ANEXA a) la metodologie Anexa 3

ANEXA a)

la metodologie

PROCEDURA

de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior şi pe parcursul Programului A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior

CAPITOLUL I

Componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ

1. Comisia de evaluare de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ este alcătuită din:

a) preşedinte: directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ (sau un cadru didactic de specialitate, şef de catedră/comisie metodică, dacă sunt evaluate competenţele profesionale);

b) vicepreşedinte: reprezentantul operatorului economic pentru calificarea profesională evaluată, dacă sunt evaluate competenţele profesionale, sau un cadru didactic din unitatea de învăţământ, dacă probele de evaluare vizează doar disciplinele educaţiei de bază, cu rol de observator;

c) membri evaluatori: două cadre didactice de la educaţia de bază sau cadre didactice de specialitate (cu experienţă de predare la învăţământul profesional şi tehnic şi cu experienţă, în calitate de membri, în comisii de examinare la examene de certificare a competenţelor profesionale sau cu abilităţi de evaluator dobândite în urma participării la cursuri de formare), în funcţie de apartenenţa competenţelor evaluate la educaţia de bază sau la pregătirea profesională;

d) reprezentantul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, de regulă inspector şcolar de specialitate, care are rolul de a monitoriza modul de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi formale, nonformale şi informale.

2. Comisia de evaluare este numită prin decizie a directorului unităţii de învăţământ şi are următoarele atribuţii:

a) realizează procesul de echivalare/recunoaştere a documentelor şcolare/actelor de studii/adeverinţelor de experienţă în muncă, conform prevederilor programului;

b) realizează procesul de evaluare, conform prevederilor programului;

c) tratează candidaţii la evaluare fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă;

d) adaptează instrumentele/metodele de evaluare la nevoile elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;

e) permite accesul candidaţilor la rezultatele evaluării proprii;

f) pune la dispoziţia persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea procesului de evaluare toate informaţiile şi documentele solicitate, referitoare la activitatea de evaluare.

3. În vederea realizării evaluării, la nivelul unităţii de învăţământ se parcurg următoarele etape:

a) centralizarea opţiunilor candidaţilor pentru evaluare, de către comisia de înscriere;

b) selectarea evaluatorilor de competenţe profesionale şi/sau constituirea comisiei de evaluare;

c) elaborarea instrumentelor de evaluare cu respectarea recomandărilor din ghidurile de evaluare a modulelor din cadrul programului;

d) planificarea evaluărilor;

e) culegerea dovezilor necesare demonstrării rezultatelor evaluării;

f) întocmirea listei dovezilor şi comunicarea rezultatului evaluării.

CAPITOLUL II

Principiile care stau la baza procesului de evaluare de competenţe dobândite anterior sau pe parcurs

Caracteristici generale

Procesul de evaluare a competenţelor are următoarele caracteristici:

a) este un proces voluntar; elevii înscrişi în Programul A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior, care doresc să li se recunoască documentele şcolare/actele de studii, se adresează, în scris, comisiei de înscriere din cadrul unităţii de învăţământ;

b) este un proces transparent; elevul care urmează a fi evaluat este informat cu privire la modul de desfăşurare a procesului de evaluare după înscriere, în perioada de iniţiere şi orientare (M0).

CAPITOLUL III

Evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi formale

3.1. Repere în evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi formale

Documentele şcolare/actele de studii doveditoare (certificate de calificare profesională, adeverinţe, foi matricole) care pot fi echivalate sunt:

a) actele doveditoare (foaie matricolă) că elevul a absolvit un număr de clase în învăţământul obligatoriu (5, 6 sau 7 clase);

b) acte doveditoare (certificate de calificare profesională) corespunzătoare unei calificări profesionale/ocupaţii recunoscute la nivel naţional; dacă actele prezentate de elev nu conţin informaţii legate de disciplinele/modulele studiate şi mediile aferente, se solicită şi foaia matricolă. În cazul pregătirii profesionale, recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi formale se poate face doar pentru calificări profesionale pentru care există standard de pregătire profesională;

c) acte doveditoare (adeverinţă de experienţă în muncă, eliberată de operatorul economic) că elevul lucrează în domeniul calificării profesionale pentru care s-a înscris în cadrul programului;

d) acte doveditoare (certificate) că elevul deţine competenţe lingvistice sau/şi competenţe digitale, eliberate de un centru autorizat.

