Model de cerere de chemare în garanţie pentru evicţiune sau chemarea în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului

Model de acţiune în chemare în garanţie pentru evicţiune

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a)_, domiciliat(ă) în_, părăt(ă) în dos. nr._, cu termen de judecată la_, al acestei instanţe, reclamant(ă) fiind domiciliat(ă) în_, având ca obiect revendicare,

Formulez

CERERE DE CHEMARE ÎN GARANŢIE PENTRU EVICŢIUNE

împotriva garantului(ei)_, domiciliat(ă) în_, pentru ca în cazul în care se va admite acţiunea reclamantului, să-mi fie admisă această cerere şi chematul(a) în garanţie să fie obligat(ă) să-mi restituie preţul în valoare de_lei, reprezentând_, cât şi cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces

Motivele cererii:

În fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare din_, am cumpărat de la chematul în garanţie terenul (şi construcţia) situat în_, în suprafaţă de_, având ca vecini la: N_, S_, E_, V_, pentru care i-am plătit suma de_lei.

La data de am fost chemat(ă) în judecată de reclamantul(a)_, pentru revendicarea bunului (sau bunurilor) enunţat(e), motiv pentru care mă văd nevoit(ă) să formulez această cerere de chemare în garanţie, pentru ca în cazul în care acţiunea principală va fi admisă, să fie admisă şi această cerere.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 1337 şi 1341 C. civ. şi art. 60-63 C. proc. civ.

Dovada acţiunii o fac cu interogatoriul reclamantului şi al chematului în garanţie, acte, expertiză şi martorii_.

Depun acţiunea în trei exemplare pentru a se comunica chematului(ei) în garanţie şi reclamantului(ei).

Anexez chitanţa de plată a taxei de timbru în valoare de lei şi timbrul judiciar în valoare de lei.

Data depunerii_

Semnătura_

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI_

Model de cerere de chemarea în judecată a cumpărătorului evins ÎMPOTRIVA VÂNZĂTORULUI

Acest model de cerere poate fi folosit în ambele evicţiuni: totală sau parţială, cu motivările corespunzătoare.

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a)_, domiciliat în_, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârătul(a)_, domiciliat(ă) în_, pentru a fi obligat(ă):

1. să-mi restituie suma de_lei reprezentând preţul pe care i l-am plătit pentru terenul din pct._, suprafaţa_

2. la despăgubiri civile pentru repararea prejudiciului pe care l-am suferit ca urmare a evicţiunii, în sumă de_lei.

De asemenea, cer obligarea pârătului(ei) la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acţiunii:

în fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr._, din , de , sau sub semnătură privată, am cumpărat de la pârăt(ă) un teren (împreună cu casa aflată pe el), situat în pct._, pentru care i-am plătit preţul în sumă de lei.

Ulterior, la data de_, am fost chemat în judecată de_, pentru revendicare, acţiune în cadrul căreia respectivul a dovedit că este proprietarul terenului (şi construcţiei) cumpărat(e) de mine, fiind obligat(ă) să i le predau şi totodată am fost obligară) să-i plătesc suma de_lei, reprezentând lipsa de folosinţă a acestor bunuri.
Am cerut părâtului(ei) să intervină în acest proces, în interesul meu, pentru a dovedi că el este proprietar şi a refuzat.

De aceea, vă rog să admiteţi acţiunea şi să obligaţi pe părăt(ă) să-mi restituie preţul pe care i l-am plătit, cât şi suma de_lei, la care am fost obligat(ă) faţă de persoana care m-a evins.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe disp. art. 1337-1351 C. civ.

Dovada acţiunii o fac cu interogatoriul pârâtului(ei) şi acte.

Depun acţiunea în dublu exemplar, chitanţa de plată a sumei în valoare de_reprezentând taxa de timbru şi timbrul judiciar în valoare de_lei.

Anexez copia contractului enunţat, cât şi copia hotărârii judecătoreşti prin care am fost evins.

Data depunerii_

Semnătura_

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI_ 

Explicaţii teoretice

CHEMAREA ÎN GARANŢIE PENTRU EVICŢIUNE SAU ACŢIUNEA CUMPĂRĂTORULUI EVINS ÎMPOTRIVA VÂNZĂTORULUI

CONCEPT ŞI REGLEMENTARE

Potrivit art. 1337 C. civ. vânzătorul este de drept obligat, după natura contractului de vânzare, a răspunde către cumpărător de evicţiunea totală sau parţială a lucrului vândut sau de sarcinile pe care s-ar pretinde supus acel obiect şi care n-ar fi declarate la facerea contractului (art. 1337, 1408, 1503 C. civ).

Când vânzătorul este răspunzător de evicţiune, cumpărătorul dacă este evins, are dreptul de a cere de la vânzător:

1) restituirea preţului;

2) fructele, dacă este dator a le întoarce proprietarului care l-a evins;

3) cheltuielile de judecată făcute împotriva vânzătorului cât şi cele plătite de cumpărător celui care l-a evins;

4) daune-interese şi cheltuieli făcute cu contractul de vânzare-cumpărare.

Dacă cumpărătorul este chemat în judecată de o terţă persoană, care revendică bunul pe care l-a cumpărat are două posibilităţi:

a) în temeiul art. 60 C. proc. civ., poate formula cerere de chemare în garanţie şi în despăgubire a vânzătorului, cerere care trebuie făcută în condiţiile de formă pentru cererea de chemare în judecată şi se va depune cel mai târziu la prima zi de înfăţişare;

b) să ceară vânzătorului să intervină în proces în calitate de intervenient în interesul uneia din părţi, respectiv a cumpărătorului (art. 49-56 C. proc. civ.).

Se recomandă prima situaţie, pentru că în cadrul aceluiaşi proces se rezolvă şi problema restituirii preţului şi plata unor daune de către vânzător cumpărătorului, în cazul în care acesta pierde procesul ce i s-a intentat, adică este evins.

Dacă cumpărătorul este evins şi problema raporturilor juridice dintre el şi vânzător nu s-a rezolvat în cadrul procesului în care cumpărătorul a fost evins, acesta are dreptul ca pe calea unei alte acţiuni civile, separate de cea în care a fost evins, să cheme în judecată pe vânzător pentru a i se restitui preţul şi să fie despăgubit şi de eventualele prejudicii pe care le-a suferit din cauza incorectitudinii vânzătorului.

Această acţiune separată împotriva vânzătorului trebuie făcută în condiţiile de formă pentru cererea de chemare în judecată şi se timbrează la valoarea pretenţiilor solicitate.

Competenţa pentru judecarea acţiunii aparţine instanţei de la domiciliul pârâtului sau instanţei prevăzută în contract.

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de cerere de chemare în garanţie pentru evicţiune sau chemarea în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului