Art. 61 Noul Cod Penal Stabilirea amenzii Amenda Pedepsele principale

CAPITOLUL II
Pedepsele principale

SECŢIUNEA a 3-a
Amenda

Art. 61

Stabilirea amenzii

(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului.

(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.

(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:

a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa mchisorii de cel mult doi ani;

c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani.

(5) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda ori instanţa optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime.

(6) Fracţiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4) şi alin. (5).

Noul Cod Penal actualizat prin:

Legea 187/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal din 24 octombrie 2012, Monitorul Oficial 757/2012;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 61 Noul Cod Penal Stabilirea amenzii Amenda Pedepsele principale
# Av. Diana Ionescu 11-Iulie-2016
Amenda penală este o pedeapsă principală, constând într-o sumă de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Sfera de aplicare a pedepsei amenzii a fost semnificativ extinsă prin noul Cod penal, crescând numărul infracţiunilor pentru care aceasta poate fi aplicată atât ca pedeapsă singulară, cât şi alternativ cu pedeapsa închisorii.

Noul Cod penal introduce o reglementare nouă pentru pedeapsa principală a amenzii, care permite o mai bună individualizare a acesteia. Astfel, sistemul de zile-amendâ permite, prin aplicarea criteriilor generale de individualizare, determinarea unei pedepse adecvate în raport circumstanţele concrete ale faptei săvârşite, numărul de zile-amendă putând fi stabilit între 30 şi 400 de zile. în plus, se poate asigura şi eficienţa acestei pedepse, prin stabilirea sumei corespunzătoare unei zile-amendă, ţinându-se cont de condiţia personală a condamnatului, şi anume de situaţia sa materială şi de obligaţiile faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa. în acest sens, instanţa de judecată poate stabili o sumă corespunzătoare pentru o zi-amendă cuprinsă între 10 lei şi 500 lei.

Limitele speciale ale acestei pedepse sunt stabilite de legiuitor în funcţie de diferite criterii în alin. (4) şi (5) ale art. 61. Astfel, limitele speciale sunt mai reduse atunci când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită doar pedeapsa amenzii şi cresc în cazul în care este prevăzută ca pedeapsă alternativă şi închisoarea, ţinându-se cont şi de limitele acesteia. în plus, limitele speciale pot fi majorate cu

o treime atunci când prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. O astfel de majorare poate avea loc dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune este doar amenda sau dacă, aceasta fiind prevăzută alternativ cu închisoarea, instanţa optează pentru aplicarea amenzii. Trebuie subliniat că o astfel de majorare cu o treime a amenzii, în condiţiile descrise mai sus, este facultativă.

în cazul reţinerii unor circumstanţe atenuante sau agravante, fracţiile prevăzute de art. 76, respectiv de art. 78 NCP se aplică limitelor speciale prezentate mai sus.

Legea penală mai favorabilă. Atât în funcţie de limitele generale ale pedepsei amenzii, cât şi în funcţie de limitele speciale ale acesteia, legea penală mai favorabilă o constituie legea veche. într-adevăr, conform art. 53 pct. 1 lit. c) CP 1969, maximul general este de 50.000 lei, iar, conform legii noi, maximul general al acestei pedepse este de 200.000 lei. De asemenea, maximul special al pedepsei amenzii determinat potrivit criteriilor din alin. (4) şi (5) depăşeşte maximul special al pedepsei amenzii stabilit potrivit criteriilor prevăzute de art. 63 CP 1969.

Potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal, în cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului penal din 1969, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin. (2) şi (4) NCP, prin utilizarea unui cuantum de referinţă pentru o zi-amendă în sumă de 150 lei.
Răspunde
 
# Dana Toma 29-Noiembrie-2015
Din ansamblul reglementării pedepsei amenzii reiese intenţia legiuitorului de a încuraja instanţele de judecată în aplicarea acestei sancţiuni, prin crearea unui sistem flexibil pentru determinarea cuantumului amenzii ce poate fi aplicată într-o cauză, sistem care va permite o individualizare judiciară adecvată, prin posibilitatea aplicării pedepsei amenzii ce însoţeşte pedeapsa închisorii, dar şi prin creşterea numărului de infracţiuni pentru care poate fi aplicată această pedeapsă [de ex., violarea de domiciliu prevăzută de art. 224 NCP, atât în varianta tip cât şi în cea agravată, lovirea sau alte violenţe prevăzută de art. 193 NCP, furtul prevăzut de art. 228 NCP].

Instanţa va stabili cuantumul amenzii ce urmează să fie aplicată unui inculpat prin înmulţirea celor două variabile: cuantumul zilei-amendă şi numărul zilelor-amendă. Astfel, valoarea unei zile-amendă este determinată având în vedere persoana inculpatului, în aşa fel încât amenda stabilită să fie percepută de inculpat şi de societate ca o sancţiune veritabilă, dar în acelaşi timp să nu îl pună pe inculpat în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile legale de întreţinere. Numărul zilelor-amendă va fi determinat prin utilizarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 74 NCP în cadrul limitelor speciale prevăzute de alin. (4) al art. 61 [de ex., pentru săvârşirea unei infracţiuni de lovire sau alte violenţe prevăzute de art. 193 alin. (1) NCP [3 luni-2 ani], limitele speciale ale pedepsei sunt 120 şi 240 zile-amendă. în cazul unui infractor primar care realizează salariul minim pe economie, având în întreţinere un minor, instanţa se poate îndrepta spre minimul special atât al numărului zilelor-amendă, cât şi minimul general pentru cuantumul zilei-amendă. Prin urmare, instanţa va aplica o amendă în cuantum de 1200 lei (10 lei x 120 zile amendă]].

