Art. 19 OUG 34/2006 Reguli generale Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

CAPITOLUL II
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

SECŢIUNEA 1
Reguli generale


Art. 19

Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.

Art. 191

(1) În situaţia prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.
(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii:
a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziţiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziţiei;
e) cantitatea achiziţionată;
f) data realizării/atribuirii achiziţiei.

OUG 34/2006 actualizată prin:

OUG 77/2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 27 noiembrie 2012, Monitorul Oficial 827/2012;

Legea 279/2011 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 7 decembrie 2011, Monitorul Oficial 872/2011;

OUG 19/2009 - privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice din 7 martie 2009, Monitorul Oficial 156/2009;

OUG 94/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 26 septembrie 2007, Monitorul Oficial 676/2007;

Legea 337/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 625/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 19 OUG 34/2006 Reguli generale Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
# Ulmean Ruxandra 29-Octombrie-2015
JURISPRUDENȚĂ RELEVANTĂ

Faptul că ofertantul nu ştie să folosească sistemul electronic de achiziţii publice nu îi dă dreptul de a depune documentele la sediul autorităţii contractante, în condiţiile în care ele trebuiau încărcate în sistemul electronic

Autoritatea contractantă a organizat procedura de licitaţie deschisă pentru încheierea acordului-cadru având ca obiect „Servicii de proiectare drumuri forestiere”. In acest sens a elaborat documentaţia de atribuire aferentă şi a publicat în SEAP anunţul de participare, criteriul de atribuire stabilit fiind „preţul cel mai scăzut”.

A decis, potrivit art. 21 alin. 1 şi 2 din ordonanţă, aplicarea procedurii prin mijloace electronice, consemnând în acest sens: „anunţul corespunde unei proceduri de licitaţie deschisă sau restrânsă care se va desfăşură prin mijloace electronice”, iar la pct. IV.3.8) - Condiţii de deschidere a ofertelor, „Data: 31.08.2011, ora 18:00; locul: SEAP”.

La pct. I.b din anunţul de participare sunt menţionate următoarele: „Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 9 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări vor fi transmise la adresa www.e-licitatie.ro. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor”.

în fişa de date a achiziţiei, la cap. VI.6) - Modul de prezentare a ofertei, autoritatea a menţionat:

„1. Adresa la care se depune oferta: www.e-licitatie.ro;
2. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele vor fi depuse până la data şi ora limită precizate în anunţul de participare.
Notă: Ofertanţii vor transmite oferta şi documentele de calificare în format electronic, prin intermediul SEAP, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006. [...]
4. Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul/invitaţia de participare vor fi respinse conform art. 33 alin. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 şi vor fi returnate nedeschise;
5. Lipsa din cadrul ofertei depuse pe SEAP a unui singur document privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii personale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire, are ca efect declararea ofertei inacceptabile şi respingerea ei.
6. Completarea documentelor lipsă ulterior datei/orei limită depunere a ofertelor nu este permisă.”

Referitor la criticile formulate de către contestator cu privire la conţinutul adresei nr. 13893/15.09.2011, respectiv faptul ca „datele solicitate să fie transmise numai pe www.e-licitatie.ro, fară să se permită şi folosirea unei alte modalităţi de comunicare în cazul unor defecţiuni tehnice”, Consiliul în mod corect a respins-o ca tardiv formulată.

Cu privire la critica privind respingerea ofertei sale pe motiv că nu a transmis documentele solicitate prin intermediul SEAP, Consiliul a constatat temeinicia acesteia, considerând că ofertanta a răspuns acestei solicitări prin adresa nr. 11284/19.09.2011, alegând, prin propria voinţă, să depună la sediul autorităţii contractante, în termenul stabilit, documentele solicita-

