Art. 782 Noul Cod de Procedură Civilă Înfiinţarea popririi Poprirea Urmărirea mobiliară

CAPITOLUL I
Urmărirea mobiliară

SECŢIUNEA a 3-a
Poprirea

Art. 782

Înfiinţarea popririi

(1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 780 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.

(2) În adresa de înfiinţare a popririi i se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine, potrivit alin. (1), terţ poprit, interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit.

(3) Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute.

(4) În cazul în care se solicită înfiinţarea popririi pentru toate conturile unei persoane fizice sau juridice, inclusiv pentru conturile subunităţilor fără personalitate juridică ale acesteia din urmă, se vor indica, dacă sunt cunoscute, elementele de identificare pentru fiecare cont în parte, respectiv pentru fiecare subunitate fără personalitate juridică a debitorului persoană juridică.

(5) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se transmite unei unităţi operaţionale a unei instituţii de credit, poprirea va fi înfiinţată numai asupra conturilor pe care debitorul urmărit le are deschise la acea unitate. Dacă debitorul nu are cont deschis la unitatea instituţiei de credit sesizate, aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unităţi operaţionale.

(6) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate.

(7) În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură de asigurare şi nu a fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu, se va comunica terţului poprit o copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 786. Titlul executoriu va fi însoţit de o adresă care va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute, numărul şi data adresei în baza căreia s-a înfiinţat poprirea asigurătorie, numărul dosarului de executare şi datele de identificare a contului în care a fost consemnată suma poprită asigurătoriu.

(8) După înfiinţarea popririi, orice alt creditor al debitorului poprit va putea să poprească aceeaşi creanţă până la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din poprire, cu respectarea dispoziţiilor art. 786.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 782 Noul Cod de Procedură Civilă Înfiinţarea popririi Poprirea Urmărirea mobiliară
# Unurianu Eleodor 19-Aprilie-2015
In cazul unei popriri prin biroul judecatoresc,pentru suma totala de 3.793,23lei,as dori sa aflu daca se mai aplica dobanzi sau alte penalizari desi platesc rata lunar.Va multumesc.
Răspunde
 
# Mary Hailean 21-Iulie-2014
1. Emiterea şi comunicarea adresei de înfiinţare a popririi. Prin adresa de înfiinţare a popririi (sau, după caz, prin validarea acesteia) se naşte un nou raport juridic obliga-ţional, prin care terţul poprit devine obligat direct către creditorul popritor, urmând a-i

plăti acestuia din urmă sumele datorate creditorului său (debitorul poprit), însă numai în limita necesară acoperirii creanţei creditorului popritor.

Poprirea se realizează, de principiu, în două etape: înfiinţarea popririi şi validarea popririi. Spunem de principiu, deoarece, de exemplu, în cazul contractelor de împrumut încheiate potrivit Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, dispoziţiile art. 14 stabilesc că înfiinţarea popririlor se face de către creditor şi acestea nu sunt supuse validării; soluţia este identică şi în cazul creanţelor fiscale, potrivit art. 149 alin. (6) C. proc fisc.

Creditorul are posibilitatea să aleagă executorul judecătoresc căruia i se va adresa cu cerere de înfiinţare a popririi, competenţa teritorială a acestuia fiind delimitată de circumscripţia teritorială a curţii de apel pe lângă care funcţionează, iar procedura exe-cuţională se desfăşoară sub controlul instanţei de executare. Poprirea nu se înfiinţează în mod direct, ci în prealabil este necesară încuviinţarea executării de către instanţa de executare, ea fiind cea care poate aprecia asupra legalităţii şi oportunităţii procedurii. De regulă, cererea de încuviinţare a executării silite, formulată potrivit dispoziţiilor art. 665 NCPC, se dă pentru toate modalităţile de executare silită [posibilitatea fiind expres prevăzută de art. 665 alin. (4)] reglementate de lege în vederea realizării drepturilor creditorului, iar o astfel de încheiere produce efecte pe întreg teritoriul României, astfel că nu va prezenta relevanţă nici faptul că, de pildă, debitorul are deschise conturi la bănci situate în raza mai multor curţi de apel din ţară.

Dacă instanţa de executare a încuviinţat executarea silită, executorul judecătoresc este obligat să înfiinţeze poprirea la cererea creditorului. în ipoteza în care executorul ar refuza îndeplinirea acestui act procedural execuţional, partea interesată se poate adresa instanţei de executare cu o contestaţie la executare în temeiul art. 711 alin. (1) teza finală NCPC, formulată în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de refuz. Asupra unei astfel de cereri instanţa de executare va pronunţa, într-o procedură contencioasă, o hotărâre opozabilă şi, deci, obligatorie pentru executorul judecătoresc.

La fel ca şi în vechea reglementare (art. 454 CPC 1865), prin excepţie de la dreptul comun în materie de executare, poprirea se înfiinţează fără somaţie, pentru a se asigura indisponibilizarea certă a sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale, existând adesea riscul ca un debitor de rea-credinţă să îşi desfiinţeze/lichideze conturile, să îşi înstrăineze titlurile de valoare etc., astfel încât să devină insolvabil sau cel puţin să creeze creditorului o imposibilitate de executare din lipsă de disponibil şi de bunuri sesizabile.

O astfel de procedură este legală şi respectă întru totul drepturile şi interesele părţilor, iar dacă legiuitorul a dorit să facă o derogare expresă în materia popririi, raţiunea fiind aceea a asigurării drepturilor creditorului faţă de un eventual debitor de rea-credinţă, nu înseamnă că drepturile acestuia din urmă nu ar fi respectate, dimpotrivă, el are în permanenţă posibilitatea de a executa benevol obligaţiile cuprinse în titlul executoriu, iar în celelalte forme de executare beneficiază de somaţii şi de termene ultimative în care să încerce să execute benevol măcar în intervalul de timp astfel acordat.

