Art. 1831 Noul cod civil Evacuarea chiriaşului Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor Contractul de locaţiune

CAPITOLUL V
Contractul de locaţiune

SECŢIUNEA a 2-a
Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor

Art. 1831

Evacuarea chiriaşului

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriaşului se face în baza unei hotărâri judecătoreşti.

(2) Chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Art. 1831 Noul cod civil Evacuarea chiriaşului Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor Contractul de locaţiune

Comentarii despre Art. 1831 Noul cod civil Evacuarea chiriaşului Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor Contractul de locaţiune

     

# catinca 21-Februarie-2013
detin o garsoniera pe care am inchiriat-o de mai multi ani,intodeauna cu contract de inchiriere prin administratia financiara,insa chiriasul tot anul 1012 s-a comportat oribil in sensul ca atat chiria cat si intretinerea le achita de doua ori pe an.Dwci sumele se adunau conducerea bolcului lovea in mine nu ii interesau chiriasul.Incepand cu anul 2013 nu i-am mai incheiat contract,i-am pus in vedere sa elibereze locuinta ,dar refuza sa-si i-a mibila si-si scoata mobila si sa achite debitul acumulat la intretinere.Este luna februarie si el refuza toate acestea desi am scimbat usa , nu mai are acces...Ce ma indrumati sa fac legal?
Răspunde
 
# claudia 25-Februarie-2013
Buna ziua, stau in chirie (cu contract de inchiriere)dar problema este urmatoarea : pe fiecare palier este o uscatorie unde fiecare locatar de pe fiecare palier poate sa isi usuce rufe si tot acolo se afla si ceasurile de gaz (normal eu vreau sa imi dau citirea atunci cand se poate)dar nu pot.Motivul este ca lacatul de la usa a fost schimbat de catre o vecina si nu mi se da si mie o cheie, va rog sa ma sfatuiti cum pot face sa beneficiez si eu de o cheie pe cale legala fara a recurge de a sparge lacatul.
Răspunde
 
# cerasela 08-Februarie-2014
Legea de aplicare: Art. 133. Chiriaşul şi persoanele care locuiesc împreună cu acesta nu se pot prevala de dispoziţiile art. 1831 şi 1832 din Codul civil pentru a se opune evacuării silite întemeiate pe prevederile art. 1809 alin. (2) sau alin. (3) ori pe cele ale art. 1816 alin. (3) din Codul civil.

Reglementarea anterioară: Legea nr. 114/1996: „Art. 25 (1) Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. (2) Chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare".

1. în temeiul art. 61 din Legea nr. 114/1996, orice litigiu în legătură cu aplicarea legii locuinţei se soluţionează de către instanţele judecătoreşti. în concordanţă cu acest text, art. 1831 NCC statuează că evacuarea chiriaşilor se face în baza unei hotărâri judecătoreşti, dacă prin lege nu se prevede altfel.

2. Sancţiunea evacuării operează la cererea proprietarului, a titularului unui dezmem-brământ al dreptului de proprietate sau a unui drept de folosinţă şi este aplicabilă locatarului principal şi membrilor familiei sale, sublocatarului şi persoanelor care deţin locuinţa fără titlu legal, constând în obligarea acestora la încetarea actelor de folosinţă a spaţiului locativ deţinut fie în temeiul contractului care şi-a încetat efectele, fie printr-un act de toleranţă din partea locatorului ori în mod abuziv.

3. Pentru locuinţele făcând parte din fondul locativ de stat, evacuarea se dispune la cererea unităţii administrativ-teritoriale care are spaţiul în administrare, aceasta incluzând şi locuinţele sociale sau de necesitate, precum şi acelea de serviciu, finanţate, în condiţiile legii, din bugetul de stat şi bugetele locale. Pentru locuinţele de serviciu şi de intervenţie finanţate din bugetele agenţilor economici, legitimarea procesuală activă aparţine agentului economic prin reprezentantul său legal. Regia autonomă - Administraţia Protocolului de Stat - are legitimare activă în acţiunea în evacuare numai în privinţa locuinţelor de protocol, proprietatea statului şi acelea de serviciu aflate în administrarea acesteia.