3.2. Posibilităţi de echivalare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi formale

1. Echivalarea şi recunoaşterea documentelor şcolare/actelor de studii doveditoare se realizează de către comisia de evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ.

2. Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi formale poate fi integrală sau parţială.

3. Pentru educaţia de bază, echivalarea integrală constă în recunoaşterea tuturor documentelor şcolare/actelor de studii (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a) doveditoare menţionate la pct. 3.1.

4. Pentru pregătirea profesională, echivalarea integrală presupune compararea competenţelor înscrise pe certificatul de calificare profesională prezentat de elev cu competenţele din standardul de pregătire profesională. Dacă se stabileşte integral corespondenţa dintre aceste competenţe, se face echivalarea integrală.

5. Echivalarea parţială pentru pregătirea profesională se realizează în cazul în care nu se poate stabili integral corespondenţa dintre competenţele înscrise în certificatul de calificare profesională prezentat de candidat şi competenţele din standardul de pregătire profesională al calificării profesionale. În acest caz se compară competenţele înscrise pe certificatul prezentat de candidat cu competenţele din standardul de pregătire profesională al calificării căreia i se poate asocia ocupaţia respectivă. În urma echivalării, candidatul trebuie să mai parcurgă sau să i se evalueze direct modulele/părţile din module în care sunt agregate competenţele ce nu sunt încă recunoscute.

3.3. Termene pentru procesul de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi formale

1. Echivalarea şi recunoaşterea documentelor şcolare/actelor de studii se realizează conform unui grafic stabilit, înainte de debutul programului de pregătire, după înscrierea elevilor.

2. Pentru pregătirea profesională, echivalarea şi recunoaşterea se pot face şi în următoarea situaţie: dacă, la începutul modulului de instruire practică comasată, un elev are cel puţin 6 luni de la angajare la un operator economic, în domeniul de pregătire profesională al calificării, acesta îşi poate echivala adeverinţa de experienţă în muncă, pe care o înaintează consilierului educativ (dirigintelui), conform prevederilor art. 13 alin. (3) lit. e) din metodologie.

3.4. Documente care atestă obţinerea echivalării în urma aplicării procedurii de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi formale

a) În urma recunoaşterii/echivalării competenţelor dobândite anterior pe căi formale, elevul primeşte, la cerere, atât pentru educaţia de bază, cât şi pentru pregătirea profesională, adeverinţă de modul în care se consemnează modulul echivalat, numărul de credite obţinut şi media modulului, calculată în urma echivalării integrale.

b) În cazul pregătirii profesionale, adeverinţa de modul se eliberează dacă toate competenţele agregate modulului respectiv au fost recunoscute (echivalate) în urma comparării competenţelor înscrise pe certificatul prezentat de candidat cu competenţele din standardul de pregătire profesională al calificării profesionale.

c) În cazul pregătirii profesionale, echivalarea parţială a certificatului de calificare presupune existenţa unor competenţe profesionale ce nu au fost recunoscute/echivalate încă. Elevul poate solicita un proces de recunoaştere a acestor competenţe sau poate parcurge modulele/părţile din module în care sunt agregate acestea. Ca urmare, acestuia i se eliberează, la cerere, o adeverinţă de modul/module, dacă setul de competenţe recunoscut completează integral competenţele agregate unuia sau mai multor module. Pentru celelalte competenţe (care nu completează integral setul de competenţe agregat la unul sau mai multe module) i se eliberează o adeverinţă de competenţe. În aceasta sunt consemnate notele obţinute pentru competenţele recunoscute.

3.5. Alocarea creditelor în urma aplicării procedurii de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite anterior pe căi formale

A. Alocarea creditelor în cazul educaţiei de bază

a) În cazul în care elevul dovedeşte că a absolvit clasa a V-a, acesta obţine un număr de 5 credite; în cazul în care elevul dovedeşte că a absolvit clasa a VI-a, acesta obţine un număr de 10 credite; în cazul în care elevul dovedeşte că a absolvit clasa a VII-a, acesta obţine un număr de 15 credite.

b) Pentru a absolvi pregătirea în domeniul educaţiei de bază în cadrul Programului A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior, elevul trebuie să acumuleze numărul total de 100 de credite, prevăzut în planul-cadru.

