Art. 242 Codul muncii Regulamentul intern

CAPITOLUL I
Regulamentul intern

Art. 242

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 242 Codul muncii Regulamentul intern
# Delia Dumitru 08-Mai-2012
Textul reglementează conţinutul obligatoriu al regulamentului intern. El poate să conţină şi alte dispoziţii decât cele precizate în textul citat, condiţia este însă ca acestea să nu contravină legii. De pildă, nu pot fi prevăzute alte sancţiuni disciplinare decât cele stabilite în Codul muncii (art. 248 alin. 1) sau în legea specială1.

Esenţial şi strict necesar de înscris în regulamentul intern este determinarea (indicarea) unor drepturi şi obligaţii specifice (ale salariaţilor şi angajatorului), care fie că figurează în art. 39-40 din Codul muncii, dar, faţă de caracterul general al acestor texte, se impun o serie de concretizări, completări etc., generate de particularităţile unităţii, politica managerială a angajatorului etc., fie că nu sunt indicate art. 39-40 dar, pentru identitate de raţiune, este necesară includerea lor în regulamentul intern2.

în ceea ce priveşte înscrierea unor „reguli concrete privind disciplina muncii în unitate", aceasta presupune elaborarea unor norme disciplinare care să dezvolte (să concretizeze ori să particularizeze), în mod amănunţit, dispoziţia de principiu a art. 247 alin. (2) final din Codul muncii, conform căreia, abaterea disciplinară presupune faptul că salariatul a încălcat, cu vinovăţie, „normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil (...)."

Cu privire la „abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate", având în vedere că în Codul muncii nu sunt enumerate faptele ce constituie abateri disciplinare, în regulamentul intern trebuie înscrise astfel de fapte, de pildă: întârzierile sau absenţele de la program, consumul de băuturi alcoolice în timpul programului sau prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, fumatul în locurile nepermise, nerespectarea regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, insubordonarea etc. Angajatorul va putea califica, prin regulament, unele abateri ca fiind grave.

Legat de „regulile referitoare la procedura disciplinară", este necesar a se dezvolta prevederile generice ale art. 251 alin. (2) din Codul muncii, precizându-se, în amănunt, modul cum urmează exact să se realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, cine sunt persoanele împuternicite să o efectueze, în ce termen, cum trebuie elaborat referatul (procesul-verbal etc.) ce cuprinde concluziile cercetării întreprinse.

Referitor la sancţiunile disciplinare, este indubitabil că angajatorul nu poate stabili alte sancţiuni decât cele prevăzute expres de Codul muncii (art. 248 alin. 1 şi 2), dar el are latitudinea de a preciza ce sancţiune este aplicabilă în cazul săvârşirii unei anumite abateri disciplinare.
Răspunde
 
# Delia Dumitru 08-Mai-2012
Privind „criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor", este evident că acestea au un caracter general, valabile pentru întreg personalul unităţii sau, cel mult, specifice pentru diverse categorii de personal. Aceasta deoarece, în cazul fiecărui salariat, trebuie să se înscrie în contractul individual de muncă „criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului" (art. 17 alin. 3 lit. e şi alin. 4).
Răspunde