Art. 204 OUG 34/2006 Stabilirea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de achiziţie publică

CAPITOLUL V
Atribuirea contractului de achiziţie publică

SECŢIUNEA a 4-a
Stabilirea ofertei câştigătoare

Art. 204

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.

(11) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

a) fie să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi;

b) fie să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire prevăzute la art. 18.

OUG 34/2006 actualizată prin:

Legea 279/2011 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 7 decembrie 2011, Monitorul Oficial 872/2011;

OUG 143/2008 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 28 octombrie 2008, Monitorul Oficial 805/2008;

OUG 94/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 26 septembrie 2007, Monitorul Oficial 676/2007;


Art. 2041

Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

OUG 34/2006 actualizată prin:

Legea 279/2011 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 7 decembrie 2011, Monitorul Oficial 872/2011;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 204 OUG 34/2006 Stabilirea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de achiziţie publică
# Ulmean Ruxandra 28-Octombrie-2015
JURISPRUDENȚĂ

Existenţa unui conflict între comisia de evaluare şi conducerea autorităţii contractante. Anularea procedurii pe motivul lipsei de fonduri. Anulare nelegală

Petenta, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect „reparaţii generale şi renovare - 15 filiale [...]”.

In acest sens pe data de 22.07.2010 a publicat în SEAP invitaţia de participare, criteriul de atribuire stabilit fiind „preţul cel mai scăzut'’.

Comisia de evaluare a stabilit că oferta depusă de intimată este inacceptabilă.

Urmare a contestaţiei intimatei, Consiliul a dispus la 14.10.2010 reevaluarea ofertelor, cu respectarea celor cuprinse în motivarea deciziei, a documentaţiei de atribuire şi a dispoziţiilor legale.

La 21.10.2010, comisia de evaluare a întocmit un nou raport al procedurii, dar conducătorul instanţei a respins raportul.

La 18.11.2010, unul dintre ofertanţi a solicitat autorităţii să pună în aplicare decizia Consiliului. Pe adresa de solicitare, conducătorul instituţiei pune o rezoluţie în atenţia comisiei de evaluare în sensul să se formuleze răspuns de respingere, motivată pe lipsa de fonduri.

Comisia de evaluare, prin adresa din 19.11.2010 semnată de toţi membrii comisiei, aduce la cunoştinţă conducătorului instituţiei că a întocmit un nou raport al procedurii, astfel cum obliga decizia Consiliului. Conducătorul instituţiei a refuzat să semneze raportul, pentru motivul lipsei de fonduri, deşi în bugetul pe anul 2010 al autorităţii, la art. 20.02 - Reparaţii curente, exista suma de 293.000 lei.

Urmare a acestui conflict dintre comisia de evaluare şi conducătorul societăţii, autoritatea a comunicat decizia sa de a anula procedura de achiziţie, în baza art. 209 alin. 1 lit. d) din ordonanţă, din lipsă de fonduri.

Împotriva acestei decizii intimata a formulat contestaţie.

Consiliul a stabilit că autoritatea dispune de fondurile necesare continuării procedurii şi, faţă dc art. 204 alin. 1 din ordonanţă, are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărci ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

Curtea reţine că în mod corect Consiliul a stabilit că şi după efectuarea rectificării bugetare, în baza Ordonanţei dc urgenţă a Guvernului nr. 55/2010m, autoritatea dispunea de fonduri financiare pentru continuarea proccdurii.

Din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 reiese că propunerea de rectificare a bugetului trebuie înaintată ordonatorului principal dc crcdite în termen de 15 zile de la înaintarea în vigoare (24.06.2010). Totodată, trebuie avut în vedere că raportul proccdurii prin carc s-a stabilit că oferta câştigătoare este cea depusă dc SC R.I. SRL a fost acccptat dc conducătorul instituţiei fară nicio rezervă (adresa nr. 4900/4/24.09.2010), lipsa de fonduri fiind invocată după ce autoritatea contractantă a fost obligată dc Consiliu să ia în considerare şi oferta contestatoarei.

Se mai constată că, având în vedere obligaţiile autorităţii contractante potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, privind identificarea surselor de finanţare, înainte dc iniţierea procedurii, Consiliul a constatat că au fost făcuţi paşii respectivi, fiind identificate fondurile, s-a stabilit valoarea estimată a lucrărilor, s-a elaborat documentaţia şi a fost iniţiată procedura prin publicarea anunţului de participare din 22.07.2010.

Consiliul a stabilit că anularea proccdurii este nelegală în raport cu dispoziţiile art. 209 din ordonanţă.

Recurcnta supune atenţiei prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, prin care, la art. 62, se interzice finanţarea şi executarea unor lucrări de investiţii noi. Or, aceste prevederi nu se referă la obiectul achiziţiei (reparaţii şi renovări) ci, astfel cum chiar recurenta arată, la lucrări de investiţii noi. Ca atare, în mod corect Consiliul a reţinut că, în speţă, autoritatea contractantă nu a făcut dovada lipsei de fonduri.

Pentru aceste considerente, Curtea a respins plângerea ca nefondată.
Răspunde