Art. 1055 Noul cod civil Legatul universal Legatul Testamentul

CAPITOLUL III
Testamentul

SECŢIUNEA a 4-a
Legatul

Art. 1055

Legatul universal

Legatul universal este dispoziţia testamentară care conferă uneia sau mai multor persoane vocaţie la întreaga moştenire.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1055 Noul cod civil Legatul universal Legatul Testamentul
# Ion Filimon 06-August-2015
JURISPRUDENTĂ

1. în caz de moştenire testamentară, când testatorul a înţeles ca prin testamentul întocmit să cuprindă un legat universal, acesta îi conferă beneficiarului legatului (legatar universal) vocaţia la întreaga universalitate a bunurilor testatorului, adică dreptul de a culege toate bunurile din patrimoniul defunctului. în această situaţie, legiuitorul a indisponibilizat în favoarea anumitor moştenitori legali care, conform dispoziţiilor legale în vigoare la data deschiderii succesiunii, sunt descendenţii, ascendenţii privilegiaţi şi soţul supravieţuitor, doar o anumită parte a moştenirii, denumită rezerva succesorală. Ascendenţii ordinari sau rudele colaterale ale defunctului, indiferent de clasa din care fac parte sau gradul de rudenie, conform legii, nu beneficiază de rezerva succesorală. Ca atare, aceştia nu pot obţine recunoaşterea unor drepturi succesorale legale în favoarea lor în cadrul procedurii instituite prin dispoziţiile Legii nr. 10/2001, în concurs cu soţia supravieţuitoare (I.C.C.J., s. civ. şi de propr. int., dec. civ. nr. 1101/2008)
Răspunde
 
# Ion Filimon 06-August-2015
1. Acest legat conferă legatarului sau legatarilor desemnaţi de testator prin testament vocaţie Io întreaga moştenire.

2. Legatul universal nu se referă la bunuri individual determinate, ci conferă vocaţie la întreaga moştenire, al cărei conţinut concret se poate determina doar la moartea testatorului. Ca atare, testatorul dispune în favoarea gratificatului de universalitatea bunurilor pe care le va avea la moartea sa.

3. Universalitatea presupune ansamblul de drepturi ce formează un patrimoniu, care este susceptibil de mărire sau micşorare, patrimoniu ce cuprinde toate bunurile mobile şi imobile, corporale şi incorporale, care aparţin testatorului la data morţii sale, şi nu la data întocmirii testamentului.

4. Constituie legat universal legatul tuturor bunurilor mobile şi imobile, legatul cotităţii disponibile, legatul nudei proprietăţi.

5. Legatul este universal chiar dacă executarea legatului absoarbe totalitatea moştenirii şi chiar dacă testatorul nu a calificat legatul pe care îl lasă ca fiind unul universal. Aceasta întrucât instituirea unei persoane ca legatar universal poate avea loc expres (direct) sau tacit (indirect), când manifestarea de voinţă a testatorului rezultă (se deduce) din formularea cuprinsă în testament.

6. Ceea ce caracterizează legatul universal este vocaţia la întreaga moştenire a defunctului, şi nu cantitatea de bunuri care se culege de moştenitori.

7. Prin urmare, în cazul instituirii mai multor persoane în calitate de legatari universali, dacă toate acceptă moştenirea, bunurile aflate în patrimoniul defunctului la data morţii sale revin în mod egal legatarilor universali acceptanţi. Dimpotrivă, atunci când unii dintre legatarii universali nu acceptă legatul, partea de moştenire care ar fi revenit acestora se împarte egal între legatarii universali care au acceptat legatul, în temeiul vocaţiei lor la întreaga universalitate a bunurilor ce compun masa succesorală a defunctului.
Răspunde