Condiţii pentru alocarea creditelor în cazul educaţiei de bază

Procesul de echivalare şi recunoaştere presupune scutirea de frecvenţă şi de evaluare pentru un număr de module ale educaţiei de bază din cadrul programului, astfel:

a) în cazul educaţiei de bază, în urma procesului de recunoaştere şi echivalare, candidatul poate obţine un număr de 5, 10 sau maximum 15 credite;

b) pentru cele 5, 10 sau 15 credite obţinute, elevul este scutit de frecventarea şi de evaluarea unor module din programul educaţiei de bază, ale căror credite însumate constituie 5, 10 sau 15 credite;

c) stabilirea modulelor pentru care elevul, prin echivalare, obţine scutirea de frecvenţă şi de evaluare şi pentru care i se eliberează, la cerere, adeverinţa de modul este realizată de comisia de evaluare împreună cu elevul, cu îndeplinirea condiţiei ca elevul să nu ajungă în situaţia de a obţine echivalarea, respectiv scutirea de frecvenţă pentru toate modulele unei discipline din program;

d) elevul nu poate obţine recunoaşterea şi echivalarea unor module ale unei discipline pe care el nu a urmat-o în învăţământul obligatoriu şi, ca atare, pentru care nu are medie încheiată anterior intrării în program; în această situaţie, încheierea mediei la un modul din cadrul programului, corespunzător unei discipline pe care elevul nu a parcurs-o în învăţământul obligatoriu, se poate face doar în urma parcurgerii şi/sau a evaluării modulului respectiv şi nu poate face obiectul echivalării;

e) elevul care, prin echivalare, poate beneficia de scutirea de frecvenţă la anumite module poate opta pentru participarea la cursurile modulelor echivalate.

B. Alocarea creditelor în cazul pregătirii profesionale

Acumularea de credite, în cazul echivalării şi recunoaşterii competenţelor profesionale dobândite anterior pe căi formale, constă în:

a) acumularea unui număr total de credite pentru fiecare modul echivalat, conform standardului de pregătire profesională pentru domeniul respectiv de pregătire de bază şi generală;

b) calcularea numărului de credite, pentru echivalare parţială, în cazul în care se eliberează adeverinţă de modul (toate competenţele agregate unui modul au fost recunoscute) conform standardului de pregătire profesională.

3.6. Încheierea mediei modulelor echivalate

A. În cazul echivalării pentru disciplinele educaţiei de bază trebuie urmaţi paşii următori:

1. elevul informat despre procedura de echivalare şi de obţinere a creditelor trebuie să opteze, în scris, pentru acele module ale educaţiei de bază pe care nu doreşte să le urmeze în contul numărului de credite obţinut prin echivalarea actelor de studii gimnaziale (5, 10 sau 15 credite);

2. elevul nu poate opta pentru un număr de module ale căror credite însumate depăşesc numărul creditelor obţinute de el prin recunoaşterea actelor de studii anterioare (5, 10 sau 15 credite);

3. după alocarea numărului de credite pentru clasa/clasele absolvită/absolvite şi după stabilirea modulelor pentru care elevul, prin echivalare, obţine scutirea de frecvenţă şi de evaluare, comisia de evaluare calculează mediile pentru modulele echivalate;

4. media unui modul/unor module din cadrul programului, pentru care elevul, prin echivalare, obţine scutirea de frecvenţă şi de evaluare, va fi calculată astfel:

a) în cazul acumulării a 5 credite, echivalentul absolvirii clasei a V-a parcurse anterior, elevul îşi alege modulele pe care nu le va frecventa; în acest caz, valoarea totală a modulelor nu poate fi mai mare decât 5 credite; media modulului pentru care elevul, prin echivalare, obţine scutirea de frecvenţă şi evaluare este media pe care elevul a obţinut-o la disciplina respectivă în învăţământul gimnazial;

