Art. 216 Noul cod civil Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice Capacitatea civilă a persoanei juridice

CAPITOLUL III
Capacitatea civilă a persoanei juridice

SECŢIUNEA a 2-a
Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice

Art. 216

Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

(1) Hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcţie. Ei au numai dreptul de a fi despăgubiţi, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă şi au suferit astfel un prejudiciu.

(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către instanţa competentă în circumscripţia căreia persoana juridică îşi are sediul, în contradictoriu cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.

(4) Dacă hotărârea este atacată de toţi administratorii, persoana juridică este reprezentată în justiţie de persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre membrii persoanei juridice, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până când organul de conducere competent, convocat în acest scop, va alege o altă persoană.

(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul public în care este înregistrată persoana juridică, fiind opozabilă de la această dată faţă de orice persoană, inclusiv faţă de membrii acelei persoane juridice.

(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispoziţiile alin. (3)-(5) rămân aplicabile.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin legi speciale nu se dispune altfel.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 216 Noul cod civil Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice Capacitatea civilă a persoanei juridice
# Nelson Denisa 11-Ianuarie-2014
JURISPRUDENŢĂ

1. Potrivit dispoziţiilor art. 132 alin. (3) LSC, hotărârile adunării generale pot fi atacate de orice persoană interesată atunci când se invocă motive de ordine publică, iar conform alin. (5) al aceluiaşi articol, cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat. Astfel, prin sintagma „orice altă persoană interesată", legiuitorul nu acordă societăţii legitimare în promovarea acţiunilor în nulitatea hotărârii adunării generale (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 3402/2010). Notă. Nu împărtăşim considerentele instanţei supreme conform cărora societatea ar fi reprezentată de „consiliul de administraţie, respectiv directorat", întrucât, în cauza având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor, calitatea de reprezentant al societăţii aparţine administratorului cu puteri de reprezentare desemnat în actul de constituire sau de către organul de conducere în prima adunare generală. Această persoană are puterea de a intra în raporturile juridice cu terţii, fiind înregistrată la Registrul comerţului unde a depus şi specimenul de semnătură.

2. Hotărârea prin care consiliul judeţean a delegat dreptul de administrare a societăţii înfiinţate de acesta în favoarea unei alte societăţi comerciale nu este un act al organului de conducere, nici un act administrativ de putere şi nici un act de gestiune curentă a judeţului ca persoană juridică de drept public. Hotărârea concretizează voinţa asociatului majoritar de a prefera o persoană în calitate de administrator al societăţii comerciale, iar împrejurarea că această voinţă se exteriorizează, potrivit exigenţelor legii speciale, într-un înscris denumit hotărâre nu conferă acesteia natura juridică a hotărârii adunării generale a asociaţilor la care se referă dispoziţiile Legii nr. 31/1990, astfel că cererea de anulare a acestei hotărâri nu poate fi primită (C.A. Alba lulia, s. com., dec. nr. 1955/2003, nepublicată).

3. Dreptul consiliului local în calitate de acţionar unic de a dezbate şi a delibera asupra organizării şi rentabilizării activităţii societăţii aflate sub puterea sa juridică nu poate fi contestat, negat sau înlăturat de către un terţ străin de societate, întrucât terţul nu deţine „legitimatio ad causo", astfel că nu poate să atace în justiţie hotărârea cu obiectul arătat. Pe de altă parte, hotărârea consiliului local este un act juridic comercial, şi nu administrativ, astfel că nu este supus cenzurii prefectului şi nici nu face obiectul contenciosului administrativ. Bazat pe aceste considerente, instanţa a constatat lipsa legitimării calificate a prefectului, care nu deţine calitatea de acţionar al societăţii comerciale înfiinţate de consiliul local şi deci nu face parte din persoanele îndreptăţite de Legea nr. 31/1990 să atace hotărârile luate de organul de conducere al societăţii [C.A. Alba lulia, s. com., dec. nr. 19/2001 şi dec nr. 24/2001, nepublicate).

4. Dacă adunarea generală a asociaţilor, deşi a dezbătut în şedinţă chestiunile înscrise în ordinea de zi, nu a deliberat asupra acestora, ci a întocmit doar procesul-verbal prin care s-a amânat luarea hotărârii, cele petrecute în şedinţa adunării generale rămânând la nivelul unor simple dezbateri nefinalizate într-un act juridic apt să producă efecte modificatoare ale actului constitutiv, cererea reclamantei se îndreaptă împotriva unui înscris care, deşi intitulat „hotărâre", nu prezintă relevanţă nici pentru acţionari şi societate şi nici pentru terţi, astfel că nu este actual interesul de a cere anularea hotărârii adunării generale (C.A. Alba lulia, s. com., dec. nr. 585/2001, nepublicatâ).

