebuie înregistrate de către angajatori la inspectoratele teritoriale de muncă, în termen de 20 de zile de la data încheierii acestora.

Unica obligaţie a angajatorilor privind asigurarea publicităţii raporturilor de muncă în relaţia cu inspectoratele teritoriale de muncă constă în înregistrarea fiecărui contract individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, conform prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, respectivele Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

CONCLUZIE: Neîndeplinirea obligaţiei de completare a registrului general de evidentă a salariaţilor nu afectează valabilitatea contractului individual de muncă încheiat în formă scrisă, atrăgând doar răspunderea contravenţională a angajatorului, în condiţiile H.G. nr. 500/2011.
Răspunde
 
# Marin Alexandru 31-Martie-2014
lucrez la o firma de 5 ani timp in care nu mi a luat concediu de odihna,nu am facut nici o cerere de concediu si in decursul celor 5 ani am primit bonuri.As dori sa inchei contractul de munca pot cere banii pe concediu pe care ii am pe ultii 5 ani......va rog frumos vreau un ras.Multumesc
Răspunde
 
# Avocat Daniela Petrescu 11-Iulie-2015
Puteti cerere astfel de drepturi doar din momentul in care aveti un contract valabil incheiat.
Răspunde
 
# petrican 31-Octombrie-2013
Forma şi înregistrarea contractului de muncă

1. Forma. Contractul individual de muncă este un contract consensual. Deşi potrivit prevederilor art. 16 din noul cod al muncii, contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, considerăm că această formă nu este o condiţie de validitate a contractului de muncă, soluţie pe care am argumentat-o pe larg în prima parte a prezentului studiu.

2. înregistrarea. Referitor la înregistrarea contractului de muncă la Inspectoratul teritorial de muncă (până la data de 31 decembrie 2003), precum şi la înregistrările pe care angajatorul este obligat să le realizeze în registrul general de evidenţă a salariaţilor în temeiul art. 34 din noul cod al muncii considerăm că nici aceste formalităţi nu reprezintă condiţii de valabilitate a contractului individual de muncă.

Potrivit Codului muncii fiecare angajator este obligat să înfiinţeze un registru general de evidenţă a salariaţilor şi să înregistreze acest registru în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, de la data înregistrării registrul devenind document oficial.

Potrivit H.G. nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă al salariaţilor, completată, competenţa de înregistrare a acestui registru aparţine Inspectoratului de muncă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul angajatorul. Dificultăţile întâlnite în practică în cazul unităţilor cu un număr foarte mare de salariaţi şi, mai ales, în cazul acelora care au sucursale, agenţii, reprezentanţe şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în diferite localităţi ale ţării, au determinat reglementarea posibilităţii angajatorilor, care au delegat acestor unităţi competenţa încadrării personalului, de a le delega şi competenţa înfiinţării registrului.

Angajatorul este obligat să păstreze registrul la domiciliul, respectiv, la sediul său şi să îl pună la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi dacă aceasta îl solicită în condiţiile legii. La încetarea activităţii, angajatorul este obligat să depună registrul la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul angajatorului.

Angajatorul este obligat să completeze acest registru în ordinea angajării. Pentru claritate, prin H. G. nr. 247/2003 s-a stabilit că registrul se completează în ordinea încheierii contractelor de muncă. Astfel, s-a clarificat situaţia înregistrării contractelor de muncă în cazul salariaţilor care se angajează ulterior în cumul la aceeaşi unitate.

Registrul cuprinde elemente de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului, data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii, ocupaţia, salariul de bază prevăzut la data încheierii contractului, data şi temeiul legal în baza căruia încetează contractul. Potrivit H. G. nr. 247/2003, angajatorul ţine şi dosarul personal al salariatului care cuprinde actele necesare angajării, contractul de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completărilor din registru.

Angajatorul are obligaţia ca la solicitarea salariatului să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.

Potrivit H. G. nr. 247/2003, la solicitarea salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze o copie a dosarului personal, precum şi a filei din registru care cuprinde înscrieri referitoare la acel salariat. Este de semnalat faptul că pentru nerespectarea acestei obligaţii nu se prevede nici o sancţiune. Astfel, pentru a fi sigur că obţine documentele solicitate, salariatul ar trebui ca în momentul înregistrării cererii la unitate să solicite şi instanţei competente să pronunţe o hotărâre prin care angajatorul să fie obligat, sub sancţiunea unor daune cominatorii, să-i elibereze salariatului documentele respective.
Răspunde
 
# adinamoise 03-Mai-2012
Prin Legea nr. 40/2011, de modificare a art. 16 (alin. 1) din Codul muncii, a fost schimbată radical optica privind natura juridică a formei Contractului individual de muncă; aceasta a fost schimbată dintr-o condiţie de probă a acestui contract (ad probationem) în una de validitate (ad validitatem).