b) în cazul acumulării a 10 sau 15 credite, echivalentul absolvirii clasei a VI-a/a VII-a, elevul îşi alege modulele pe care nu le va frecventa; valoarea totală a modulelor nu poate fi mai mare decât 10 sau 15 credite, de la caz la caz; media modulului pentru care elevul, prin echivalare, obţine scutirea de frecvenţă şi evaluare se calculează astfel: suma tuturor mediilor anuale ale disciplinei/disciplinelor pe care nu le va frecventa şi la care nu va fi evaluat împărţită la numărul de ani în care aceasta a fost studiată; nota astfel obţinută va deveni media pentru un modul sau pentru mai multe module ale disciplinei respective, scutite de frecvenţă şi de evaluare, în cadrul Programului A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior;

c) media modulului se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

B. Media de modul, în cazul echivalării competenţelor profesionale dobândite anterior pe căi formale, se determină astfel:

a) în cazul recunoaşterii integrale a certificatului de calificare profesională, cu recunoaştere la nivel naţional, se identifică şi se asociază disciplina/modulul parcurs la cursul de calificare modulelor din curriculumul pentru pregătirea profesională. Asocierea disciplinelor/modulelor se face pe baza asocierii competenţelor corespunzătoare acestora. Media modulelor echivalate este media disciplinei (disciplinelor)/modulului (modulelor) căreia/cărora i se poate asocia competenţa sau setul de competenţe recunoscut. În cazul în care unui modul din curriculumul pentru pregătirea profesională i se asociază mai multe discipline/module corespunzătoare cursului de calificare parcurs, media modulului va fi media aritmetică a acestora. În cazul în care o disciplină/modul înscrisă/înscris în certificat corespunde în aceeaşi măsură mai multor module din curriculumul pentru pregătirea profesională, media disciplinei/modulului se transferă fiecăruia dintre modulele de pregătire profesională;

b) în cazul recunoaşterii parţiale a certificatului de calificare profesională, cu recunoaştere la nivel naţional, la calculul mediei unui modul din curriculumul pentru pregătirea profesională se iau în considerare notele acordate competenţelor individuale recunoscute şi agregate la modulul respectiv. Nota acordată fiecărei competenţe individuale este nota disciplinei/modulului, înscrisă pe certificat sau în foaia matricolă, care se poate asocia acestei competenţe;

c) media la modulul de instruire practică comasată se încheie în urma susţinerii unei probe de evaluare, propusă de către profesorul de specialitate, în conformitate cu probele de evaluare din standardele de pregătire profesională.

3.7. Înregistrarea rezultatelor evaluării

1. Unităţile de învăţământ păstrează pentru fiecare candidat căruia i s-au recunoscut/echivalat documentele şcolare/actele de studii, respectând condiţiile legale de arhivare a actelor de studii, următoarele documente:

a) cererea de înscriere în procesul de echivalare, cu menţionarea clară a claselor/competenţelor pentru care se solicită echivalarea;

b) dosarul de echivalare a competenţelor dobândite anterior pe căi formale, împreună cu actele de studii doveditoare sau copii ale acestora.

2. Dosarul de echivalare a competenţelor dobândite anterior pe căi formale include:

a) elementele de identificare: numele candidatului, denumirea calificării profesionale, componenţa comisiei de evaluare, unitatea de învăţământ, data echivalării;

b) fişa de înregistrare a rezultatelor echivalării (semnată de elev, cu luare la cunoştinţă), conţinând: număr de credite, medii şi adeverinţe obţinute de elev;

c) fişa (semnată de elev, cu luare la cunoştinţă) care stabileşte traseul individual în urma evaluării: ce module mai are de parcurs, ce număr de credite mai are de obţinut, alte informaţii;

d) feedbackul din partea candidatului, referitor la modul de îndrumare şi de manifestare a comisiei de evaluare, modul de derulare a întregului proces.

3. În urma aplicării procedurii de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi formale, persoanele care au obţinut recunoaşterea integrală sau parţială pot beneficia de programe individualizate de pregătire, cu un număr redus de ore.