4. Acţiunea în evacuare a fost calificată ca un act de administrare ce poate fi formulat de aceia care au legitimarea şi capacitatea efectuării acestor acte, inclusiv de unul dintre coproprietari sau unul dintre soţi, în cazul locuinţelor bun comun (I.C.C.J., s. civ., dec. nr. 1193/2005, în L.S. Stoica, op. cit., p. 210-212). Regimul protectiv al locuinţei familiei nu obstrucţionează efectuarea actelor de administrare în privinţa acestei locuinţe, ci vizează numai actele de dispoziţie (art. 322 NCC).

5. în mod excepţional, asociaţia de proprietari sau locatari, în temeiul mandatului acordat de proprietari sau locatari, în măsura în care este legitimată să solicite rezilierea contractului de închiriere, poate solicita şi evacuarea chiriaşilor.

6. Locatorul poate solicita, pe lângă evacuarea celui care deţine imobilul, obligarea acestuia la plata chiriei până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură, cauzate locatorului până la acea dată.

7. Cel care a deţinut imobilul abuziv, fără titlu locativ, poate fi obligat, odată cu evacuarea sau pe calea unei acţiuni separate, la plata despăgubirilor aferente lipsei de folosinţă, cuantificarea despăgubirilor făcându-se la nivelul chiriei ce ar fi fost plătită în perioada ocupării locuinţei, dacă s-ar fi încheiat un contract de închiriere.
Răspunde
 
# cerasela 08-Februarie-2014
JURISPRUDENȚĂ

1. Instanţa poate dispune evacuarea chiriaşului atunci când contractul nu mai este în fiinţa, deoarece a fost reziliat sau anulat, rămânând faţă în faţă locatorul şi persoana care nu mai deţine niciun titlu locativ (C.A. Cluj, dec. nr. 1381/2002, în L.C. Stoica, op. cit., p. 217-220).

2. Evacuarea nu se poate dispune în lipsa unei solicitări privind rezilierea contractului, întrucât evacuarea vizează persoanele care ocupă fără drept un spaţiu locativ (C.A. Timişoara, dec. nr. 2722/2002, în L.S. Stoica, op. cit., p. 220).

3. Acţiunea în evacuare este specifică raporturilor locative, astfel că şi titularul unui drept real de proprietate sau dezmembrământ al acestuia nu-şi valorifică prin acţiunea în evacuare dreptul său absolut, ci doar dreptul său personal de creanţă, având un caracter relativ, pentru a-l constrânge pe locatar să-şi execute obligaţia sa de „a face", adică de a evacua şi preda material locuinţa (C.A. Cluj, dec. nr. 1381/2002, în L.C. Stoica, op. cit., p. 217-220), în privinţa căreia nu mai deţine niciun titlu locativ.

4. în cazul în care prin cererea formulată se solicită protecţia dreptului real de proprietate, reclamantul are deschisă calea unei acţiuni în revendicare, care este specifică raporturilor locative (C.A. Bucureşti s. a lll-a civ., dec. nr. 3042/2001, în Practica judiciară civila 2001-2002, p. 34-36).
Răspunde
 
# Mary Hailean 22-Iulie-2014
Practica judecătorească anterioară a statuat că regula unanimităţii este inaplicabilă în materia evacuării. Astfel s-a considerat că evacuarea este un act de conservare a bunului şi a prerogativelor dreptului de proprietate, fapt pentru care cererea poate fi făcută de un singur coproprietar, fără a necesita acordul celorlalţi: a se vedea C.A. Timişoara, dec. civ., nr. 171/2010. în noile condiţii ale art. 641 C. civ., „ Actele de administrare, precum încheierea sau denunţarea unor contracte de locaţiune, cesiunile de venituri imobiliare şi altele asemenea, cu privire la bunul comun pot fi făcute numai cu acordul coproprietarilor ce deţin majoritatea cotelor-părţi."
Răspunde