Terţul poprit va fi înştiinţat de către executorul judecătoresc prin emiterea unei adrese de înfiinţare a popririi, dată în baza încheierii de încuviinţare a executării de către instanţa de executare, adresă în conţinutul căreia se va menţiona în mod obligatoriu şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, la care se va ataşa şi încheierea de încuviinţare a executării ori, în lipsa acesteia, un certificat de grefă privind soluţia de încuviinţare a executării pronunţată de instanţa de executare.

Potrivit noii reglementări, după emiterea adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit, debitorul nu doar că va fi înştiinţat şi el despre măsura luată (cum prevedea şi art. 454 CPC 1865), ci, mai mult, acestuia / se vor comunica atât copie de pe adresa de înfiinţare a popririi, cât şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau, în lipsa acesteia, de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosarul privind încuviinţarea, precum şi titlul executoriu (însă acestea din urmă se vor anexa numai în ipoteza în care debitorului nu i-au fost deja comunicate de către executor, împreună cu somaţia emisă în legătură cu exercitarea unei alte modalităţi de executare silită).

2. Cuprinsul adresei de înfiinţare a popririi. Referitor la conţinutul adresei de înfiinţare a popririi, în conformitate cu art. 782 alin. (2) NCPC, executorul judecătoresc îi va pune în vedere terţului poprit şi interdicţia de a plaţi debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe care i le va datora în viitor, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce face obiectul executării silite, aceste prevederi fiind deplin aplicabile şi în ipoteza în care poprirea are ca obiect titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile.

Dispoziţiile art. 782 alin. (3)-(5) stipulează expres o serie de elemente de identificare care trebuie menţionate expres în conţinutul adresei de înfiinţare a popririi.

Pe lângă elementele de identificare a debitorului poprit şi ordinul de indisponibilizare dat de executorul judecătoresc terţului poprit, adresa de înfiinţare a popririi trebuie să cuprindă cuantumul sumei urmărite, obligaţia să consemneze aceste sume sau, după caz, să indisponibilizeze titlurile de valoare, confirmând măsura printr-o dovadă comunicată executorului potrivit art. 786 NCPC, iar în cazurile prevăzute de art. 786 alin. (1) pct. 2, să plătească direct creditorului suma urmărită. Aceste elemente care asigură cunoaşterea sumei urmărite de către părţile implicate în procedură sunt absolut necesare, deoarece, pe de o parte, debitorul-urmărit poate consemna acea sumă cu afectaţiune specială la dispoziţia creditorului urmăritor, iar, pe de altă parte, este firesc ca terţul poprit să ştie în ce limită se indisponibilizează creanţa urmărită.

3. Natura juridică a adresei de înfiinţare a popririi. în ceea ce priveşte natura juridică a adresei de înfiinţare a popririi, se recunoaşte acesteia o natură mixtă, de act de conservare şi de executare. Efectul de conservare rezidă în chiar indisponibilizarea sumelor de bani ori a titlurilor de valoare pe care debitorul le datorează ori le va datora în viitor terţului poprit în baza unor raporturi juridice preexistente, printr-o măsură care se declanşează fără somarea prealabilă a terţului şi a debitorului, pentru a se menţine un caracter de surpriză, în scopul prevenirii unor acţiuni ce ar putea împiedica ulterior executarea prin sustragerea acestor sume şi valori.

în privinţa naturii juridice de act de executare, trebuie avut în vedere faptul că adresa de înfiinţare a popririi este un act procedural ce emană de la organul de executare silită, iar cei interesaţi să invoce o cauză de nelegalitate a acestuia au deschisă calea contestaţiei la executare, în condiţiile art. 711 şi urm. NCPC, la instanţa de executare, singura în măsură să aprecieze asupra legalităţii sale în cadrul procedurii contestaţiei la executare ori în procedura de validare sau de menţinere a popririi.

4. Existenţa unei popriri asigurătorii. în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 782 alin. (7) NCPC, legiuitorul a avut în vedere şi situaţia în care poprirea a fost instituită într-o primă fază ca mâsuro osigurotorie, care nu a fost desfiinţată până la emiterea titlului executoriu. în această ipoteză, la data obţinerii titlului executoriu, executorul judecătoresc învestit cu soluţionarea cererii de executare silită de către creditor va comunica o copie certificată a titlului executoriu şi terţului poprit, acesta urmând ca, în termen de 5 zile de la comunicare, să îşi îndeplinească obligaţiile la care se referă art. 786 NCPC, şi anume obligaţia de a consemna suma de bani (când este vorba despre o creanţă exigibilă), de a indisponibiliza bunurile mobile incorporale şi de a trimite dovada executării acestor obligaţii executorului judecătoresc ori de a plăti direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în anumite cazuri speciale (alocaţii, obligaţii de întreţinere etc.).

5. Pluralitatea de creditori. Potrivit prevederilor art. 782 alin. (8), ulterior înfiinţării popririi, dacă acelaşi debitor poprit are şi alţi creditori, oricare dintre aceştia va putea să poprească aceeaşi creanţă până la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din poprire, cu respectarea dispoziţiilor art. 786 NCPC, terţul poprit urmând să comunice executorului sau celorlalţi creditori numele şi adresele fiecăruia dintre creditori, precum şi sumele poprite de fiecare în parte.
Răspunde