CAPITOLUL IV

Evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

4.1. Repere pentru evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

Procesul de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale se raportează la standardele de performanţă, pentru educaţia de bază, şi la standardele de pregătire profesională, pentru pregătirea profesională, astfel:

a) în vederea evaluării competenţelor pentru educaţia de bază, fiecare candidat va fi sprijinit şi consiliat de către consilierul educativ (diriginte), membru în comisia de înscriere, care îi prezintă candidatului metodele de evaluare ce vor fi utilizate şi competenţele care trebuie demonstrate;

b) înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, anticipat, candidatul analizează, asistat de către consilierul educativ (diriginte), membru în comisia de înscriere, propriile competenţe, în raport cu competenţele şi standardele de performanţă ale modulelor pentru care solicită evaluare iniţială. Candidatul este informat cu privire la metodele de evaluare care vor fi utilizate;

c) în funcţie de rezultatul analizei, consilierul educativ (dirigintele) îi recomandă candidatului să participe sau să nu participe la procesul de evaluare. Decizia de a participa la procesul de evaluare îi aparţine candidatului, care menţionează în cererea depusă modulele pentru care solicită evaluare anticipată;

d) în vederea evaluării competenţelor profesionale corespunzătoare unei calificări profesionale, fiecărui candidat îi este repartizat un cadru didactic de specialitate, membru evaluator din cadrul comisiei de evaluare a competenţelor profesionale (denumit în continuare evaluator), care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare. Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizează, asistat de evaluator, propria performanţă profesională, în raport cu conţinutul standardului de pregătire profesională, în cadrul unui interviu, care se finalizează cu completarea unei fişe de autoevaluare. Evaluatorul explică şi detaliază, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului de pregătire profesională. În funcţie de rezultatul autoevaluării, evaluatorul îi recomandă candidatului să participe la procesul de evaluare, pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia, ori să nu participe la procesul de evaluare. Decizia de a participa la procesul de evaluare îi aparţine candidatului, care menţionează în cererea depusă unităţile de competenţă pentru care doreşte să fie evaluat, din lista unităţilor de competenţă ale standardului pus la dispoziţia sa de către evaluator. Evaluatorul îi prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de evaluare, de comun acord cu candidatul. Programul stabilit de evaluator cu candidatul este comunicat centrului autorizat sau comisiei de evaluare din unitatea de învăţământ, în scopul aprobării de către acesta/aceasta.

4.2. Organizarea procesului de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

1. Organizarea procesului de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale este efectuată de către:

a) comisia de evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ, pentru evaluarea modulelor educaţiei de bază, cu participarea unui reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;

b) centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, autorizat de către A.N.C. sau de către evaluatori de competenţe profesionale, certificaţi de A.N.C. În cazul în care evaluarea nu se poate face, din motive întemeiate, de către un centru autorizat de către A.N.C. sau de către evaluatori de competenţe profesionale certificaţi de către A.N.C., aceasta se va realiza de către comisia de evaluare din unitatea de învăţământ, care are în componenţă 2 membri, cadre didactice de specialitate - discipline tehnologice.

2. Elevul poate solicita aplicarea procedurii de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale, astfel:

a) pentru educaţia de bază, pentru unul sau mai multe module;

b) pentru pregătirea profesională, pentru unul, mai multe sau toate modulele din curriculumul pentru pregătirea profesională specific unei calificări profesionale, respectiv pentru una, mai multe sau toate unităţile de competenţă ale unui standard de pregătire profesională.

3. Dovezile de competenţă rezultate pe parcursul evaluării sunt analizate şi judecate de comisia de evaluare/evaluator, în raport cu cerinţele standardului de performanţă/standardului de pregătire profesională.

4. Evaluarea în vederea recunoaşterii competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale se face în cadrul sesiunii de evaluare iniţială - înainte de debutul modulelor corespunzătoare unui an de studiu - şi li se adresează acelor elevi care consideră că deţin competenţele necesare promovării unui modul, anterior parcurgerii acestuia.

4.3. Termene pentru procesul de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

a) Competenţele dobândite anterior pe căi nonformale şi informale, atât pentru educaţia de bază, cât şi pentru pregătirea profesională, sunt evaluate în oricare dintre sesiunile de evaluare programate de instituţia de învăţământ, înainte de începerea predării modulului/modulelor pentru care se solicită evaluarea; ele se desfăşoară conform unui grafic stabilit.

b) Durata procesului de evaluare a competenţelor profesionale se stabileşte de către fiecare centru, respectiv unitate de învăţământ, în funcţie de specificul şi de complexitatea domeniului pregătirii profesionale, fără a se depăşi o săptămână în cadrul celor 6 săptămâni de evaluare alocate; procesul este planificat de comisia de evaluare, în funcţie de numărul solicitărilor şi de specificul calificărilor profesionale.

