Art. 83 Codul muncii Contractul individual de muncă pe durată determinată

CAPITOLUL VI
Contractul individual de muncă pe durată determinată

Art. 83

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 83 Codul muncii Contractul individual de muncă pe durată determinată
# Danut 12-August-2016
Buna ziua! as dori sa stiu care este codul muncii pentru artisiti, mai exact balerini in cadrul operei nationale romane! Nu prea gasesc informatii si as avea nevoie de un cod al muncii pentru noi! Multumesc! Sper sa ma puteti ajuta!
Răspunde
 
# Dima Constantin 15-Iulie-2016
Buna ziua,sunt pensionar unde pot cumula salariu cu pensia si sunt aproape de expirare a celor 36 de luni a CM pe DD ,va rog sa imbunatatiti acest aliniat in sensul de a se putea prelungi in mod legal acest CM pe DD.
Răspunde
 
# Magdalena 17-Martie-2016
Am fost angajată la un Liceu in calitate de profesoară și eliberată din funcție conform articolului 83(3) fără preaviz și fără nici o zi de concediu.Rog sa-mi spuneti dacă procedura a fost efectuată conform legii.Dacă este posibil să-mi explicați conform cărei grile se oferă concediul.Mulțumesc.
Răspunde
 
# Avocat Daniela Petrescu 25-Martie-2016
Este obligatoriu preavizul daca contractul a incetat inainte de termenul contractual. Daca pur si simplu contractul si-a implinit termenul si nu a mai fost prelungit, s-a procedat legal.
Răspunde
 
# zavoicorneliu 07-Mai-2012
Articolul 83 enumera cazurile în care este permisă durata determinată a contractului.

Privind cazul de la litera a), trebuie subliniat că pe perioada suspendării unui contract individual de muncă, de regulă încheiat pe durată nedeterminată, angajatorul poate înlocui acel salariat cu altul, încheind cu acesta un contract pe durată determinată. Excepţie face situaţia celui care participă la grevă. Cu toate că şi contractul participanţilor la grevă se suspendă, aceştia nu pot fi înlocuiţi pe durata încetării activităţii, având în vedere că în temeiul aceleiaşi reglementări, greva reprezintă încetarea voluntară a lucrului, iar participarea la grevă este liberă (art. 285).

Legat de „creşterea şi/sau modificarea temporară a activităţii", aceasta poate fi determinată de: primirea de noi comenzi de la aceiaşi beneficiari peste cele existente; încheierea de noi contracte comerciale, privind furnizarea de produse sau servicii, selectarea angajatorului, de către organele competente în vederea realizării unor proiecte etc.. Această creştere şi/sau modificare, oricum, se reflectă în mod neechivoc în parametrii economico-financiari ai angajatorului, iar în ipoteza unui conflict, acesta are obligaţia de a depune dovezile în apărarea sa, ceea ce nu exclude dreptul salariatului de a veni cu propriile probe, susţinând contrariul.

în legătură cu activităţile având un „caracter sezonier", este de subliniat că acestea, prin natura lor, desfăşurându-se în funcţie de o anumită perioadă a anului (de pildă, sezonul estival) nu au un caracter permanent, ci temporar. în mod firesc, pentru prestarea lor este necesară încheierea unor contracte individuale de muncă pe durată determinată.

Cu privire la cazul reglementat de art. 81 lit. d), „în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă", se impune precizat că, pentru încheierea unui contract individual pe durată determinată, într-o atare situaţie trebuie adoptat un act normativ special. Acesta va prevedea categoria de persoane fără loc de muncă avută în vedere (determinată, după caz, de profesie, sex, vârstă, studii, etnie, convingeri religioase etc.), activităţile ce vor fi desfăşurate, durata contractelor.

Astfel, art. 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă prevede subvenţionarea angajatorilor care încheie contracte de muncă cu persoane din rândul şomerilor, pentru o perioadă ce nu va depăşi 12 luni.

Prin introducerea cazului de la lit. e) s-a dorit sprijinirea persoanelor în vârstă pentru a se încadra în muncă. Condiţia impusă, aşadar, de lege pentru încheierea contractului pe durata determinată, este ca aceste persoane să împlinească vârsta de pensionare în termen de 5 ani de la data angajării.

Privind acest caz urmează să se aibă în vedere şi dispoziţiile art. 85 alin. 5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, potrivit cărora angajatorii care încadrează persoane ce în termen de 3 ani vor îndeplini condiţiile de pensionare anticipată sau anticipată parţial ori după caz, pentru limită de vârstă beneficiază de anumite avantaje (o indemnizaţie echivalentă cu un salariu minim brut pe ţară pentru fiecare angajat).