te, menţionând faptul că „deoarece au apărut erori în sistemul SEAP pe care îl deţin, acesta nu se deschide, vă transmit alăturat clarificările cerute, al căror termen este 19.09.2011, ora 09:00”. Consiliul a mai reţinut că, din dispoziţiile cuprinse în normele anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006, rezultă că transmiterea ofertelor, precum şi derularea etapei de evaluare, care implică solicitarea de clarificări/completări de către autoritatea contractantă în scopul verificării îndeplinirii criterii calificare şi conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, se realizează prin mijloace electronice, în SEAP. Excepţia de la modul de transmitere a ofertelor o constituie motivele tehnice care conduc la imposibilitatea transmiterii anumitor documente în format electronic, acestora fiind aplicabile prevederile ordonanţei de urgenţă cu privire la comunicarea şi transmiterea datelor. In acest sens, prin motive tehnice se înţeleg acele disfuncţionalităţi ale Sistemului Electronic de Achiziţii Publice care conduc la imposibilitatea încărcării documentelor în vederea depunerii ofertelor.

Prin e-mail-ul transmis pe adresa la data de 18.09.2011, ora 8:13, contestatoarea aduce la cunoştinţa Centrului Naţional de Management pe Societatea Informaţională faptul că nu poate deschide SEAP-ul pentru că certificatul Class I Extended Cer-tification Authority a expirat la 18.09.2011. La data de 19.09.2011, ora 10:17, contestatoarea primeşte un răspuns cu privire la cele sesizate, răspuns care este formulat ulterior limitei de depunere a clarificărilor. în data de 13.10.2011, contestatorul înregistrează la autoritate adresa sa nr. 208/12.10.2011, în care detaliază motivele tehnice care au stat la baza imposibilităţii depunerii în format electronic a documentelor solicitate.

Faţă de aceste aspecte, coroborate cu sesizările făcute şi de alţi operatori economici, autoritatea contractantă a solicitat Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională să îi comunice dacă în perioada 16.09.2011-19.09.2011 SEAP-ul a înregistrat probleme tehnice. Potrivit răspunsului primit, „în perioada menţionată de dvs., respectiv 16.09.2011-19.09.2011, nu au fost înregistrate incidente de ordin tehnic, iar Sistemul Electronic de Achiziţii Publice a funcţionat în parametrii tehnici normali. [...] certificatul Class I Extended Authority, parte a lanţului de certificare, se poate instala opţional de către utilizator pentru a evita atenţionarea de securitate dată de către browser la accesul în sistem”.

Faţă de această situaţie, a concluzionat Consiliul, nu sunt incidente dispoziţiile art. 79 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, respectiv oferta depusă de către contestatoare a fost declarată în mod nelegal neconformă, întrucât ofertanta a transmis în perioada precizată de comisia de evaluare răspunsurile solicitate prin adresa nr. 260/19.09.2011, înţelegând să uzeze de dreptul său legal de a depune oferta în alte condiţii decât în format electronic, excepţie expres reglementată la art. 17 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006.

Curtea a constatat că solicitările de clarificări au fost încărcate în data de 16.09.2011, dată la care nu au fost constatate de niciun operator ca fiind existente motive tehnice care să împiedice funcţionarea SEAP. Reţinând şi faptul că operatori economici despre care Consiliul a concluzionat că nu au putut accesa sistemul până la ora 12:04 din data de 19.09.2011 au accesat sistemul cu mult înainte de această oră sau nu au dat importanţă notificărilor transmise de sistem, coroborat cu faptul că autoritatea contractantă a putut accesa şi a accesat sistemul în data de 19.09.2011, în intervalul orar 8-9, rezultă că sistemul a fost funcţional în perioada

16.09.2011-19.09.2011, fară întreruperi, şi astfel că petentul nu poate invoca propria culpă în vederea obţinerii protecţiei unui drept, respectiv contestatorul nu a ştiut să folosească sistemul electronic de achiziţii şi invocă culpa sa ca excepţie în aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006, încălcând astfel principiul de drept conform căruia nimeni nu-şi poate invoca propria culpă pentru a obţine protecţia unui drept.

