Art. 553 Noul cod civil Proprietatea privată Drepturile reale în general

CAPITOLUL II
Drepturile reale în general

Art. 553

Proprietatea privată

(1) Sunt obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Moştenirile vacante se constată prin certificat de vacanţă succesorală şi intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, fără înscriere în cartea funciară. Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local.

(3) Moştenirile vacante şi imobilele menţionate la alin. (2), aflate în străinătate, se cuvin statului român.

(4) Bunurile obiect al proprietăţii private, indiferent de titular, sunt şi rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi înstrăinate, pot face obiectul unei urmăriri silite şi pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 553 Noul cod civil Proprietatea privată Drepturile reale în general
# Denisa Nelson 15-Ianuarie-2014
Legea de aplicare: Art. 55. Dispoziţiile art. 553 alin. (2) din Codul civil se aplică numai moştenirilor deschise după intrarea în vigoare a Codului civil.

Reglementarea anterioară: C. civ. 1864: „Art. 477. Toate averile vacante şi fără stăpâni, precum şi ale persoanelor care mor fără moştenitori, sau ale căror moşteniri sunt lepădate, sunt ale domeniului public (C. civ. 538, 646, 648, 652, 680, 696)“.

Legislaţie conexă:
► art. 562 alin. (2), art. 887, art. 889, art. 1137, art. 2633 şi urm. NCC;
► art. 44, art. 136 din Constituţie;
► Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică (M. Of. nr. 448/1998);
► Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată (M. Of. nr. 123/2007);
► Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată (M. Of. nr. 1/1998);
► Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului (M. Of. nr. 279/1995);
► O.U.G. nr. 94/2000 pentru retrocedarea unor bunuri imobile ce au aparţinut cultelor religioase din România, republicată (M. Of. nr. 797/2005);
► Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (M. Of. nr. 798/2005);
► Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (M. Of. nr. 396/2009).

1. Articolul 553 NCC, intitulat „proprietatea privată", se referă la obiectul, titularii şi regimul juridic al proprietăţii private. Textul este menit să clarifice şi apartenenţa la domeniul privat a unor bunuri (moştenirile vacante şi imobilele cu privire la care s-a renunţat).

2. Pentru a determina obiectul proprietăţii private, legiuitorul instituie criteriul „uzului" sau „interesului", prin simetrie cu criteriul folosit şi pentru delimitarea bunurilor proprietate publică (art. 554 NCC). Potrivit textului de lege, sunt obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat, inclusiv cele care alcătuiesc domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Prin bunuri de „uz privat" vom înţelege bunuri accesibile doar unei sau anumitor persoane, în timp ce sintagma „bunuri de interes privat" are în vedere acele bunuri care, prin natura lor, sunt afectate satisfacerii nevoilor materiale sau spirituale ale uneia sau ale mai multor persoane, fără a fi vorba însă de satisfacerea unui interes general. „Anumite bunuri proprietate privată, datorită importanţei lor, precum şi în considerarea unor interese de ordin general, sunt supuse unui regim juridic special, nerespectarea acestuia atrăgând sancţiuni administrative (spre exemplu, amenzi contravenţionale) ori, după caz, sancţiuni civile (de exemplu, nulitatea actului juridic încheiat cu nerespectarea unei condiţii speciale de validitate impuse de lege). Se includ în această categorie: armele, muniţiile şi materialele explozive, produsele şi substanţele stupefiante, medicamentele, produsele şi substanţele toxice, documentele care fac parte din fondul arhivistic naţional, bunurile din patrimoniul cultural naţional etc." (G. Boroi, L. Stânciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 18-19).

3. Titularii dreptului de proprietate privată pot fi atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, de drept privat sau de drept public. „Ideea de apropriere privată se regăseşte în cazul dreptului de proprietate privată, indiferent de titularul acestui drept. Particularităţile pe care le prezintă unul sau altul dintre subiectele dreptului de proprietate privată nu schimbă natura acestei aproprieri, lată de ce o analiză a acestor particularităţi este relevantă numai din punct de vedere al modului în care se formează voinţa juridică, element crucial în exercitarea dreptului de proprietate privată. Dar, oricât de complex ar fi acest proces (de formare a voinţei juridice - n.n.), important este că statul şi organismele unităţilor administrativ-teritoriale nu se comportă, sub aspectul aproprierii private a bunurilor, ca structuri de putere, fie la nivel naţional, fie la nivelul comunităţilor locale. Statul şi aceste organisme se comportă ca simpli particulari, dreptul lor de proprietate fiind supus regimului de drept comun" (V. Stoica, Drepturile reale 2009, p. 94).

4. în situaţia persoanelor juridice de drept public, identificarea formei de proprietate pe care o exercită este mai dificilă (decât în cazul persoanelor juridice de drept privat sau a persoanelor fizice) datorită dublei ipostaze în care acestea pot să apară (titulare ale domeniului public, dar şi ale domeniului privat). Dispoziţiile art. 136 din Constituţie, ale Legii nr. 213/1998 şi alte legi speciale care reglementează apartenenţa la domeniul public a unor bunuri constituie instrumente utile pentru delimitarea celor două forme de proprietate. Bunurile care formează domeniul privat al acestora vor fi stabilite prin eliminare. Astfel, domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale va fi alcătuit din bunurile aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată (art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998].

