Legislaţia muncii 2013 actualizată

legislatia-muncii.jpg

Legi


Codul muncii Legea nr. 53/2003

Legea 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Norme de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Legea 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

Legea 156/2000 republicata privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

Legea 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

Statutul / legea functionarului public. Legea 188/1999

Legea somajului 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Legea 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă

Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 53 2003 – Codul muncii

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Legea 62/2011 a dialogului social

Legea 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale


OUG: Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului


OUG 49/2002 pentru modificarea şi completarea OUG 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 

OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

OUG 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar 

OUG 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 

OUG 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

OUG 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 

OUG 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 

OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

OUG 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar

 

OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

OUG 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

OUG 36/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

OUG 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale


HG: Hotărâri de Guvern


HG 995/2003 privind reglementarea unor activităţi preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti

HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

HG 759/2007 actualizată privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

HG 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă

HG 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

HG 500/2011 actualizată privind Revisal - registrul general de evidenţă a salariaţilor


Decrete


Decretul 92/1976 carnetul de munca


Ordine ministeriale


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Ordin 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

Ordin 1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă

Ordin 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009

    Articol