De altfel, reprezentantul contestatoarei a recunoscut că nu cunoaşte modul de utilizare a SEAP, susţinând că nu a putut „deschide SEAP” din cauza expirării certificatului Class I Extended Authority, în adresa înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 11916/28.09.2011, şi afirmând „SEAP nu funcţionează din cauza unui certificat al dânşilor Class I Extended Authority, pe care eu nu l-am instalat"
Răspunde
 
# Ulmean Ruxandra 29-Octombrie-2015
JURISPRUDENȚĂ RELEVANTĂ

Contestaţie privind o procedură de achiziţie directă. Contestaţie respinsă ca inadmisibilă întrucât nu intră în competenţa Consiliului. Decizie legală

Prin decizia pronunţată la 07.10.2011 de Consiliu, s-a respins ca inadmisibilă contestaţia formulată de petentă împotriva procedurii de achiziţie prin cumpărare directă iniţiată de autoritatea contractantă.

Atâta vreme cât Curtea consideră corectă această decizie, întrucât în legislaţia aplicabilă achiziţiei directe nu este prevăzută calea contestaţiei administrativ-jurisdicţionale, nu se pune problema intrării pe fondul contestaţiei.

Sub aspectul temeiniciei şi legalităţii soluţiei pronunţate, Curtea a reţinut nu numai dispoziţiile exprese ale art. 19 din ordonanţă, ci şi pe cele ale art. 255 alin. 4, care dispun că „orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile menţionate la art. 9, precum şi orice alte contracte sau proceduri care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă”, deci nu şi cele la care se referă art. 19 din ordonanţă.

Curtea a mai reţinut că accesul la justiţie al reclamantei, în respectarea directivelor 2004/18/CE şi 2007/66/CE nu este încălcat, câtă vreme reclamanta are deschisă calea acţiunii

directe injustiţie pentru anularea actului administrativ vătămător şi obţinerii despăgubirilor pentru eventualul prejudiciu suferit.

Faţă de aceste împrejurări de fapt şi de drept, în baza art. 286 din ordonanţă, Curtea a respins plângerea ca nefondată.

Comentariu

In sensul admiterii plângerii şi declinării contestaţiei către instanţa competentă, a se vedea deciziile nr 28 din 12 ianuarie 2011 şi nr 2160 din 27 iulie 2011 ale Curţii de Apel Alba Iul ia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr 1711 din 13 septembrie 2011 a Curţii de Apel Bacău, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr 5086 din 6 iunie 2012 a Curţii de Apel Cluj, Secţia a Il-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, şi decizia nr 1045 din 2 martie 2012 a Curţii de Apel Braşov, Secţia contencios administrativ şi fiscal
Răspunde
 
# Jurisprudenta 28-Octombrie-2015
Achiziţie directă. Contestaţie respinsă de Consiliu ca inadmisibilă întrucât achiziţia directă nu reprezintă o procedură de atribuire. Decizie nelegală. Contestaţia trebuia declinată către instanţa de judecată, iar nu respinsă ca inadmisibilă

Curtea, analizând plângerea formulată în cauză, constată următoarele:

Colegiul Tehnic M.C. Hunedoara a organizat procedura atribuirii directe a contractului având ca obiect servicii de organizare de seminarii. Valoarea estimată a contractului este de 14.085 euro, fară TVA, fiind aplicabile prevederile art. 19 din ordonanţă, potrivit cărora autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ, care se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor ordonanţei se limitează numai la prevederile art. 204 alin. 2.

Potrivit art. 3 lit. ş), procedura de atribuire cuprinde etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii.

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim prin-tr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile ordonanţei - art. 255 alin. 1.

În consecinţă, în temeiul prevederilor menţionate anterior şi al art. 10 din Legea nr. 554/2004, competenţa de soluţionare a acţiunii în primă instanţă aparţine secţiei de contencios administrativ a tribunalului.

Raportat la art. 283 din ordonanţă şi art. 158 C. proc. civ., se va admite plângerea împotriva deciziei prin care Consiliul a respins contestaţia petentei ca inadmisibilă, pe considerentul că nu intra în competenţa sa, procedura de atribuire nefiind una dintre cele şase proceduri de atribuire. Se va desfiinţa decizia atacată şi se va trimite acţiunea în contencios formulată de petentă spre competentă soluţionare Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Hunedoara.
Răspunde