4.4. Alocarea creditelor în urma aplicării procedurii de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

a) Pentru educaţia de bază, numărul de credite se alocă conform planului-cadru pentru modulul/modulele respectiv/respective.

b) Pentru pregătirea profesională se estimează numărul de credite pentru modulul de cultură de specialitate, în funcţie de numărul de ore alocate în curriculum, din numărul total de credite al blocului de module de pregătire profesională al fiecărui an, conform planului-cadru.

c) În cazul recunoaşterii doar a unor competenţe din cadrul unor unităţi de competenţă/module (valabil numai pentru pregătirea profesională) se estimează valoarea creditului pentru competenţa individuală recunoscută, în raport cu numărul de competenţe al unităţii şi cu valoarea totală a creditului unităţii din care aceasta face parte.

4.5. Încheierea mediei modulelor evaluate

a) Media unui modul din cadrul programului, care este promovat, pentru care se recunosc competenţele prin evaluare şi care nu va mai fi parcurs de elev în cadrul programului, va fi calculată ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare aplicate.

b) Pentru educaţia de bază, media obţinută la evaluare devine media modulului respectiv şi se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, între nota acordată pentru portofoliul tematic şi nota acordată la evaluarea finală a modulului.

c) Pentru pregătirea profesională, pentru ca un modul din curriculumul de pregătire profesională să fie considerat promovat trebuie să i se recunoască candidatului toate competenţele agregate acelui modul.

d) Notele din adeverinţa de competenţe primită de către persoanele care beneficiază de recunoaştere parţială a modulelor/unităţilor de competenţă vor intra în alcătuirea mediei modulului (pentru a atesta finalizarea şi promovarea programului), alături de notele obţinute pe parcurs de către candidat la evaluarea din cadrul modulelor din programul individualizat de pregătire. Pentru pregătirea profesională se aplică media aritmetică a notelor obţinute la evaluarea competenţelor incluse în lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul.

4.6. Elaborarea instrumentelor de evaluare în vederea evaluării competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

1. În cazul educaţiei de bază, pentru evaluarea competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale, instrumentele de evaluare sunt elaborate de către cadrele didactice de specialitate din cadrul comisiei de evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ.

2. Pentru evaluarea competenţelor profesionale dobândite anterior pe căi nonformale şi informale, instrumentele de evaluare sunt elaborate pe baza standardelor de pregătire profesională, după caz, de către:

a) centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, autorizat de către A.N.C.;

b) evaluatorul de competenţe profesionale, certificat de către A.N.C.;

c) cadrele didactice de specialitate - discipline tehnologice - din cadrul comisiei de evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ.

3. Fiecare centru de evaluare/evaluator de competenţe profesionale/comisie de evaluare stabileşte modalitatea concretă de evaluare, astfel încât metodele aplicate să conducă cu consecvenţă la demonstrarea competenţei în ansamblul ei.

4.7. Documente care atestă obţinerea recunoaşterii în urma aplicării procedurii de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

a) Elevul este informat că i se eliberează, la cerere, adeverinţă de modul, fiind eliminată obligativitatea parcurgerii modulului, dacă toate competenţele relevante pentru modul sunt recunoscute în urma aplicării procedurii de evaluare şi de recunoaştere. În adeverinţa de modul se consemnează media modulului şi numărul de credite obţinute.

b) În cazul în care lista competenţelor relevante pentru un modul din cadrul pregătirii profesionale include competenţe din diferite unităţi de competenţă, eliberarea adeverinţei de modul este condiţionată de demonstrarea tuturor acestor competenţe.

c) Elevul este informat că în cazul pregătirii profesionale poate beneficia de recunoaşterea parţială a unui modul/unei unităţi de competenţă, adică numai de o parte a competenţelor agregate unui modul sau incluse în unitatea de competenţă. Candidatul primeşte, în urma recunoaşterii parţiale, o adeverinţă de competenţe în care sunt consemnate notele obţinute pentru fiecare competenţă, indicându-se modulul şi unitatea de competenţă în care este inclusă competenţa. Decizia privind competenţa candidatului se stabileşte pentru fiecare competenţă pentru care a fost evaluat elevul. Dovezile de competenţă rezultate pe parcursul evaluării sunt analizate şi apreciate de către comisia de evaluare/evaluator, în raport cu cerinţele standardului de pregătire profesională.

