Ordinul 634 ANCPI actualizat

Ordinul 634/2006 al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, publicat in Monitorul Oficial nr. 1048 din 29 decembrie 2006

Ordinul 634 ANCPI actualizat 2011 prin:

  • Ordinul 785/2011 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006 Monitorul Oficial 407/2011
  • Ordinul 528/2010 - privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006 Monitorul Oficial 552/2010 
  • Ordinul 415/2009 - pentru completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006 Monitorul Oficial 675/2009 
  • Ordinul 134/2009 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006 Monitorul Oficial 245/2009  
  •  

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1 
Se aprobă Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modificările ulterioare;

b) punctele 10 şi 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare;

c) orice alte dispoziţii contrare.

Art. 3 
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

ANEXA

Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, publicat în Monitorul Oficial nr. 1048 din 29 decembrie 2006

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 4 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 5 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 6 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 7 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 8 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 9 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 10 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor
Art. 11 Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală
Art. 12 Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală
Art. 13 Conţinutul documentaţiilor necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară
Art. 14 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii dezlipirii unui imobil
Art. 15 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii dezlipirii unui imobil

Art. 16 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune
Art. 17 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară
Art. 18 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării limitei de proprietate
Art. 19 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării suprafeţei imobilului
Art. 20 Conţinutul documentaţiilor pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate
Art. 21 Conţinutul documentaţiilor pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe bază de documentaţie cadastrală
Art. 22 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 23 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 24 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 26 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 27 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 28 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 29 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 30 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 31 Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXA Nr. 1 la regulament CERERE DE SOLICITARE INFORMAŢII
ANEXA Nr. 2 la regulament CERERE RECEPTIE SI INSCRIERE
ANEXA Nr. 3 la regulament CERERE DE RECEPTIE PENTRU DEZLIPIRE/ALIPIRE
ANEXA Nr. 4 la regulament Indexul cadastral al imobilelor
ANEXA Nr. 5 la regulament
ANEXA Nr. 6 la regulament Model de parafa
ANEXA Nr. 7
ANEXA Nr. 8 la regulament
ANEXA Nr. 9 la regulament Foaia de avere
ANEXA Nr. 10
ANEXA Nr. 11 la regulament Plan de amplasament si delimitare a imobilului
ANEXA Nr. 12 la regulament Releveu apartament
ANEXA Nr. 13 la regulament Tabel de miscare parcelara
ANEXA Nr. 14 la regulament Fisa de masuratori prin metode clasice
ANEXA Nr. 15 la regulament Fisa de masuratori prin tehnologie GPS
ANEXA Nr. 16 la regulament Plan amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezilpire/alipire
ANEXA Nr. 17 la regulament
ANEXA Nr. 18 la regulament Proces-verbal de vecinatate
ANEXA Nr. 19 la regulament

Start 1
Pagina 1 din 2