Art. 786 Noul Cod de Procedură Civilă Obligaţiile terţului poprit Poprirea Urmărirea mobiliară

CAPITOLUL I
Urmărirea mobiliară

SECŢIUNEA a 3-a
Poprirea

Art. 786

Obligaţiile terţului poprit

(1) În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat:

1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2;

2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

(2) Dacă sunt înfiinţate mai multe popriri, terţul poprit va proceda potrivit alin. (1), comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătaţi la pct. 1 şi 2 din acelaşi alineat numele şi adresa celorlalţi creditori, precum şi sumele poprite de fiecare în parte.

(3) Terţul în mâinile căruia se află bunurile mobile incorporale poprite este supus tuturor îndatoririlor şi sancţiunilor prevăzute de lege pentru administratorii-sechestru de bunuri sechestrate.

(4) În cazul când poprirea s-a făcut asupra unor bunuri mobile incorporale şi termenul de restituire este scadent, terţul poate cere executorului să le încredinţeze unui administrator-sechestru.

(5) Terţul poprit nu va putea face contestaţie împotriva popririi. El îşi va formula apărările în instanţa de validare.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 786 Noul Cod de Procedură Civilă Obligaţiile terţului poprit Poprirea Urmărirea mobiliară
# Radulescu Daniel 04-Martie-2016
e corect ca banca la care am cardul de salariu sa puna poprire pe acesta ? in conditiile in care am poprire pe salariu de catre angajator? pt acelasi debit.
Răspunde
 
# ivan elena 12-August-2014
am primit o instintare ca sunt execurata silit cu o poprire ok. nefiind angajata si neavand nici un venit mi_am cautat de lucru ca sa pot achita datoria .pe instintare scrie clar ca mi se retin 1|3 din venit ,am fost la banca unde avean cont si am intrebat daca o sa mi se traga 1|3 la primul salar sau tot si mia spus ca conform legi imi garanteaza ca 1|3 ca sa vezi ca in ziua cand sa trimis salarul mia blocat contul pe motiv ca nu stie ca e salar, au zis sa duc adeverinta ca sunt angajata si ca bani proveniti era salar,am dus urmatoarea zi si bani mi ai luat pe toti. poate cineva sa ma sfatuiarca ce pot sa fac ca sa nu imi retina si luna viitoare toti bani sau ce trebuie sa fac sa dau banca in judecata..?
Răspunde
 
# Mary Hailean 21-Iulie-2014
1. Obligaţiile terţului poprit. Prin adresa de înfiinţare a popririi se nasc în sarcina terţului o serie de obligaţii determinate expres de lege. însă el nu este ţinut să execute imediat plăţile către creditorul popritor, ci, în termen de 5 zile de la comunicarea popririi ori de la data scadentă a sumelor datorate în viitor, este obligat:

a) în cazul popririi înfiinţate potrivit art. 780 NCPC, sâ consemneze sumo de boni ori sâ indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc;

a) în cazul popririi sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii ori în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, sâ plâteascâ direct creditorului popritor suma reţinutâ, ce i se cuvine; în acest caz, la cererea creditorului, suma îi va fi trimisă acestuia la domiciliul sau reşedinţa indicată în cerere, iar cheltuielile de trimitere cad tot în sarcina debitorului;

c) să comunice executorului sau creditorilor numele şi adresele celorlalţi creditori, precum şi sumele poprite de fiecare parte, atunci când sunt înfiinţate mai multe popriri.

Când obiectul popririi îl constituie o creanţa fiscalâ, ca efect al primirii adresei de înfiinţare a popririi, terţul poprit este obligat:

a) să plătească organului fiscal, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare;

b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta organul de executare.

Atunci când sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va anunţa în scris despre aceasta pe fiecare dintre creditori şi va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 170 C. proc. fisc.

2. Răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor. în ipoteza în care terţul poprit ar face o plată ignorând ordinul de indisponibilizare a sumei, credem că terţul poprit vo răspunde, apreciind că acesta îşi asumă atât obligaţia de garanţie a creanţei urmărite în favoarea creditorului, cât şi plata eventualelor daune-interese, în măsura în care creditorului i s-a cauzat şi un prejudiciu prin fapta terţului.

Plata efectuată de terţul poprit cu ignorarea adresei de înfiinţare a popririi şi, implicit, a ordinului de indisponibilizare a creanţei dat de către executorul judecătoresc conferă creditorului popritor dreptul de a o urmări pe calea unei acţiuni în regres. Cu toate acestea, admiterea acţiunii în regres va asigura doar recuperarea sumei plătite de terţul poprit cu ignorarea ordinului de indisponibilizare (şi aceasta, numai în limita creanţei urmărite), iar nu şi eventualele daune-interese, pe care tot terţul poprit trebuie să le suporte, debitorul neavând nicio culpă în acest caz.

în cazul în care terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau liberează suma către debitor, în loc să o consemneze la dispoziţia creditorului, instanţa de executare va da o hotărâre de validare a popririi, obligând terţul poprit la plata sumei.

Cu toate acestea, şi debitorul ar putea să răspundă pentru prejudiciul cauzat creditorului popritor atunci când, de conivenţă cu terţul poprit, ar face acte de natură să înlăture efectele popririi în privinţa creanţei urmărite. în acest sens, literatura de specialitate a exemplificat ipoteza în care terţul poprit acceptă cesiunea creanţei făcută ulterior înfiinţării popririi, fapt ce conferă cesionarului dreptul de a veni în concurs cu creditorul popritor la distribuirea sumei, şansele de îndestulare a creanţei acestuia din urmă fiind mai reduse, întrucât nu poate invoca niciun criteriu de preferinţă. S-a arătat că, deşi creditorului popritor nu îi este opozabilă cesiunea de creanţă ca act de transmisiune a sumei urmărite, va trebui să suporte concursul celuilalt creditor, faţă de care cesiunea valorează poprire, acest din urmă act fiindu-i opozabil.

Urmare a ordinului de indisponibilizare, terţul poprit nu mai are dreptul să facă nicio plată către creditorul său, sub sancţiunea de a răspunde pentru prejudiciul cauzat creditorului popritor, căruia nu îi va putea fi opusă plata, având posibilitatea să pretindă o nouă executare. S-a exprimat şi opinia potrivit căreia, deşi creanţa este indisponibili-zată şi debitorul nu poate să facă niciun act de dispoziţie asupra ei, are totuşi posibilitatea să ia măsuri de conservare cu privire la aceasta sau ea poate fi valorificată în justiţie contra terţului, însă fără posibilitatea de a o încasa efectiv.

în ceea ce priveşte răspunderea terţului poprit, menţionăm că aceasta se poate angaja şi în situaţia în care a creat un prejudiciu prin faptul că nu a informat organul de executare sau nu a oferit informaţii necesare în legătură cu suma urmărită, având în vedere şi dispoziţiile art. 659 NCPC, răspundere care se angajează independent de eventuala amendă aplicabilă în condiţiile art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi în acord cu prevederile art. 189 NCPC.

Totuşi, că terţul răspunde numoi în cazul în care actul de înfiinţare a popririi se dovedeşte a fi un act valabil, deci un act de executare care nu a fost invalidat de instanţa de executare prin hotărârea sa, fie că ar fi vorba despre o invalidare a popririi, fie că ar fi vorba despre o contestaţie la executare împotriva măsurii popririi.
Răspunde