4.8. Înregistrarea rezultatelor evaluării şi a recunoaşterii competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale

1. Unităţile de învăţământ păstrează pentru fiecare elev evaluat, respectând condiţiile legale de arhivare a actelor de studii, următoarele documente:

a) cererea de înscriere în procesul de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale;

b) dosarul de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale, împreună cu dovezile de competenţă colectate.

2. Dosarul de evaluare şi recunoaştere a competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale include:

a) elementele de identificare: numele candidatului, denumirea calificării profesionale, numele evaluatorului, unitatea de învăţământ, data susţinerii fiecărei evaluări;

b) lista modulelor/unităţilor de competenţă la care se face evaluarea;

c) seturile de probe de evaluare, testele administrate candidatului (întrebări specifice pentru testul scris şi pentru testul oral, activităţi realizate la o simulare sau demonstraţie structurată ori urmărită la observarea directă, temă de proiect şi detaliile tehnice necesare realizării acestuia, fişă de autoevaluare completată), portofoliul realizat de elev pentru evaluare;

d) dovezile de competenţă care rezultă din aplicarea probelor;

e) fişa de înregistrare a rezultatelor;

f) feedbackul din partea candidatului referitor la modul de îndrumare şi de manifestare a evaluatorului, la modul de derulare a întregului proces de evaluare, la accesul la materiale şi documentaţie.

4.9. Valorificarea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe căi nonformale şi informale

1. Prin evaluarea şi recunoaşterea tuturor competenţelor profesionale din toate unităţile de competenţă tehnică generală şi specializată, participantul la Programul A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior nu mai parcurge modulele de specialitate din anii II, III şi IV.

2. Recunoaşterea anumitor competenţe din standardul de pregătire profesională atrage eliminarea din programul individualizat de pregătire a elevului respectiv a competenţelor şi a conţinuturilor aferente din curriculumul de specialitate. Conţinuturile pe care candidatul le mai are de parcurs însumează un număr total de ore care vor fi distribuite, începând cu anul II, astfel încât candidatul se poate afla în una dintre următoarele situaţii:

a) finalizează şi promovează modulele/conţinuturile din modulele rămase, conform programului individualizat de pregătire, la sfârşitul anului II;

b) finalizează şi promovează modulele/conţinuturile din modulele rămase, conform programului individualizat de pregătire, la sfârşitul anului III;

c) finalizează şi promovează modulele/conţinuturile din modulele rămase, conform programului individualizat de pregătire, în timpul anului IV.

Participanţii din cadrul Programului A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior care au obţinut nivelul 1 sau 2 de calificare, recunoscut la nivel naţional, în urma finalizării unui program de formare profesională continuă oferit de către un furnizor de formare profesională autorizat conform legii, au posibilitatea fie să urmeze Programul A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior, fără pregătirea de specialitate, fără instruirea practică comasată şi fără parcurgerea stagiilor de pregătire practică, fie să opteze pentru un alt domeniu şi/sau o altă calificare profesională, caz în care beneficiază de pregătire profesională după un program individualizat de pregătire.

CAPITOLUL V

Procesul de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite pe parcursul programului

5.1. Repere pentru evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite pe parcursul programului

Elevii înscrişi în Programul A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior, în urma parcurgerii modulelor, vor fi evaluaţi în vederea recunoaşterii competenţelor dobândite pe parcurs, pe baza standardelor de performanţă, în cazul educaţiei de bază, şi a standardului de pregătire profesională, în cazul pregătirii profesionale.

Evaluarea competenţelor dobândite pe parcursul programului este efectuată de către profesorul de specialitate de la modul sau, în cazuri speciale, de către comisia de evaluare.