Referitor la durata contractului într-un atare caz, întrucât legea nu face nicio distincţie, înseamnă că cesta nu ar putea depăşi durata maximă admisă prevăzută cu caracter general (36 de luni). De aceea, credem că s-ar impune, de lege ferenda, să se statornicească expres, ca excepţie, o durată superioară şi anume până la pensionarea acelui salariat (cel mult 5 ani).

Ipoteza de la lit. f) se referă la ocuparea unei funcţii eligibile, fie în cadrul organizaţiilor sindicale sau al celor patronale, fie al organizaţiilor nonguverna-mentale, dar sub condiţia ca cel în cauză să aibă la oricare dintre aceste organizaţii calitatea de salariat. Evident că numai astfel se pune problema încheierii contractului pe durată determinată, egală, fireşte, cu durata mandatului, între salariatul respectiv şi acea organizaţie.

Textul art. 83 lit. g) pare să nu fie corelat cu dispoziţiile care reglementează suspendarea contractului în cazul exercitării „unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului..." [art. 50 lit. d)j, îndeplinirii „unei funcţii de conducere salarizată în sindicat" [art. 50 lit. f)], exercitării unei funcţii elective în cadrul organizaţiilor „profesionale constituite la nivel central sau local pe toată durata mandatului" [art. 51 lit. e)], precum şi în cel al suspendării din iniţiativa angajatorului (art. 52). Şi reciproca este valabilă, de vreme ce cazurile de suspendare enumerate nu se regăsesc în art. 83 lit. g).

De aceea, se poate aprecia că un contract pe durată determinată se poate încheia în oricare din situaţiile în care o persoană exercitând funcţiile enumerate pe perioada mandatului în care au fost investiţi.

Ca o consecinţă, urmează să acceptăm posibilitatea încheierii şi unui al doilea rând de contracte individuale de muncă pe durată determinată (conform art. 81 lit. a), ca urmare a suspendării contractelor titularilor, determinat de necesitatea exercitării mandatului sus-menţionat.

Privind cazul de la lit. g, de pildă, conform art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii , pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie:

- pensionarii pentru limită de vârstă;

- nevăzătorii;

- pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;

- copiii, pensionari de urmaş.

- soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut.

Art. 83 lit. h reglementează două modalităţi de încheiere a unor contracte pe durată determinată.

Prima vizează cazuri prevăzute expres de legi speciale.

A doua priveşte desfăşurarea unor lucrări, proiecte, programe.

Drept urmare, pot fi încheiate contracte individuale de muncă pe durată determinată dacă prin legi speciale se prevede în acest sens.

Chiar Codul muncii prevede un caz particular de contract pe durată determinată: contractul de muncă temporară (art. 93-94).

Mai multe acte normative prevăd situaţii în care încheierea contractelor de muncă este posibilă pe perioadă determinată, de exemplu:

- potrivit unor dispoziţii legale speciale, în cazul anumitor categorii profesionale se prevede încheierea contractului individual de muncă pe durata stagiului. Este vorba, de pildă, de: notarii stagiari şi executorii judecătoreşti1;

- în conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale2, angajatorul de inserţie va încheia cu tânărul aflat în dificultate şi confruntat cu riscul excluderii profesionale contract individual de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate, „de până la doi ani dar nu mai puţin de un an" (art. 6 şi 7);

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă3 stabileşte o durată determinată a contractului de ucenicie - contract individual de muncă de tip particular; aceasta nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 6 luni (art. 7 alin. 1);

- Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor instituie posibilitatea unei atare încadrări pe perioada vacanţelor şcolare, statul acordând un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minimum brut pe ţară garantat în plată pe fiecare elev şi student (art. 1), pe o perioadă maximă de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic (art. 3);

- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor4 stipulează că partenerul de practică (societatea comercială, instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridică) poate să-l angajeze pe practicant (elev sau student), cu contract de muncă pe durată determinată (art. 21), evident, pe durata efectuării acestei practici;

- dispoziţii legale speciale prevăd încheierea unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată în situaţia în care titularii posturilor sunt chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau pentru concentrare5 ori au semnat contracte ca rezervişti voluntari în calitate de soldaţi sau gradaţi cu unităţi militare;6

- în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare7, personalul navigant încheie contracte individuale de ambarcare pe durată determinată, deoarece ambarcarea nu poate fi decât pe o astfel de durată1;

- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte precum şi activităţii de impresariat artistic2 prevede că în cazul personalului încadrat în funcţii de specialitate artistică sau tehnică, contractele individuale de muncă se pot încheia:

a) de regulă, pe perioadă nedeterminată;

b) pe durată determinată, inclusiv pe stagiune sau producţie artistică (art. 16 alin. 1);

