Art. 284 Legea 1/2011 Pensionarea Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

CAPITOLUL I
Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA a 12-a
Pensionarea

Art. 284

(1) Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii.

(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul de stat se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare.

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar.

(4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.

(5) Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală şi de acces la casele de odihnă şi la bazele de tratament ale cadrelor didactice.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliului de administraţie, ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular.

Legea 1/2011 a educaiei naionale, actualizată prin:

OUG 92/2012 - privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 din 18 decembrie 2012, Monitorul Oficial 864/2012;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 284 Legea 1/2011 Pensionarea Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar
# Mate Tereze 28-Ianuarie-2016
Daca s-a modificat art.284 in sensul ca directorul ajuns la varsta pensiei poate sa ramana in functie
Răspunde
 
# Gradinaru Mariana Rodica 19-August-2014
In ce an ma pot pensiona daca sunt nascuta in 1959 luna februarie si am 55 ani si 35 de munca
Răspunde