Anexa 2 PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru Programul „A doua şansă“ pentru învăţământul primar

 

 

Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi elevii – trunchiul comun, reprezentată de numărul minim de ore prevăzut pentru fiecare disciplină. În orele de trunchi comun se parcurge programa şcolară, cu excepţia elementelor notate cu asterisc, care reprezintă extinderi.

Note specifice Programului „A doua şansă“ pentru învăţământul primar – trunchiul comun

a)Orele de consultaţii pentru disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică sunt alocate pentru activităţi diferenţiate obligatorii pentru toţi elevii (extindere, aprofundare, remediere). Extinderile reprezintă conţinuturile cu asterisc din programe, care pot fi selectate şi nu sunt obligatorii pentru toţi elevii aceleiaşi clase.

b)Pentru nivelurile I şi II, la disciplina Limba şi literatura română, precum şi la disciplina Matematică, una dintre orele din trunchiului comun este alocată alfabetizării prin intermediul noilor tehnologii. Aceasta presupune abordarea integrată a conţinuturilor de Limba şi literatură română, respectiv Matematică şi a unor elemente de conţinut privind Tehnologia informaţiei şi comunicării.

c)În cadrul Programului „A doua şansă“ pentru învăţământul primar se poate opta la studierea limbii moderne 1 pentru limba engleză (pentru care au fost elaborate programă, ghidul cadrului didactic şi ghidul elevului). Modulul de Limba modernă 1 se introduce din primul nivel, cu focalizare exclusivă pe nivelul comunicaţional.

d)Modulul de Educaţie civică are loc la nivelul în care se înscrie elevul, este urmat de acesta în mod individualizat, la intrarea sa în program, şi se constituie în modul iniţial cu funcţie de alfabetizare civică şi motivare pentru învăţare. Acest modul poate fi urmat de elev la nivelul I, II, III sau IV Modulul este urmat o singură dată de către cursant, iar în planul-cadru este marcat (1*).

e)La nivelurile III şi IV se introduce în trunchiul comun disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicării, câte o oră pe săptămână. La finalul parcurgerii nivelului IV, elevii vor fi evaluaţi pe baza standardelor de evaluare din programa şcolară corespunzătoare.

f)Disciplina Consiliere şi orientare se introduce în trunchiul comun câte o oră pe săptămână pentru fiecare nivel de studiu. La această disciplină nu se acordă calificative.

Note specifice Programului „A doua şansă“ pentru învăţământul primar – curriculumul la decizia şcolii.

a)Curriculumul la decizia şcolii se va derula prin activităţi de tip „Şcoală după Şcoală,“ înainte sau după orele de curs.

b)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii. Cadrele didactice din unitatea de învăţământ care predau în cadrul Programului „A doua şansă“ pentru învăţământul primar propun elevilor 3–4 discipline opţionale, urmând ca aceştia să opteze pentru cel puţin două dintre ele. La nivelul unităţii de învăţământ se pot constitui grupe eterogene din punctul de vedere al nivelului de studiu. Disciplina opţională se poate desfăşura cu un minimum de 12 elevi de la Programul „A doua şansă“ pentru învăţământul primar. Elevul are obligaţia de a participa la două discipline opţionale pentru fiecare nivel de studiu.

c)În funcţie de solicitările elevilor din clasa de tip „A doua şansă“ – învăţământ primar, încă de la nivelul I se poate introduce un modul opţional de studiere a Limbii şi literaturii rromani.

d)Disciplinele opţionale pot fi concepute la nivelul unei singure arii curriculare, inter- sau transcurricular.

