ANEXA Nr. 5 la regulament

ANEXA Nr. 5

la regulament)

DECLARAŢIE

OFICIUL DE cadastru ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ..........

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ..........

Subsemnatul (a), .........., domiciliat(ă) în localitatea.........., str........... nr. .........., legitimat(ă) cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP .........., prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat.........., sub sancţiunile prevăzute de art. 292 din Codul penal, că:

- nu am înstrăinat bunul imobil (sau o parte a acestuia);

- nu am solicitat recepţia şi înscrierea în cartea funciară/am solicitat anterior recepţia şi/sau înscrierea în cartea funciară, dar solicitarea a fost respinsă prin.......... (anexată în copie);

- am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentaţiei cadastrale;

- am fost informat(ă) şi sunt de acord cu suprafaţa rezultată din măsurători de.......... m2, comunicată de persoana autorizată;

- suprafaţa iniţială a imobilului este de.......... m2.

Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate.......... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate.........., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la măsurătoare.

Data ........../........../20..........

 

 

Semnătura proprietarului

..........

Numele şi prenumele persoanei autorizate

..........

 

Semnătura şi ştampila

..........

 

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 5 la regulament