- conform Hotărârii Guvernului nr. 679/20033, contractul individual de muncă al asistentului maternal profesionist se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului (art. 8 alin. 2)4 etc. Acest contract este unul cu caracter special (art. 8). O particularitate a lui constă în aceea că munca prestată de asistentul maternal profesionist are un caracter continuu, astfel că atunci când s-a încheiat, persoana în cauză a cunoscut faptul că şi activitatea sa este continuă şi nu este limitată la un număr fix de ore, fiind în legătură directă cu obiectul muncii, respectiv creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi are în plasament.5

Contractele individuale de muncă pot fi încheiate şi în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/20116, care prevede:

- în departamente, şcoli doctorale, unităţi sau centre de cercetare şi micro-producţie poate funcţiona pe posturi didactice şi personal de cercetare cu contract de muncă pe perioadă determinată (art. 287 alin. 18);

- senatul universitar, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă;

- angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face şi pe perioadă determinată de maxim 3 ani, contract ce poate fi reînnoit; studenţii-doctoranzi pot fi angajaţi pe o perioadă determinată de maxim 5 ani (art. 294).

Privind cea de a doua modalitate de încheiere a contractelor pe durată determinată statornicită de art. 81 lit. e, se impune precizat că această durată derivă din caracterul esenţialmente determinat al lucrării, proiectului sau programului respectiv, ce urmează a fi prestate sau executate de acel angajator.

Prin urmare, nu s-ar putea susţine că este legală încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată până la organizarea concursului pentru ocuparea unui post, care să înceteze de drept în temeiul art. 56 lit. i, din Codul muncii, durata maximă a unui atare contract (art. 84 alin. 1 din Codul muncii) pentru că aşa prevede contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului.

Dar, într-o atare ipoteză nu este vorba de o lucrare, un proiect sau program. Chiar dacă acel contract colectiv este legea părţilor, acesta nu este în măsură să suplinească cerinţele din Codul muncii.1 Asemănător, nu este legală „încetarea de drept" a unui contract individual de muncă, încheiat până la ocuparea postului prin concurs, ca efect al expirării perioadei de probă, fără să existe notificarea angajatorului prevăzută de art. 31 alin. 3 din Codul muncii.2

Dacă într-o situaţie concretă nu se face dovada că încheierea contractului s-a efectuat ori era posibilă, potrivit legii, pe durată determinată, se prezumă că raportul juridic de muncă a fost stabilit pe durată nedeterminată. Totodată, simpla menţiune în contract că a fost încheiat pe durată determinată, nu produce efecte corespunzătoare dacă postul este vacant şi prin natura ei munca are caracter permanent. în consecinţă, dacă sunt întrunite cerinţele imperative ale legii pentru încheierea contractului pe durată nedeterminată, orice clauză potrivit căreia contractul ar fi fost încheiat pe durată determinată este nulă.

Şi în practica judiciară s-a decis că relevant pentru stabilirea duratei contractului individual de muncă este caracterul permanent sau limitat (sezonier) al postului şi nu voinţa părţilor concretizată prin încheierea acelui contract. De ex, Curtea de Apel Timişoara, secţia civilă, dec. nr. 622/R/2005 a reţinut că însuşi faptul că începând din anul 2001 şi până în anul 2004, pârâtul angajator a încheiat cu reclamantul salariat contracte individuale de muncă în mod consecutiv, toate pe durată determinată, dovedeşte caracterul permanent al postului ocupat de reclamant, acelaşi de fiecare dată, aşa cum rezultă şi din carnetul său de muncă.

Acest caracter permanent rezultă şi din fişa postului ocupat de reclamant, post indispensabil activităţii artistice desfăşurate în cadrul unităţii pârâte.

De altfel, postul de maistru de lumini figurează şi în statul de funcţii al acestei instituţii.

Potrivit art. 80 alin. 2 din Codul muncii, „contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie".

Deducem din text că forma scrisă a acestui contract este o condiţie de validitate a lui (ad validitatem) şi nu doar una de probă (ad probationem). De vreme ce se poate încheia numai în forma scrisă cu precizarea expresă a duratei sale, înseamnă că, în lipsa acestei forme nu este posibilă cunoaşterea duratei pentru care a fost încheiat şi, prin urmare, nu se poate vorbi de existenţa unui contract pe durată determinată (atipic). Soluţia este logică de vreme ce conform art. 16 alin. 1 din Codul muncii forma scrisă este obligatorie pentru orice contract individual de muncă.

Elementul esenţial contractului în discuţie, îl reprezintă, evident, durata, care trebuie precizată în conţinutul său.

în art. 84 se prevede o durată maximă şi anume 36 de luni (alin. 1). însă, în cazul în care contractul este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract de muncă este suspendat, durata va exista până la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea (alin. 2). Aşadar, legal, este posibilă şi o durată care să depăşească 36 de luni. De asemenea, este posibilă o durată mai mare în temeiul unor dispoziţii legale, speciale.
Răspunde