Art. 1803 Noul cod civil Lipsa de folosinţă în caz de reparaţii urgente Dispoziţii generale Contractul de locaţiune

CAPITOLUL V
Contractul de locaţiune

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 1803

Lipsa de folosinţă în caz de reparaţii urgente

(1) Dacă în timpul locaţiunii bunul are nevoie de reparaţii care nu pot fi amânate până la sfârşitul locaţiunii sau a căror amânare ar expune bunul pericolului de a fi distrus, locatarul va suporta restrângerea necesară a locaţiunii cauzată de aceste reparaţii.

(2) Dacă totuşi reparaţiile durează mai mult de 10 zile, preţul locaţiunii va fi scăzut proporţional cu timpul şi cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit.

(3) Dacă reparaţiile sunt de aşa natură încât, în timpul executării lor, bunul devine impropriu pentru întrebuinţarea convenită, locatarul poate rezilia contractul.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1803 Noul cod civil Lipsa de folosinţă în caz de reparaţii urgente Dispoziţii generale Contractul de locaţiune
# cerasela 08-Februarie-2014
Reglementarea anterioară: C. civ. 1864: „Art. 1425. (1) Dacă în cursul locaţiunii, lucrul închiriat sau arendat are nevoie de reparaţii urgente, ce nu se pot amâna până la finele contractului, locatarul trebuie să sufere strâmtoarea ce i se căşunează, orice fel fie ea, şi fiind lipsit chiar, pe timpul facerii lor, de întrebuinţarea a o parte din lucrul închiriat sau arendat. (2) Dacă însă aceste reparaţii continuă mai mult decât 40 de zile, preţul locaţiunii se va scădea în proporţia timpului în care şi a părţii lucrului închiriat de a cărei întrebuinţare a rămas lipsit. (3) Dacă reparaţiile sunt de aşa fel încât locatarul şi familia sa se află în neputinţă de a locui, el va putea cere anularea contractului (C. civ. 1420pct. 3,1421)”.

1. Dacă în cursul locaţiunii lucrul închiriat are nevoie de reparaţii urgente ce nu pot fi amânate până la finele contractului, locatarul este în drept la efectuarea lor în timpul locaţiunii, locatarul fiind obligat să suporte inconvenientele reparaţiilor, fără nicio reducere a chiriei, dacă ele nu durează mai mult de 10 zile.

2. Dacă totuşi reparaţiile durează mai mult de 10 zile, preţul locaţiunii va fi scăzut proporţional cu timpul şi cu partea lucrului de care locatarul a fost lipsit.

3. Locatarul va putea cere şi rezilierea contractului, atunci când aceste reparaţii sunt de aşa natură încât el nu se mai poate bucura de folosinţa lucrului închiriat. Legitimarea de a cere rezilierea contractului pentru importanţa acestor reparaţii aparţine în exclusivitate locatarului, şi nu proprietarului, care nu are alt drept decât acela de a proceda la efectuarea reparaţiilor de care imobilul are nevoie.

4. Atunci când distrugerile care au reclamat reparaţiile ce cad în sarcina locatorului au fost cauzate fortuit sau din cauză de forţă majoră, locatarul sau arendaşul nu poate solicita despăgubiri pentru rezilierea contractului, căci locatorul nu poate fi răspunzător pentru această împiedicare a folosinţei lucrului.

5. Evident că locatarul este îndreptăţit la despăgubiri pentru orice alte prejudicii independent de degradarea bunului închiriat şi care rămân supuse dreptului comun.

6. Atunci când locatarul s-a obligat prin contract să suporte orice reparaţii care sunt în sarcina locatorului, locatarul nu este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, ci numai reducerea preţului în raport de timpul şi partea din bun de care a fost lipsit.
Răspunde