Această nouă cerinţă este însuşită de Curtea Constituţională, care o motivează astfel: „Schimbarea opticii legiuitorului în sensul ca forma scrisă să fie o cerinţă ad validitatem a contractului individual de muncă nu poate duce în niciun caz la concluzia potrivit căreia statul a creat un dezechilibru între părţile cocontractante. Este dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili condiţiile cerute în vederea încheierii unui contract indiferent de natura acestuia. Această competenţă a legiuitorului trebuie corelată cu faptul că stabilirea în materie de contracte a unor excepţii de la principiul consensualismului prevăzut de art. 942 din Codul civil trebuie să fie justificată în mod obiectiv şi rezonabil. Raportat la acest aspect, Curtea apreciază că încheierea în formă scrisă a contractului de muncă este justificată de combaterea unor practici ale angajatorilor prin care, profitând de faptul că forma scrisă a contractului de muncă era doar un instrumentum probationis, se sustrăgeau de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat sau bugetului asigurărilor sociale de stat datorate prin efectul încheierii contractului de muncă. O atare conduită se reflecta negativ şi în planul protecţiei sociale a angajatului care nu beneficia de stagiu de cotizare pentru perioadele lucrate neînregistrate de către angajator la autorităţile competente şi nici de asigurare de sănătate sau socială.
Mai mult, legiuitorul a adoptat şi măsuri de acompaniere a modificării preconizate la art. 16 din Codul muncii, în sensul responsabilizării celor două părţi cocontractante. Astfel, dispoziţiile art. 276 alin. (1) lit. e) şi e') şi art. 2791 alin. (3) din Codul muncii, aşa cum sunt reglementate de Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, sancţionează ca fiind contravenţie ori infracţiune, după caz, încălcarea de către angajator a obligaţiei de a încheia contractul individual de muncă, în condiţiile legii.

De altfel. Curtea, în jurisprudenţa sa, a subliniat importanţa prevederilor referitoare la încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă. în acest sens, prin Decizia nr. 418 din 3 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 mai 2007, a statuat că „existenţa contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar şi atitudinea incorectă a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. încadrarea în muncă doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de muncă, asigură atât cunoaşterea, cât şi exercitarea obligaţiilor legale ce le revin celor care folosesc forţă de muncă salarială". Practic, şi din decizia enunţată transpare necesitatea unei schimbări de optică în privinţa modului de încheiere a contractului individual de muncă, întrucât sintagma "încadrarea în muncă doar cu forme legale" se distinge de situaţia în care raporturile de muncă se desfăşoară în contra sau cu încălcarea legii. Or, ceea ce se desfăşoară împotriva legii nu poate fi acceptat nici în domeniul raporturilor de muncă, unde, pe lângă angajat şi angajator, un rol precumpănitor, dar conex, îl are statul prin prisma acordării în viitor a pensiei sau a altor forme de ajutor social, precum şi a asistenţei medicale."1

în cazul în care angajatorul nu respectă această obligaţie, fapta lui constituie, după caz, contravenţie (art. 260 alin. 1 lit. e din Codul muncii) sau infracţiune (art. 264 alin. 3). Şi prestatorul muncii (lucrătorul), la rândul său, săvârşeşte contravenţia prevăzută şi sancţionată de art. 260 alin. 1 lit. f din Codul muncii.

în afară de obligaţia de a încheia contractul individual de muncă în scris, angajatorul mai are două importante obligaţii ce trebuie respectate anterior începerii activităţii de către acel salariat:

- să înregistreze contractul în registrul general de evidenţă al salariaţilor, care se transmite la inspectoratul teritorial de muncă;
- să înmâneze un exemplar de pe acest document salariatului respectiv.

Rezultă din textul comentat că munca salariată în condiţiile inexistenţei unui

contract individual de muncă nu este posibilă: prestatorul muncii nu are calitatea de salariat şi nici beneficiarul acesteia pe cea de angajator.

Ca atare, nici activitatea desfăşurată astfel nu reprezintă vechime în muncă
Răspunde