Anulare titlu proprietate Fondul funciar

Dosar nr. 2635/317/2011 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 3688/2012

Şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE C. P.

Grefier M. Z.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant S. E., domiciliată în T.C., sat P. jud. G. şi pe pârâtele P. E., domiciliată în T.C., nr., jud. G., COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR T.C. şi COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR G., având ca obiect fond funciar.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.11.2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea azi 16.11.2012, cand a hotărât următoarele:

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata instanta constata:

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 01.07.2011 reclamanta S. E., a solicitat in contradictoriu cu pârâta P. E., Comisia Locala de Fond Funciar T. C., Comisia Judeteana G., anularea titlului de proprietate nr. 1510780/11.06.2008 eliberat pârâtei pentru suprafaţa de 360 mp, teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti ale reclamantei şi constatarea nulităţii absolute parţiale a actelor premergătoare emiterii acestui titlu de proprietate, in temeiul art 274 c.pr.civ obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata catre reclamnata.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca în anul 1971 a început edificarea unei case de locuit şi a mai multor anexe gospodăreşti, în baza autorizaţiei de construire cu nr. 3/22.02. 1971 şi conform acestor documente a edificat casa pe terenul lat de 20 m şi cu lungimea de 50 m

La apariţia Legii 18/1991 a formulat cerere de reconstituire perin care a solicitat eliberarea titlului de proprietate pentru tot terenul ce-l deţine iclusiv terenul aferent casei şi anexelor gospodăreşti şi în baza HCJ 32/1991 a fost validată, ulterior la data de 08. 06. 1992 a fost eliberată adeverinţa de proprietate cu nr. 21 pentru suprafaţa de 0,5115 Ha teren agricol în care era inclusă şi suprafaţa de 1080 mp teren aferent casei de locuit şi a anexelor gospodăreşti in care este inclusa şi suprafaţa de 360 mp din titlul de proprietate contestat.

Comisia Locală de fond funciar T.C. în mod eronat a inclus suprafaţa de 360 mp în titlul de proprietate contestat deoarece pentru acest teren refclamanta formulase cerere de reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991, cât şi în baza legilor ulterioare.

A mai arătat că pentru acestă suprafaţă de teren pârâta nu deţine acte de proprietate , nu a adus în CAP acest teren nu a solicitat şi nu a foat validată cu acest teren, pârâta fiind o persoană neândreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren cu atât mai mult acest teren este afent casei şi anexelor gospodăreşti ale reclamantei. A mentionat ca si in conditiile in care parata ar fi solicitat in termen legal acest teren eliberarea titlului de proprietate este contrara disp. art 23 si 24 din legea 18/1991, ca potrivit D-L 42/1990 art 8 se putea tribui pana la suprafata de 6000 m.p. insa potrivit art 23 din legea 18/1991 suprafata aferenta casi de locuit si anexelor gospodaresti care s eatribuie este de 1000 m.p.

În drept, îşi întemeiează cererea pe dispoziţiile art. 112 Cod rocedură civilă, Legea 18/1991, Legea 169/1997, Legea 1/2000 şi legea 247/2005.

In dovedirea actiunii în cadrul probei cu inscrisuri a depus reclamanta in cursul cercetării judecatoresti în copie titlul de proprietate nr. 1510780 din 11. 06. 2008, adeverinţa de proprietate nr. 21 din 08. 06. 1992 schiţa terenruilor , autorizaţie executare lucrări nr. 3 din 22. 02. 1971, memoriu tehnic, plan de situaţie.

In termen legal parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii. A sustinut ca actiunea reclamantei nu este fondata fiind evidnt ca pentru terenul in suprafata de 360 m.p. pentru care i s-a emis titlul de proprietate cu nr. 1510780/2008 este indreptatita la reconstituire nefiind in ipoteza disp. art II din legea 169/1997. Astfel terenul de 360 m.p. provine de la autorii sai B.M. si G. parintii sai facand parte dintr-o curea de teren mai mare terenul fiind trecut la pozitia de rol 1959-1962 in puctul P., acest teen fiind solicitat in termen legal prevazut de legea 18/1991, cererea fiind validata si pentru acest teren. Nu se poate pune problemea incidentei disp. ary 23 si 24 di legea 18/1991 deoarce este adevarat a autorii reclamnatei au avut casa in zona in care se afa terenul in litigiu insa acest imobil nu a fost amplsat pe terenul proprietatea sa fapt ce rezulta din autorizatia de construire 3/1971 si memoriul tehnicchiat nou imobil edificat d reclmanta fiind edificat pe un alt teren dcat cel de 360 m.p. astfel nu se poate pune problema indraptatirii reclamantei la reconstituire. De altfel daca s-ar constata nulitatea titlului au de proprietate nu ar mai avea iesire la calea publica.