5.2. Posibilităţi de evaluare a competenţelor dobândite pe parcursul programului

Formele de evaluare a competenţelor dobândite pe parcursul Programului A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior sunt:

a) evaluarea cu rol de diagnoză, pentru modulele educaţiei de bază; reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie, realizată la începutul studierii modulului, pentru detectarea potenţialului de instruire, potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare a elevului;

b) evaluarea curentă, formativă; scopul evaluării este acela de a orienta şi de a optimiza învăţarea;

c) evaluarea finală de modul; constă în evaluarea portofoliului tematic şi administrarea unei probe orale şi/sau scrise şi/sau practice, la final de modul.

5.3. Termene pentru procesul de evaluare şi recunoaştere a competenţelor dobândite pe parcursul programului

a) Pentru competenţele dobândite pe parcursul programului, evaluarea elevilor se realizează atât pentru educaţia de bază, cât şi pentru pregătirea profesională, în cadrul săptămânilor de curs.

b) Evaluarea iniţială, anticipată şi evaluarea finală de modul (pentru cazurile speciale) se realizează conform intervalelor stabilite la art. 10 şi 18 din metodologie.

c) Modulele restante din toţi anii de studiu (într-o proporţie mai mică decât 25% pentru fiecare an) pot fi evaluate în cadrul sesiunilor de evaluare organizate anual.

5.4. Alocarea creditelor în urma aplicării procedurii de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite pe parcursul programului

a) Evaluarea competenţelor dobândite pe parcursul programului se finalizează prin obţinerea unui număr de credite corespunzătoare fiecărui modul, conform planului-cadru de învăţământ pentru Programul A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior.

b) Creditele sunt acumulate de către fiecare elev potrivit numărului de credite alocat modulelor prin planul-cadru de învăţământ al programului.

c) Numărul de credite pentru fiecare modul din curriculumul pentru pregătirea profesională este estimat, în baza numărului de ore alocat, din numărul total de credite al blocului de module de pregătire profesională al fiecărui an de studiu conform planului-cadru de învăţământ.

d) Pentru a aloca unui candidat numărul de credite corespunzător unui modul, procedura de evaluare trebuie să se finalizeze cu promovarea modulului.

5.5. Încheierea mediei modulelor

a) Media unui modul pentru educaţia de bază se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din nota acordată pentru portofoliul tematic elaborat pentru modulul respectiv şi din nota acordată la evaluarea finală a modulului, prin administrarea unei probe orale şi/sau scrise şi/sau practice.

b) Nota acordată pentru portofoliul tematic elaborat pentru modulul respectiv şi nota acordată la evaluarea finală a modulului se consemnează în catalog, la rubrica note.

c) Un modul pentru educaţia de bază se consideră promovat dacă atât nota acordată pentru portofoliul tematic, cât şi nota acordată la evaluarea finală a modulului, precum şi media modulului sunt minimum 5 (cinci).

d) Media la modulele studiate pe parcursul programului, pentru pregătirea profesională, se calculează conform prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

e) Numărul minim de note acordate, obligatorii pentru încheierea mediei unui modul, este de 2, la modulele specifice educaţiei de bază (o notă acordată pentru portofoliul tematic şi o notă acordată pentru evaluarea finală a modulului) şi de 4, la modulele din trunchiul comun pentru pregătirea profesională (două note pentru cultura de specialitate şi două note pentru instruirea practică săptămânală); pentru încheierea mediei la modulul de instruire practică comasată sunt necesare minimum două note.

5.6. Documente care atestă promovarea modulelor în urma aplicării procedurii de evaluare a competenţelor dobândite pe parcurs

În urma promovării modulelor i se eliberează, la cerere, fiecărui elev o adeverinţă de modul în care se consemnează numele modulului, numărul de credite şi media la modulul respectiv.

5.7. Înregistrarea rezultatelor evaluării

a) Rezultatele evaluării modulelor, pentru fiecare elev înscris în Programul A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior, sunt consemnate în catalog, în fiecare an de studiu din program.

b) Evaluarea se consemnează în documentele şcolare prin note de la 10 la 1 şi prin medii acordate pentru fiecare modul.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA a) la metodologie Anexa 3