Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu moştenitorii absenţi, dar care au dat declaraţii autentice de recunoaştere a testamentului

 

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf

Varianta II cu moştenitorii absenţi, dar care au dat declaraţii autentice de recunoaştere a testamentului

         

            R O M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................        

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

 

Proces verbal de validare a testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anul

 

În faţa mea........................ notar public, s-au prezentat:

          1. legatarul/legatarii........................

          Şi au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de............. de numitul............., având CNP................., decedat la data de .............., cu ultimul domiciliu în .............

          Având în vedere că:

-          testamentul a fost vizat spre neschimbare de către notarul ....... la data de.......;

-          pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a stării materiale de către notarul ........... la data de ...........;

-          legatarul declară că testamentul a fost scris, semnat şi datat de către testator;

-          moştenitorii  au declarat că întregul testament a fost scris, datat şi semnat de către testator, că înţeleg să îl valideze şi să îşi producă toate efectele conform următoarelor declaraţii autentificate:

moştenitor..............., nr. autentificare.............[1], data............, notarul public instrumentator................;

moştenitor.................., nr autentificare .............., data ..............., notarul public instrumentator.......................;

-          eu legatar coroborând declaraţia mea cu declaraţiile autentice ale moştenitorilor sunt de acord ca notarul public să procedeze la dezbaterea succesiunii în baza acestui testament considerat de noi toţi ca fiind valid.

     Eu ......... notar public iau act de validarea testamentului olograf şi înmânez originalul legatarului .............(când sunt mai mulţi, potrivit înţelegerii dintre aceştia).

     Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ............. exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei şi unul la mapa de certificate de moştenitor, restul eliberându-se celor prezenţi.

 

 

Notar public,

............

   L.S

                                                              

                                                                                                  Legatar

Semnătura............[1]Se va consemna numele şi prenumele moştenitorului,  numărul de autentificare  şi data declaraţiei prin care moştenitorul recunoaşte şi validează testamentul olograf, precum şi notarul public care a autentificat declaraţia.

Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu moştenitorii absenţi, dar care au dat declaraţii autentice de recunoaştere a testamentului