Planul-cadru de învăţământ pentru Programul „A doua şansă“ pentru învăţământul primar pentru învăţământul în limba română

Aria curriculară/Disciplina

Nivelul I

Nivelul II

Nivelul III

Nivelul IV

I. Limbă şi comunicare

8

8

8

8

1. Limba şi literatura română

5

5

5

5

Limba şi literatura română – consultaţii

1

1

1

1

Limba şi literatura română – interdisciplinaritate TIC

1

1

0

0

2. Limba modernă 1

1

1

2

2

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

5

5

6

6

1. Matematică

3

3

4

4

Matematică – consultaţii

1

1

1

1

Matematică – interdisciplinaritate TIC

1

1

0

0

2. Cunoaşterea mediului

1

3. Ştiinţe ale naturii

1

III. Om şi societate

0–1

0–1

0–1

2–3

1. Educaţie civică

1

1

1

1

2. Istorie – Geografie

2

IV. Arte

0

0

0

0

V. Educaţie fizică şi sport

0

0

0

0

VI. Tehnologii

0

0

1

1

TIC

0

0

1

1

VII. Consiliere şi orientare(*6)

1

1

1

1

Numărul total de ore alocat pentru trunchiul comun

14 + 1*

14 + 1*

16 + 1*

18 + 1*

Discipline opţionale din curriculumul la decizia şcolii:

2–3

2–3

2–3

2–3

Numărul minim de ore pe săptămână

16 + 1*

16 + 1*

18 + 1*

20 + 1*

Numărul maxim de ore pe săptămână

17 + 1*

17 + 1*

19 + 1*

21 + 1*

În şcolile cu predare în limba română, elevii aparţinând minorităţilor naţionale pot studia, în condiţiile legii, disciplina Limba şi literatura maternă. Numărul de ore alocat acestei discipline este de două ore pe săptămână, în fiecare an de studiu. Aceste ore intră în trunchiul comun şi sunt incluse în schemele orare ale şcolilor respective. În aceste condiţii, numărul total de ore pe săptămână poate depăşi, pentru aceşti elevi, numărul maxim de ore pe săptămână specificat în tabelul de mai sus.

Planul-cadru de învăţământ pentru Programul „A doua şansă“ pentru învăţământul primar pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

Aria curriculară/Disciplina

Nivelul I

Nivelul II

Nivelul III

Nivelul IV

I. Limbă şi comunicare

12

12

12

12

1. Limba şi literatura română

4

4

5

5

Limba şi literatura română – interdisciplinaritate TIC

1

1

0

0

2. Limba şi literatura maternă

5

5

4

4

Limba şi literatura maternă – consultaţii

1

1

1

1

3. Limba modernă 1

1

1

2

2

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

5

5

6

6

1. Matematică

3

3

4

4

Matematică – consultaţii

1

1

1

1

Matematică – interdisciplinaritate TIC

1

1

0

0

2. Cunoaşterea mediului

1

3. Ştiinţe ale naturii

1

III. Om şi societate

0–1

0–1

0–1

2–3

1. Educaţie civică

1

1

1

1

2. Istorie – Geografie

2

IV. Arte

0

0

0

0

V. Educaţie fizică şi sport

0

0

0

0

VI. Tehnologii

0

0

1

1

TIC

0

0

1

1

VII. Consiliere şi orientare

1

1

1

1

Numărul total de ore alocat pentru trunchiul comun

18 + 1*

18 + 1*

20 + 1*

22 + 1*

Discipline opţionale din curriculumul la decizia şcolii:

2–3

2–3

2–3

2–3

Numărul minim de ore pe săptămână

20 + 1*

20 + 1*

22 + 1*

24 + 1*

Numărul maxim de ore pe săptămână

21 + 1*

21 + 1*

23 + 1*

25 + 1*

Pentru nivelul I şi nivelul II, la disciplina Limba şi literatura română, precum şi la disciplina Matematică, una dintre orele din trunchiului comun este alocată alfabetizării prin intermediul noilor tehnologii. Aceste ore se desfăşoară în limba română.

Planul cadru de mai sus se aplică la toate clasele şi unităţile de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. În acest caz, orele de consultaţii din cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare se desfăşoară în limba maternă.

 

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Anexa 2 PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru Programul „A doua şansă“ pentru învăţământul primar