Art. 2387 Noul cod civil Constituirea şi eficacitatea ipotecii Ipoteca mobiliară Ipoteca

CAPITOLUL III
Ipoteca

SECŢIUNEA a 3-a
Ipoteca mobiliară

Art. 2387

Constituirea şi eficacitatea ipotecii

Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligaţia garantată ia naştere, iar constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 2387 Noul cod civil Constituirea şi eficacitatea ipotecii Ipoteca mobiliară Ipoteca
# isac.violeta 01-Martie-2014
Legea de aplicare: Art. 164. (1) Ipoteca mobiliară poate fi constituită în favoarea creditorului obligaţiei ipotecare sau a unui terţ desemnat de către acesta. (2) Atunci când beneficiarul ipotecii mobiliare este un terţ, el va exercita drepturile creditorului ipotecar şi va fi ţinut de obligaţiile acestuia. (3) Ipoteca mobiliară convenţională poate fi constituită în favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari simultan. (4) Atunci când sunt mai mulţi beneficiari ai aceleiaşi ipoteci mobiliare, ei vor primi acelaşi rang, fie prin înregistrarea simultană a ipotecii mobiliare în registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent. (5) Agentul va putea să exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. El va putea singur să asigure perfectarea ipotecii mobiliare şi menţinerea sau modificarea înregistrării acesteia. (6) Agentul va răspunde faţă de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele întreprinse. (...) Art. 170. Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor. Art. 171. Prin „ipoteci mobiliare" în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile reale mobiliare care nu necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.

1. Importanţa acestei prevederi constă în aceea că individualizează două dintre cele trei momente care marchează „viaţa" unei ipoteci mobiliare.

2. Existenţa unei ipoteci mobiliare este marcată de trei momente distincte şi cu semnificaţie autonomă: 1) Momentul în care ipoteca mobiliara ia naştere. O ipotecă mobiliară „se naşte" la momentul în care părţile încheie contractul de ipotecă, cu condiţia ca acesta să îndeplinească condiţiile de fond şi de formă necesare pentru încheierea sa valabilă. Desigur, dacă legea este izvorul unei astfel de ipoteci, atunci naşterea ipotecii se confundă cu momentul naşterii raportului juridic debitor, căruia legea îi ataşează în mod obligatoriu garanţia. Pe lângă condiţiile generale de valabilitate a unei ipoteci, dispoziţiile înscrise în art. 2388-2391 NCC conţin reguli speciale de valabilitate a convenţiei de ipotecă, condiţii care vizează în special forma şi elementele obligatorii ale convenţiei, impuse sub sancţiunea nulităţii. Tot în acest comentariu se cuvine să subliniem că art. 164 din Legea nr. 71/2011 menţionează, cu titlu de reglementare particulară, şi faptul că pentru această materie ipoteca poate fi constituită în favoarea creditorului obligaţiei ipotecare sau în favoarea unui terţ care, desigur, având calitatea de parte în contractul de garanţie, este ţinut direct şi nemijlocit de obligaţiile specifice acestui contract, la fel cum, în acelaşi mod, poate pretinde executarea drepturilor sale derivate din acest contract. De asemenea, ipoteca poate fi constituită în favoarea unuia sau a mai multor beneficiari. Cum rangul ipotecii este indivizibil, fiecare dintre beneficiari va beneficia de acelaşi rang al ipotecii. Beneficiul rangului este obţinut de creditori în condiţiile art. 164 din Legea nr. 71/2011, cu condiţia ca fiecare dintre aceştia să înregistreze simultan ipoteca în registrele de publicitate, înregistrare care poate fi făcută de către fiecare titular individual sau prin desemnarea unui agent. Potrivit reglementărilor din legea de punere în aplicare, agentul este desemnat de către beneficiarii ipotecii numai pentru cazul când prin ipotecă sunt desemnaţi mai mulţi beneficiari. Desemnarea agentului presupune acordarea unui mandat special acestuia prin care mandatarul va putea singur să asigure perfectarea ipotecii mobiliare şi menţinerea sau modificarea înregistrării acesteia, dar şi să exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. Dacă desemnarea agentului este o instituţie specifică în cazul ipotecii mobiliare cu mai mulţi beneficiari şi implică, fără specificaţii speciale, recunoaşterea acestor puteri ale agentului, nimic nu împiedică totuşi, în situaţia ipotecii cu beneficiar unic, desemnarea unui mandatar care să exercite toate funcţiile agentului. Considerăm însă că, în timp ce puterile agentului de reprezentare îi sunt determinate prin lege, în cazul mandatarului desemnat în condiţii generale, cel puţin exercitarea drepturilor creditorului ipotecar trebuie făcută prin procură specială (celelalte împuterniciri putând fi acordate şi printr-o procură generală, deoarece sunt acte de conservare sau administrare a drepturilor mandantului). Spre deosebire de ipoteca imobiliară, care generează dreptul real de garanţie în favoarea beneficiarului numai din momentul înscrierii în cartea funciară, în cazul ipotecii mobiliare, drepturile creditorului ipotecar se nasc prin încheierea valabilă a contractului, deci la naşterea ipotecii. 2) Momentul în care ipoteca mobiliară devine efectivă. Ipoteca devine efectivă atunci când îşi poate produce efectele, adică atunci când poate fi executată faţă de constituitor. Efectivitatea ipotecii presupune naşterea sa valabilă, dublată de dobândirea de către constituitor a drepturilor asupra bunurilor mobile ipotecate. Este vorba de bunuri mobile viitoare sau de gen - până la momentul individualizării lor - sau de situaţia în care dobândirea bunului (dreptului) ipotecat este afectată de o condiţie sau de încetarea unei clauze de inalienabilitate sau insesizabilitate care temporar a afectat bunul. 3) Momentul în care ipoteca mobiliară devine perfectă. Acest moment este definit în art. 2409 şi presupune o ipotecă legal constituită şi efectivă, potrivit criteriilor de mai sus, şi în privinţa căreia, după specificul bunului ipotecat, s-au îndeplinit formalităţile legale pentru publicitatea ipotecii, aşa cum este reglementată prin dispoziţiile ulterioare. Perfectarea ipotecii aliniază rangul ipotecilor mobiliare succesive, iar în condiţiile art. 2420, o ipotecă perfectă va fi întotdeauna preferată unei ipoteci neperfectate, oricare ar fi momentul constituirii sale.
Răspunde
 
# irina.bianca 11-Ianuarie-2013
Noul cod civil distinge între ipoteca mobiliară perfectă şi ipoteca mobiliară imperfectă.

Astfel, potrivit art. 2.409 alin. (1) NCC: „Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege pentru publicitatea sa au fost îndeplinite”.

Din interpretarea art. 2.387 NCC rezultă că o persoană poate consimţi la o ipotecă mobiliară chiar dacă la momentul constituirii ipotecii obligaţia garantată nu a luat naştere, şi nici nu deţine vreun drept asupra bunurilor mobile ipotecate. În acest caz însă, ipoteca mobiliară este imperfectă.

Pentru ca ipoteca mobiliară să fie perfectă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– obligaţia garantată să ia naştere;
– constituitorul ipotecii să dobândească drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate;
– să fie îndeplinite formalităţile de publicitate cerute de lege.

Ipoteca mobiliară este opozabilă terţilor numai din momentul în care a devenit perfectă, potrivit art. 2.409 alin. (1) NCC. (Exemplu: ipoteca asupra recoltelor neculese.)

Art. 171 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil defineşte noţiunea de ipotecă mobiliară arătând că:
Prin „ipoteci mobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile reale mobiliare care nu necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
Răspunde