5. Noul Cod civil consacră regulile cunoscute privind regimul juridic al proprietăţii private. Indiferent de titular, bunurile obiect al proprietăţii private pot fi înstrăinate, pot face obiectul unei urmăriri silite şi pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege (art. 553 alin. (4) teza a ll-a]. Deşi, de principiu, aceste bunuri sunt în circuitul civil, prin lege se poate dispune scoaterea unor bunuri din circuitul civil sau limitarea circulaţiei lor juridice.

6. Articolul 553 alin. (2) NCC reglementează două ipoteze distincte de dobândire a dreptului de proprietate privată de către unitatea administrativ-teritorială - comună, oraş sau municipiu. în ambele cazuri, atât în cel al moştenirilor vacante, cât şi în cel al renunţării la dreptul de proprietate de către titular, dreptul se dobândeşte fără înscrierea în cartea funciară, încadrându-se între cazurile exceptate de la regula efectului constitutiv de drepturi al înscrierii [art. 887 alin. (1) NCC]. Titularul dreptului de proprietate privată asupra acestor bunuri nu va putea însă dispune de ele prin cartea funciară decât dacă va face înscrierea (art. 887 alin. (2)].

7. în cazul moştenirilor vacante, certificatul de vacanţă a succesiunii se întocmeşte de către notarul public după parcurgerea procedurii prevăzute de art. 1137 NCC.

8. în situaţia bunurilor la care s-a renunţat, din coroborarea dispoziţiilor art. 553 alin. (2) cu cele ale art. 889 alin. (2) NCC rezultă că dobândirea dreptului de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale asupra acestora are caracter subsidiar, intervenind doar „dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii".

9. Bunul la care s-a renunţat intră în domeniul privat prin hotărârea consiliului local, în baza hotărârii consiliului local se poate cere şi înscrierea dreptului dobândit în cartea funciară (art. 889 alin. (2)). întrucât dreptul a fost dobândit anterior (art. 553 alin. (2) teza a ll-a], înscrierea se va face doar cu efect de opozabilitate şi pentru a putea dispune de bunul dobândit (art. 887 alin. (2)].

10. Unitatea administrativ-teritorială care a preluat bunurile la care s-a renunţat, grevate de sarcini reale, este ţinută doar în limita valorii bunului (art. 889 alin. (3) NCCJ.

11. Succesiunile vacante şi imobilele la al căror drept de proprietate s-a renunţat, aflate în străinătate, se cuvin statului român (art. 553 alin. (3) NCC]. Formularea textului de lege este mai mult decât deficitară, întrucât nu face nicio referire la titularii dreptului de proprietate asupra acestor bunuri. Textul trebuie interpretat restrictiv, limitându-i aplicabilitatea doar la cetăţenii români şi la alte persoane fizice a căror lege naţională este legea română (a se vedea art. 2568 NCC).

12. Atât dispoziţiile alin. (2) al art. 553, cât şi cele ale alin. (3) privitoare la dobândirea proprietăţii asupra imobilelor la care s-a renunţat sunt de strictă interpretare, fiind aplicabile doar imobilelor. în cazul bunurilor mobile la care s-a renunţat, sunt aplicabile dispoziţiile art. 941 NCC privitoare la dobândirea bunului mobil prin ocupaţiune.
Răspunde
 
# irina.bianca 11-Ianuarie-2013
Se instituie o altă excepţie de la caracterul constitutiv de drepturi al înscrierii în cartea funciară, cu privire la imobilele la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2), potrivit căreia proprietarul poate renunţa, prin declaraţie autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil înscris în cartea funciară. Dreptul proprietarului renunţător se stinge, dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condiţiile legii, a declaraţiei de renunţare. Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate prin declaraţie se dobândesc fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş, municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora, prin hotărârea consiliului local. Sunt incidente însă dispoziţiile art. 887 alin. (3) noul cod civil, dacă titularul dreptului doreşte să dispună de acestea. Articolul se coroborează cu prevederile art. 889 noul cod civil.

Certificatul de vacanţă succesorală, în cazul moştenirilor vacante, se eliberează exclusiv de către notarul public, în temeiul art. 1.137 noul cod civil, luând în considerare că, de regulă, această procedură este necontencioasă.

Conform prevederilor art. 887 noul cod civil drepturile reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară atunci când provin din moştenire, inclusiv cele provenite din moştenirea vacantă, dar conform art. 887 alin. (3) noul cod civil titularul drepturilor astfel dobândite nu va putea dispune de ele prin cartea funciară decât după ce s-a făcut înscrierea acestora.

Atunci când imobilul ce face obiectul masei succesorale a fost intabulat în cartea funciară anterior dezbaterii moştenirii, moştenirea se va dezbate cu obţinerea extrasului de carte funciară de informare iar notarul public va fi obligat să îndeplinească procedura privind înscrierea în cartea funciară.

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil:

Art. 553 alin. (2) se aplică numai moştenirilor deschise după intrarea în vigoare a noului Cod civil.

Art. 553 alin. ( 2) teza a II-a. Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local.
Răspunde