Art. 56 Codul muncii Încetarea de drept a contractului individual de muncă Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL V
Încetarea contractului individual de muncă

SECŢIUNEA 1
Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56

(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;

c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;

j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 56 Codul muncii Încetarea de drept a contractului individual de muncă Încetarea contractului individual de muncă
# DUCA AURICA 25-Mai-2016
Este corect sa mi se incheie contractul de munca in perioada in care sunt in concediu medical?
Răspunde
 
# Gheorghe Marusia 17-Ianuarie-2016
mai am dreptul sa lucrez pana la primirea deciziei de pensionare ?
Răspunde
 
# Nechita Constantina 21-Iunie-2015
Buna ziua , Va rog sa imi spuneti daca este posibil intr o Romanie in UE un economist cu experienta angajat la o societate Henderson Concept Bucuresti sa primeasca un salariu de de 1200 lei pe stat de plata iar restul de inca 1000 lei pe o hirtie fictiva ca sa nu poata fi firma obligata da platesca ipozit la stat > In momentul cind in data de 9 iunie 2015 sa acceptat demisia de ambele parti conform lege 53/2003 art 55 alin b iata ce banii iau fost dati ;pntru 21 zile CO din 2014 neefectuat , 8 zile de lucru pe lun aiunie si 11 zile CO odihna din 2015 neefectuat a primit suma de 1800 lei .... BATAIE DE JOC ,, Poate cinev asa imi spuna unde putem sa ne adresam ?? Va multumesc
Răspunde
 
# maria 02-Decembrie-2014
Art.56 lit i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;-beneficiezi de somaj (precizez ca am lucrat 8 luni contract individual pe perioada nedeterminata la o societate si si 4 luni perioada determinata la o alta societate - (adica 12 luni in ultimi 2 ani)
Răspunde
 
# cristina 20-Septembrie-2013
contractul individual de munca a incetat cf art 56 lit i dinn legea 53/2003. Am dreptul la somaj daca am lucrat mai mult de 12 luni?
Răspunde
 
# Catinca 07-Aprilie-2015
in baza Art. 56 lit i) mi s-a incheiat contractul de munca ,pot beneficia de somaj??
Răspunde
 
# Didactic auxiliar 18-Septembrie-2013
Daca exista lege pentru a continua activitatea in invatamant superior dupa varsta standard de pensioanare. Eu sunt didactic auxiliar cu studii superioare gradul I
Răspunde
 
# vladescu 20-Iunie-2013
pot avea dreptul la somaj daca nu accept modificarea contractului de munca in timpul cat acesta este valabil? Dar daca la terminarea contractului pentru a-l reinnoi mi se impun alte modificari si eu nu sunt de acord ( de la 8 ore la 4 ore) pot beneficia de indemnizatie de somaj?
Răspunde
 
# vladescu 20-Iunie-2013
mai am doua luni pana imi inceteaza contractul de munca. patronul doreste sa-l modifice de la 8 ore la 4 ore incepand de acum. Daca nu accept aceasta modificare am dreptul la somaj?
Răspunde
 
# roxana 31-Octombrie-2012
daca am ocupat un post prin concurs si mi s-a facut un contract pe perioada determinata , pana la revenirea pe post a titularului (titularul fiind pensionar pe caz de boala),acum titularul decedand, ce se intampla cu contractul meu de munca
Răspunde
 
# BANCIULEA ION 13-Octombrie-2012
cadru didactic auxiliar care îndeplineşte condiţiile de pensionare conf. art 56 lit.d, în data de 8.nov.2012, nu a efectuat co, se internează în spital pentru o perioadă ce depăşeşte data de 8 nov.2012, să zicem, mai încetează cim la aceaşi dată?
Răspunde
 
# valentin varzaru 07-Mai-2012
Textul, modificat şi completat prin Legea nr. 40/2011, reglementează situaţiile în care intervine încetarea de drept a contractului individual de muncă, adică acea încetare care exclude voinţa părţilor, ea intervenind direct, prin forţa legii.

Este firesc să înceteze contractul la dispariţia uneia din părţile sale - persoana fizică ce prestează munca sau a celei beneficiare a acestei munci, precum şi a angajatorului - persoană juridică (prin dizolvare) (lit. a).

Aceeaşi soluţie se impune şi in cazul declarării morţii prin hotărâre judecătorească sau a punerii sub interdicţie a oricăreia din părţile contractului - persoane fizice (lit. b).

Prevederea de la lit. c presupune două modalităţi de încetare de drept a contractului:

- prima este o consecinţă a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (art. 53 şi Anexa 5);

- a doua, la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate (art. 68-76 din Legea nr. 263/2010), pensiei anticipate parţiale (art. 66-67), a pensiei anticipate (art. 62-64), pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare (art. 54-61).

