MODEL DE CERERE DE AMÂNARE A JUDECĂŢII PENTRU LIPSA DE APĂRARE

Instanţa_

Secţia_

Dosar nr._

Termen la data de_

Domnule Preşedinte, [1]

Subsemnatul [2]_ , în calitate de (reclamant, pârât etc.) în dosarul nr._, din data_, având ca obiect_vă solicit

Acordarea unui termen pentru lipsă de apărare

Motivele cererii sunt următoarele:

Motivele de fapt [3]: învederez instanţei că_

Temeiul de drept [4]: Invoc dispoziţiile art. 156 C. proc. civ.

Probe [5]: în dovedire, anexez_

Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie [6]_

Note

[ 1 ] Natura juridică. în procesul civil, unul dintre principiile fundamentale este acela al dreptului la apărare, astfel încât, atât reclamantul, cât şi pârâtul trebuie să aibă posibilitatea de a lua cunoştinţă de actele dosarului, de a propune probe în apărare, de a pune în discuţie pretenţiile părţii adverse şi, desigur, de a apela la serviciile unui apărător calificat.
Părţile au posibilitatea, în virtutea dispoziţiilor art. 156 C. proc. civ., să solicite un singur termen pentru lipsa de apărare, însă solicitarea adresată instanţei trebuie să fie temeinic motivată0. în practica judiciară s-a decis că instanţa nu este obligată să acorde în orice împrejurare un nou termen de judecată, acordarea acestuia fiind o simplă facultate acordată de lege. Ea este îndreptăţită să refuze admiterea cererii atunci când consideră că se urmăreşte doar tergiversarea judecăţii.

1.1. Termen de depunere. Cererea poate fi formulată în orice fază procesuală, atât în primă instanţă, cât şi în căile ordinare şi extraordinare de atac, precum şi în faza executării silite.

1.2. Condiţii de exercitare. Pentru ca instanţa să poată soluţiona cererea de amânare a judecăţii pentru lipsa de apărare trebuie ca cererea de chemare în judecată, apelul, recursul etc. să fie legal timbrate; în caz contrar, instanţa se va pronunţa pe excepţia netimbrării, care primează în soluţionarea cauzei).

[2] Titularul cererii. Oricare dintre părţi poate solicita un termen pentru lipsă de apărare.

[3] Motivele cererii. Potrivit dispoziţiilor art. 156 C. proc. civ., cererea de acordare unui termen pentru pregătirea apărării trebuie să fie temeinic motivată.

Pentru aceasta, partea trebuie să arate care sunt motivele pentru care, după caz, nu a putut angaja apărător sau, deşi angajat, acesta nu se poate prezenta la termenul stabilit pentru judecată.

[4] Temeiul de drept îl constituie dispoziţiile art. 156 C. proc. civ.

[5] Probe. Pentru orice situaţie invocată, trebuie alăturată, în măsura în care este cu putinţă, dovada celor susţinute: adeverinţă medicală, dovada prezentării la o altă instanţă etc.

[6] Instanţa competentă. Cererea se depune la instanţa la care procesul este pendinte.

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre MODEL DE CERERE DE AMÂNARE A JUDECĂŢII PENTRU LIPSA DE APĂRARE