Model de contract individual de muncă

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Nr._din_

1. Contractul individual de muncă nr._, încheiat pe baza contractului colectiv de muncă convenit între:

- Consiliul de Administraţie al_şi

- Reprezentanţii salariaţilor, înregistrat sub nr._

2. Părţile:

- SC "_" cu sediul în , reprezentată prin în calitate de şi

- Domnul (doamna) , cu domiciliul în_, posesor al C.I. seria , nr. , eliberat de , la , în vârstă de_, cu o vechime în muncă de , având ca pregătire profesională , încheie prezentul contract de muncă în următoarele condiţii:

3. Contractul de muncă se încheie pe durata nedeterminată (determinată), cu începere de la data de_(până la data de_).
4. Salariatul (a)_va îndeplini funcţia de_
5. Locul de muncă este_
6. Condiţii de încadrare: se încadrează cu normă întreagă, o fracţiune de normă, respectiv_ore/zi.
7. Condiţii de muncă: se încadrează în condiţii normale (grele, periculoase, nocive, penibile)_.

8. Salariul brut lunar este de_ lei, corespunzând categoriei (nivelului) reţeaua_.

9. Drepturile băneşti se plătesc în chenzine lunare stabilite după cum urmează:

a) chenzina I-a la data de_ale lunii curente pentru luna curentă;

b) chenzina a Il-a la data de ale lunii următoare pentru luna curentă;

c) indexare, conform termenelor stabilite prin hotărârile guvernamentale

10. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de muncă.

11. Salariatul(a)_beneficiază de următoarele sporuri:_.

De asemenea, beneficiază de următoarele drepturi băneşti:_.

12. Obligaţii Părţile convin ca anumite obligaţii băneşti să fie achitate direct prin serviciul financiar contabil ale unităţii după cum urmează:_.

13. Durata concediului anual va fi de . De asemenea dl. (d-na)_ beneficiază de un concediu suplimentar de_.

14. Obligaţiile generale ale părţilor:

- S.C. "_" se obligă în principal:

- să-i asigure celui încadrat condiţii corespunzătoare de lucru, punZmdu-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, tot ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- să-i acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevăzute de lege;

- să respecte şi să îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă;

-alte obligaţii:_

- Salariatul se obligă:

- să îndeplinească atribuţiile, sarcinile stabilite prin fişa postului care este anexa la contractul individual de muncă;

- să respecte prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului de ordine interioară;

- alte obligaţii: _.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează

la unitate, iar celălalt revine salariatului.

S.C. "_" Salariat

Menţiuni ulterioare:

- modificarea prezentului contract are loc la data de_prin schimbarea_pe baza .

S.C. "_" Salariat

În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de prezentul contract încetează prin , pentru motivele , având la bază decizia nr. , în temeiul art. .

S.C. "_"

DIRECTOR

Explicații teoretice

Societăţile comerciale cu activitate mai mare sunt obligate să angajeze personal care să contribuie la realizarea obiectului şi a scopului societăţii (personal cu fimcţie de conducere, vânzători, cercetători, contabili, şoferi etc.).

Angajarea personalului necesită încheierea unui contract civil de angajare căruia să nu-i fie aplicabile dispoziţiile legislaţiei muncii (care sunt mai restrictive) sau un contract de muncă căruia să i se aplice dispoziţiile legislaţiei muncii.

în ambele situaţii, contractul trebuie să conţină anumite prevederi obligatorii, cum ar fi:

- durata contractului;

- îndatoririle ambelor părţi;

- consecinţele în cazul în care una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile;

- cine are dreptul asupra descoperirilor sau invenţiilor;

- ce documente sunt confidenţiale;

- salariul, data plăţii, ore suplimentare, plata pentru perioada de boală, concediu, incapacitate sau invaliditate ivite în timpul angajării;
- în ce condiţii contractul poate fi anulat (desfiinţat);

- cine plăteşte impozitul pe venit etc.;

- cine suportă cheltuielile de transport, deplasare, cazare, convorbiri telefonice, fotocopiere, imprimare etc.

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de contract individual de muncă