Limitele generale ale pedepsei amenzii se situează între 300 şi 200.000 lei, fiind o majorare semnificativă faţă de limitele prevăzute de C. pen. 1969. Deşi legiuitorul nu a mai prevăzut o dispoziţie similară cu art. 63 alin. (4) C. pen. 1969, interdicţia de a depăşi limitele generale ale pedepsei a fost consfinţită la nivel de principiu în art. 2 alin. (3) NCP.

Alineatul (5) prevede o cauză de majorare cu o treime a limitelor speciale prevăzute de alin. (4) dacă inculpatul a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda sau instanţa optează numai pentru aplicarea pedepsei amenzii, deşi legea o prevede alternativ cu pedeapsa închisorii. Per a contrario, dacă instanţa aplică pedeapsa amenzii alături de pedeapsa închisorii, limitele amenzii nu pot fi majorate.

Dacă în situaţia dedusă judecăţii există o cauză de atenuare sau de agravare, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de alin. (4) şi (5) se reduc în mod corespunzător [de ex., în cazul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt prevăzută de art. 228 alin. (1) NCP [6 luni-3 ani], limitele zilelor-amendă prevăzute de alin. (4) lit. c) se vor reduce la jumătate, conform art. 33 alin. (2) [90-150]].

Aplicarea art. 5 NCP - în cazul infracţiunilor săvârşite sub imperiul vechii legi şi aflate în curs de judecată, putem distinge următoarele ipoteze de aplicare a legii mai favorabile:

• Pedeapsa amenzii este prevăzută pentru respectiva infracţiune de ambele legi şi instanţa optează pentru aplicarea ei - instanţa va compara cuantumul amenzii obţinut în urma aplicării mecanismelor de individualizare prevăzute de cele două legi, precum şi regimul sancţionator al pedepsei amenzii. Legea penală nu poate fi determinată în două etape, mai întâi pentru cuantumul pedepsei şi ulterior pentru regimul sancţionator, întrucât cele două elemente nu sunt independente, ci privesc aceeaşi instituţie. Având în vedere că în general limitele între care poate fi aplicată pedeapsa amenzii sunt mai ridicate în legea nouă, precum şi obligaţia instanţei de a înlocui amenda penală neexecutată din motive imputabile cu pedeapsa închisorii, legea mai favorabilă va fi, în principiu, C. pen. 1969;

• Pedeapsa amenzii este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii numai de noua lege, iar instanţa optează pentru aplicarea pedepsei amenzii - legea mai favorabilă este NCP, întrucât este singura lege care permite instanţei aplicarea amenzii penale (de ex., în cazul infracţiunii de violare de domiciliu prevăzute de art. 224 NCP atât în varianta tip cât şi în cea agravată sau în cazul infracţiunii de furt prevăzute de art. 228 alin. (1) NCP].

Apreciem că celelalte modificări ale regimului amenzii penale, respectiv posibilitatea aplicării amenzii împreună cu pedeapsa închisorii şi prestarea unei munci în folosul comunităţii, nu vor fi luate în considerare pentru determinarea legii mai favorabile, întrucât nu sunt aplicabile faptelor săvârşite înainte de intrarea în vigoare a NCP.

Aplicarea art. 6 NCP - Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (1) Legea de punere în aplicare a NCP, instanţa va compara pedeapsa aplicată inculpatului cu amenda care rezultă din înmulţirea maximului special al zilelor amendă prevăzut de alin. (4) cu un cuantum fix de 150 lei [de ex., în cazul aplicării unei amenzi penale în cuantum de 10.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. (1) C. pen. 1969, comparaţia va fi realizată cu infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 193 alin. (1) NCP [3 luni-2 ani]. Aşadar, instanţa trebuie să se raporteze la maximul special prevăzut de alin. (4) lit. b), respectiv 240. Acest maxim va fi înmulţit cu suma fixă stabilită de Legea de punere în aplicare a NCP, respectiv 150 lei, rezultând într-un maxim special de 36.000 lei, cuantum care nu a fost depăşit în cauză].
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal:

Art. 13. (1) în cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului penal din 1969, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin. (2) şi (4) din Codul penal, prin utilizarea unui cuantum de referinţă pentru o zi-amendă în sumă de 150 lei.

Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 63: „Stabilirea amenzii. (1) Pedeapsa constă în suma de bani pe care infractorul este condamnat să o plătească. (2) Ori de câte ori legea prevede că o infracţiune se pedepseşte numai cu amendă, fără a-i arăta limitele, minimul special al acesteia este de 150 lei, iar maximul de
10.000 lei. (3) Când legea prevede pedeapsa amenzii fără a-i arăta limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 300 lei şi maximul special de 15.000 lei, iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special este de 500 lei şi maximul special de 30.000 lei. (4) în caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate să depăşească limitele generale arătate în art. 53 pct. 1 lit. c). (5) Amenda se stabileşte ţinându-se seama de dispoziţiile art. 72, fără a-l pune însă pe infractor în situaţia de a nu-şi putea îndeplini îndatoririle privitoare la întreţinerea, creşterea, învăţătura şi pregătirea profesională a persoanelor faţă de care acesta are obligaţii legale”.
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Noul Cod penal introduce sistemul zilelor-amendă. Pentru determinarea cuantumului amenzii se individualizează mai întâi numărul zilelor-amendă, cuprins între 30 de zile şi 400 de zile, care se înmulţeşte cu suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, individualizată corespunzător. Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.

Au fost reglementate, de asemenea:

- înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, chiar pentru situaţia în care pedeapsa amenzii nu mai este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii, dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, caz în care numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea;

- executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, dacă pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, situaţie în care, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta un număr corespunzător de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;

- amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii: dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii se poate aplica şi pedeapsa amenzii. Limitele speciale ale zilelor-amendă se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă şi nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare sau agravare a pedepsei, iar pentru stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit.
Răspunde