Art. 24 Dispoziţii tranzitorii şi finale

CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 24

Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate activităţilor de evidenţă a persoanelor desfăşurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în condiţiile legii.

OG 84 2001 actualizată prin:

OUG 50/2004 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor din 15 iunie 2004, Monitorul Oficial 595/2004;

Legea 372/2002 - pentru aprobarea OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din 11 iunie 2002, Monitorul Oficial 447/2002;


Art. 241

(1) Poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei se detaşează la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în condiţiile legii.

(2) Personalul contractual încadrat la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, provenit din structurile teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei din cadrul Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei, se preia de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu aceeaşi dată se detaşează, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite, urmând ca drepturile specifice personalului contractual din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională de care beneficia să se acorde de Ministerul Administraţiei şi Internelor de la capitolul 55.01 Ordine publică şi siguranţă naţională.

(21) Pe bază de protocoale încheiate, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă *) , împreună cu personalul preluat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit alin. (2), se preiau şi fondurile aferente, reprezentând drepturi specifice dobândite anterior de personalul contractual din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, alocate de la bugetul de stat în temeiul art. 251 alin. (2).

(22) Personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor este format din poliţişti şi personal contractual, detaşaţi de la Ministerul Administraţiei şi Internelor pe o perioadă de 12 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei detaşării, cu acordul acestora, precum şi din funcţionari publici şi personal contractual.

(3) Personalul disponibilizat în urma înfiinţării Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile prevăzute de lege.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a prevederilor alin. (21) în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale.

OG 84 2001 actualizată prin:

Legea 281/2011 - pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din 12 decembrie 2011, Monitorul Oficial 877/2011;

OUG 71/2005 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor din 29 iunie 2005, Monitorul Oficial 573/2005;

OUG 71/2005 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor din 29 iunie 2005, Monitorul Oficial 573/2005;

OUG 50/2004 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor din 15 iunie 2004, Monitorul Oficial 595/2004;

Legea 372/2002 - pentru aprobarea OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din 11 iunie 2002, Monitorul Oficial 447/2002;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 24 Dispoziţii tranzitorii şi finale