5. încălcarea dispoziţiilor din Legea nr. 31/1990 privitoare la convocarea adunării generale a acţionarilor este suficientă pentru a atrage nulitatea absolută a hotărârii, iar nulitatea hotărârii luate de adunarea generală ordinară în loc de adunarea generală extraordinară prin care s-a aprobat înstrăinarea unor imobile a căror valoare depăşeşte 50% din valoarea contabilă a activului patrimonial atrage după sine şi nulitatea contractului de vânzare-cumpărare subsecvent încheiat de administratorii societăţii în baza hotărârii respective. Nulitatea nu se bazează doar pe lipsa unui consimţământ valabil exprimat pentru încheierea contractului, ci şi pe condiţia care are rolul de a conserva integritatea patrimoniului social, motive pentru care dreptul la acţiune în constatarea nulităţii absolute a hotărârilor A.G.A. este imprescriptibil (C.A. Alba lulia, s. com., dec. nr. 25/A/2008, în C.P.J. 2008, p. 344-347).
Răspunde
 
# Nelson Denisa 11-Ianuarie-2014
1. Hotărârile organului de conducere sunt valide dacă au fost luate cu respectarea legii, a actului constitutiv ori a statutului, sunt anulabile dacă sunt contrare normelor dispozitive ale legii sau prevederilor din actul constitutiv ori din statut care protejează drepturile personale nepatrimoniale şi/sau patrimoniale ale membrilor persoanei juridice şi sunt nule dacă sunt contrare normelor imperative ale legii.

2. în principiu, hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie de către cel care se legitimează calificat în calitatea de membru al organului de conducere şi care a lipsit la luarea hotărârii sau, fiind prezent, a votat contra şi a cerut consemnarea acestui vot în procesul-verbal de şedinţă. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.

3. Deciziile organului de administrare se concretizează în acte juridice sau operaţiuni de natură patrimonială care sunt cenzurate în cadrul exerciţiului financiar contabil, când organul de conducere poate refuza să dea descărcare de gestiune şi să decidă acţiunea în anulare şi în răspunderea administratorilor şi a cenzorilor.

4. Cu titlu de excepţie, dreptul la acţiunea în anularea hotărârii luate de organul de conducere sau de organul de administrare este recunoscut şi unor persoane care nu au calitatea de membri sau administratori. Aceste persoane sunt creditorii, care se pot erija în persoane prejudiciate prin hotărârea persoanei juridice sau prin decizia organului de administrare. în privinţa societăţilor comerciale, legea statuează expres că hotărârile prin care s-a modificat actul constitutiv „pot fi atacate cu opoziţie de către creditorii sociali şi de către alte persoane prejudiciate prin aceste hotărâri".

5. Membrii organului de conducere fac parte din categoria creditorilor persoanei juridice, dar lor nu le este deschisă calea de atac a opoziţiei pentru a anula hotărârea adunării generale, având la dispoziţie calea directă a cererii în anulare.

6. în anumite cazuri, cum este cel al reorganizării sau al lichidării unei societăţi comerciale, calitatea de asociaţi este estompată şi subordonată calităţii de creditori pe care asociaţii societăţilor implicate în reorganizare o deţin. în acest profil, dacă proiectul care este opera administratorilor afectează una dintre societăţile absorbite, el va prejudicia indirect, dar implicit, şi asociaţii acelei societăţi, lor recunoscându-li-se dreptul de a-i cere anularea pe calea urgentă a opoziţiei.

7. Cererea în anularea hotărârii organului de conducere se exercită în contradictoriu cu persoana juridică reprezentată de administratorul cu puteri de reprezentare ce este desemnat în actul constitutiv sau de organul de conducere ori este ales din rândul administratorilor ca director sau director general.

8. Persoana juridică nu îşi poate ataca propria hotărâre şi deci nu se legitimează în calitate procesuală activă pentru a promova acţiunea în anularea hotărârii organului său de conducere.

9. Persoana juridică are posibilitatea legală ca, în cursul procesului având ca obiect anularea hotărârii organului de conducere, să convoace adunarea generală pentru a revoca hotărârea atacată în justiţie şi, înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal, să fie luată o nouă hotărâre care să fie validă prin prisma legii şi actului constitutiv.

10. Dreptul de a renunţa la cererea înaintată instanţei judecătoreşti aparţine celui care a promovat cererea, noul administrator neavând calitatea de a se substitui în calitatea procesuală deţinută de administratorul precedent, cu scopul de a anihila cererea în anularea unei hotărâri a organului de conducere.

11. Când administratorii împreună cu membrii organului de conducere atacă aceeaşi hotărâre, persoana juridică va fi reprezentata în justiţie de către un membru al organului de conducere desemnat de către judecătorul învestit cu soluţionarea procesului, scop în care va dispune convocarea adunării generale.

12. Interesul în anularea hotărârii adunării generale a asociaţilor sau a deciziei administratorilor nu este legitim şi nici pertinent dacă hotărârea este conformă legii şi/sau actului constitutiv.

13. Chiar dacă nu a fost atacată în justiţie de niciun membru al organului de conducere şi nici de către administrator, hotărârea adunării generale contrară normei imperative a legii nu va putea fi invocată de administrator pentru a paraliza cererea prin care un membru al persoanei juridice vizează anularea contractului încheiat de către administrator cu terţul, pe baza respectivei hotărâri nelegale.

14. Dreptul asociaţilor de a ataca actele frauduloase încheiate de administrator cu terţul sau cu un alt asociat nu poate fi anihilat prin aplicarea principiului relativităţii efectelor contractului şi opozabilităţii faţă de terţi a contractului, deoarece asociaţii au calitatea de creditorichirografari faţă de societatea comercială, creanţa lor fiind născută din participarea la constituirea capitalului social şi concretizându-se în aporturile vărsate. De aceea, pentru toate actele juridice frauduloase încheiate de debitoarea lor prin administrator, asociaţii dobândesc calitatea de avânzi-couzâ, în virtutea căreia ei se legitimează şi în calitate procesuală activă şi au dreptul să promoveze orice acţiune în nulitatea, anularea sau în inopozabilitatea actului juridic.
Răspunde