Model de act de constatare/declarare a nulităţii contractului de vanzare cumparare

Model de act de constatare/declarare  a nulităţii

Contractului de vânzare autentificat sub nr....

De notarul  public........

          Între:

          1. ..................domiciliat în ……......, CNP ........., vânzător în contractul de vânzare autentificat sub nr .... de notarul public ... 

          2. ..................domiciliat în ……........, CNP ........., cumpărător în contractul de vânzare mai sus menţionat,

          având în vedere că actul mai sus menţionat a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art.....din Legea ..., fiind afectat de o cauză de nulitate/anulabilitate conform art ...  din Legea ... [1], deoarece  nu a  fost obţinut de către vânzător, anterior încheierii contractului,  înscrisul ....

          în temeiul art.1246 alin.3 Cod civil, s-a încheiat prezenta convenţie,în următoarele condiţii:

          Noi, părţile contractante constatăm/declarăm nulitatea absolută/relativă a Contractului de vânzare aut sub nr ..... de notarul public  ...... având ca obiect  imobilul situat în ....... având numărul cadastral .... înscris în Cartea Funciară ... nr ... a localităţii....

          Imobilul este înscris în Cartea Funciară în beneficiul meu cumpărătorul, este liber de sarcini şi urmări de orice natură conform extrasului de carte funciară pentru autentificare nr ... eliberat de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară .... şi nu este afectat de creanţe bugetare conform certificatului de atestare fiscală nr ... eliberat de ..

          Eu, cumpărătorul declar pe propria răspundere că nu am încheiat niciun act, în baza căruia vreun terţ să fi dobândit drepturi asupra acestui imobil[2].

          Deoarece prin efectul prezentului act, conform art.1254 alin.1 Cod civil, contractul de vânzare aut sub nr ... de notarul public... se consideră că nu a fost încheiat niciodată, noi părţile contractante convenim să ne restituim prestaţiile,[3] după cum urmează:

          - eu , cumpărătorul restitui vânzătorului imobilul descris mai sus  şi consimt ca dreptul de proprietate să fie înscris în Cartea Funciară în favoarea acestuia;

          - eu, vânzătorul restitui cumpărătorului preţul în cuantum de ... pe care l-am primit integral de la acesta conform menţiunilor din contractul de vânzare – cumpărare;

          Noi, părţile convenim ca după îndeplinirea formalităţilor de înscriere în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al vânzătorului şi după obţinerea înscrisului cerut de art ... din  Legea .....[4] astfel încât să nu mai existe cauza de nulitate , să refacem actul, în baza art.1259 Cod civil[5].

          Conform convenţiei  noastre , onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina ....

          Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară şi ...... exemplare s-au eliberat părţilor.

                  

                   Vânzător,                                                      Cumpărător,                                                                               [1]          Părţile pot prin acordul lor să constate sau să declare nulitatea absolută sau relativă a  oricărui contract, dacă prin lege nu se prevede altfel (art.1246 alin.3 Cod civil).

            Cauzele de nulitate absolută sunt expres prevăzute de lege sau rezultă neîndoielnic că interesul ocrotit este cel general (art.1250 Cod civil).

            Cauzele de nulitate relativă sunt cele expres prevăzute de lege (de exemplu, cele legate de nerespectarea dispoziţiilor legale privind capacitatea de exerciţiu, vicierea consimţământului şi orice alte cauze în care este ocrotit un interes particular sau natura nulităţii nu este determinată ori nu reiese neîndoielnic din lege – a se vedea art.1248, art.1251 şi art.1252 Cod civil).

[2]          Desfiinţarea contractului prin acordul părţilor pentru cauză de nulitate, atrage în condiţiile legii şi desfiinţarea actelor subsecvente încheiate în baza lui (art.1254 alin.2 Cod civil).

            Prin urmare, în exemplul dat, dacă imobilul ar fi fost înstrăinat de către cumpărător unui terţ, acesta trebuie să fie parte în actul de declarare/ constatare a nulităţii şi să consimtă la declararea/ constatarea nulităţii contractului în temeiul căruia a dobândit dreptul său.

[3]          În cazurile în care contractul este desfiinţat, fiecare parte trebuie să restituie prestaţiile, în condiţiile prevăzute de art.1639-1647 Cod civil.

            Părţile pot prin acordul lor să declare sau să constate şi nulitatea parţială (a unei clauze pe care părţile nu o consideră esenţială), caz în care fie clauzele nule sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile (art.1255 alin.2 Cod civil), fie părţile pot reface actul înlocuind clauza nulă cu una valabilă;

          Actul de declarare/constatare a nulităţii unui contract este un act bilateral diferit de actul de confirmare a nulităţii, care este un act unilateral şi exprimă voinţa de a renunţa la dreptul de a invoca nulitatea. Confirmarea contractului lovit de nulitate absolută nu poate avea loc decât în cazurile  prevăzute de lege(art.1247 alin.4 Cod civil).

[4]           În exemplul dat ne-am referit la situaţia în care nulitatea contractului ar fi rezultat din lipsa unui înscris cerut de lege pentru încheierea valabilă a contractului, în lipsa căruia sancţiunea este nulitatea actului (spre exemplu, adeverinţa de la asociaţia de proprietari, certificatul de atestare fiscală, certificatul de urbanism etc ).

[5]          Refacerea actului nu reprezintă o consecinţă obligatorie a declarării/ constatării nulităţii, ea se poate realiza numai dacă părţile convin în acest sens.

            Deşi un astfel de act poate constitui o modalitate de asanarea unui raport obligaţional cu consecinţe benefice mai ales pentru dobânditorii subsecvenţi ai unui bun imobil, în acelaşi timp el poate constitui temei pentru răspunderea civilă a notarului care a instrumentat actul nul, în temeiul art.1258 cod civil de aceea impune o consiliere adecvată, multă atenţie în redactarea clauzelor şi îndeplinirea unor obligaţii de ordin deontologic pentru notarul care îl întocmeşte.

Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de act de constatare/declarare a nulităţii contractului de vanzare cumparare