Deşi textul (lit. d) se referă la încetarea de drept a contractului ca urmare a constatării nulităţii absolute a lui, totuşi trebuie acceptat că soluţia este valabilă şi în caz de nulitate relativă.2

De subliniat că este posibilă constatarea nulităţii şi prin acordul părţilor (angajator şi salariat).

încetarea de drept a contractului în cazul admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare are la bază atât necesitatea înfăptuirii unui act de dreptate - reintegrarea în funcţie - cât şi ocrotirea intereselor legitime ale persoanei care ocupă postul în care trebuie să se facă reintegrarea (lit. c).

încetarea contractului de muncă într-un atare caz îşi are justificarea în aceea că „pe acelaşi post din statul de funcţiuni nu pot figura concomitent doi titulari, primul având întâietatea de a-l ocupa, întrucât prin constatarea ilegală de către organul jurisdicţional, a desfacerii sau modificării contractului său şi prin hotărârea de reintegrare a sa, postul nu trebuie considerat că nu a fost nici un moment vacant şi, deci, nu putea fi ocupat de o altă persoană"'.

Dispoziţiile respective trebuie coroborate cu cele ale art. 78 şi art. 80 din Codul muncii.

încetarea contractului ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de liberate are drept raţionament absenţa salariatului o perioadă îndelungată de la locul de muncă. Se justifică astfel încetarea de drept a contractului, fără să fie nevoie de o altă formalitate sau de vreun demers al angajatorului (lit. f).

Retragerea de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. în unele cazuri reglementate prin dispoziţii legale speciale încheierea sau modificarea contractului individual de muncă pentru anumite posturi sau funcţii este condiţionată de existenţa prealabilă a unui aviz, atestat sau a unei autorizaţii emise de autorităţile sau organismele competente (lit. g).

Astfel, este necesar avizul conform al organului de poliţie în cazul personalului din pază şi gardă de corp, al operatorilor de jocuri de noroc etc.

Pe cale de consecinţă, retragerea avizului, autorizaţiei ori a atestatului pe perioada executării contractului individual de muncă va determina încetarea de drept a acestuia, conform Codului muncii.

Potrivit legislaţiei penale, instanţa de judecată, poate aplica nu numai pedeapsa principală (închisoarea, de exemplu), dar şi o măsură de siguranţă sau pedeapsă complementară constând în interdicţia de a exercita o anumită profesie, meserie sau ocupaţie (lit. h).

Desigur că această măsură nu se referă la orice profesie întrucât s-ar încălca dreptul fundamental la muncă, ci numai la cea care are legătură cu fapta penală.

Ca măsură de siguranţă, poate fi luată când salariatul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altei cauze care îl fac impropriu pentru exercitarea meseriei, profesiei, sau ocupaţiei respective. Este vorba deci de o necorespundere profesională specială, imputabilă salariatului, deoarece săvârşirea faptei prevăzute de legea penală implică vinovăţia sa.

Ca pedeapsă complementară1, poate fi luată când salariatul a săvârşit fapta folosindu-se de funcţia ocupată, exercitarea profesiei sau desfăşurarea ilicită a unei activităţi la locul de muncă.

Expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, fie a celei iniţiale ori a celei rezultate în urma prelungirii sale prin acordul părţilor [art. 80 alin. (3)], coincide cu încetarea de drept a acelui contract, fără să fie nevoie de nicio altă formalitate îndeplinită de părţi. Un asemenea contract este afectat de un termen extinctiv cert (lit. i).

Retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani constituie caz de încetare de drept a contractului atunci când dezvoltarea ori sănătatea minorului salariat este periclitată (lit.j),

în temeiul art. 56, încetarea de drept a contractului individual de muncă, presupune rezilierea lui în chiar momentul apariţiei cauzei de încetare, fără să mai fie nevoie de vreo formalitate ori să intervină un act al angajatorului.

Totuşi, în temeiul alin. 2 al art. 56, acesta trebuie să emită o decizie de constatare a încetării de drept a contractului (pentru situaţiile de la alin. 1 lit. c-j) într-un termen de 5 zile de la intervenirea acesteia, comunicată, în acelaşi termen, persoanei în cauză. Ambele termene sunt evident de recomandare (şi nu de decădere).

Se consideră o lacună a art. 56 faptul că el nu reglementează încetarea de drept a contractului individual de muncă în caz de forţă majoră. De vreme ce poate interveni un atare caz care să determine suspendarea de drept, tot aşa, poate interveni o indisponibilitate de executare a aceluiaşi contract în mod definitiv. De aceea, ar fi necesară completarea textului examinat cu un nou caz de încetare de drept a contractului individual de muncă: forţa majoră.
Răspunde