Model de testament cu titlu particular

 

Model de testament cu titlu particular

 

T E S T A M E N T

 

          Subsemnatul .......... domiciliat în .........., CNP .........,[1]dispun prin prezentul testament  următoarele:

          Las  lui, ............., domiciliat în .........., CNP ............, ............... (se va determina în mod concret bunul sau bunurile sau categoria de bunuri), instituindu-l legatar cu titlu particular, conform dispoziţiilor art.1057 Cod civil.

          Am luat cunoştinţă de dispoziţiile art. 1088 cod civil cu privire la întinderea rezervei succesorale a moştenitorilor[2].

          Acest testament a fost întocmit cu respectarea  art. 1044 Cod civil şi reprezintă ultima mea voinţă.

      Prezentul testament se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor (RNL).

     Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNL şi  ...... exemplare s-au eliberat părţii.

 

                                                                                          Testator,

                                                                                                             Semnătura, .......[1]Se va menţiona dacă există sau nu moştenitori rezervatari (soţ, descendenţi, părinţi);

[2]În situaţia existenţei moştenitorilor rezervatari se va preciza faptul că testatorul a luat cunoştinţă de prevederile art. 1088 Cod civil referitoare la rezerva succesorală a acestora.

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de testament cu titlu particular