Au fost depuse la dosar de către pârâtă următoarele înscrisuri în copie: filă registru agricol, proces verbal de punere în posesie din data de 14. 03. 2002.

La solicitarea instantei intimata Comisia Locala de Fond Funciar T.C. a inaintat in copie HCJ cu nr. 32/1991 si tabelul anexa cu privire la pozitia autoarei B. E. si G.N., autoarea reclamantei S.E. impreuna cu preziarea ca numita S.E. nu s-a gasit cu figureaza cu cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 360 mp, ca terenul in litigiu se regaseste in cele doua acte de proprietate si se suprapune partial. A mai depus parata declaratia numitei G.E., in copie registrul agricol autor B. G., declaratia numitului C. T., declaratia numitei B. V., proces verbal de punere in posesie al paratei P. E., titlul de proprietate eliberat acesteia din urma.

Instanta a solicitat relatii suplimentare paratei care a mentionat ca reclamanta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in calitate de mostenitoare a autoarei G., ca pe terenul in suprafata de 360 mp nu exista edificate constructii, ca reclamantei nu i-a fost eliberat titlu de proprietate conform adeverintei 91/1992, c aterenul de 360 mp se regaseste in suprafata totala de 5116 mppentru care s-a eliberat adeverinta de proprietate, ca in urma verificarilor facute parata P. E. nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate nici in nume propriu si nici dupa autoarea B. M., ca paratei i s-a eliberat procesul verbal pentru suprafata de 2,8722 ha teren situat pe raza orasului T.C. cat si pentru suprafata de 360 mp conform filei de registru agricol 1959/1963, ca suprafata validata prin HCJ 32/1991 a fost de 2,30 ha, ca in suprafata de teren reconstituita reclamantei se afla si suprafata de 360 mp pentru care a fost emisa HCJ 32/1991 pe numele numitei B. M., mama paratei, ca inscrisurile depuse de reclamanta pentru 5116 mp au fost cererea de reconstituire HCJ 32/1991.

A depus tot la solicitarea instantei cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de reclamanta S. E. inregistrata sub nr. 2569/1991, tabel anexa cu privire la pozitia acesteia, registrul agricol B.G., adresa nr. 5376/1998 catre numita B. M., certificat de mostenitor 197/1985, cerere formulata sub nr. 5376/1997 de numita B. M., declaratia acesteia, act de vanzare-cumparare incheiat la 01.11.1939.

Functie de precizarile paratei P. E., s-a revenit cu adresa la CLFF T. C. care a mentionat ca cererea cu nr. 5376 nu are nici o legatura cu fila de registru agricol 1959-1963 in care este inscris numele de B. Gh. M. si dupa care s-a reconstituit dreptul de proprietate pe legea 18/1991, ca nu pot preciza daca reclamantei i-a fost atribuit lot in folosinta pentru edificarea constructiei casa de locuit.

La termenul de judecata din data de 01.02.2012, instanta incuviintat efectuarea in cauza a aunei expertize pentru individualizarea terenului in litigiu si a verificarii existentei suprapunerii de terenuri, onorariul fiind in sarcina reclamantei.

Intrucat expertul desemnat a formulat cerere pentru majorarea onorariului instanta a dispus majorarea onorariului cu suma de 400 lei, onorariu ce nu a fost achitat de reclamanta.

La data de 13.06.2012 prin incheiere de sedinta instanta in temeiul art. 155 indice 1 cprciv a dispus suspendarea cauzei.

Impotrica incheierii a formulat recurs parata, prin decizia nr. 2704/24.09.2012 Tribunalul Gorj a admis recursul declarat, a casa incheierea si a trimis cauza pentru continuarea judecatii motivat de imprejurarea ca instanta a facut in mod gresit aplicat disp. art. 155 indice 1 cprciv, dispozitiile art. 170 prevezand ca in situatia in care s-a incuviintat o expertiza partea care a propus-o este obligata a depuna suma stabilita de instanta disp. al. 3 precizand ca neindeplinirea acestor obligatii atrage decaderea din dovada incuviintata.

Cauzei i s-a dat termen de judecata la data de 31.10.2012, termen la care a pus in vedere reclamantei sa faca dovada achitarii onorariului suplimentar sub sanctiunea decaderii din proba.

La termenul din data de 14.11. 2012 reclamanta a fost decazuta din proba cu expertiza incuviintata potrivit incheierii de la acea data.

Analziand materiaul probator administrat in cauza prin prisma dispozitiilor speciale ce reglementeaza materia fondului funciar instanta constata urmatoarea stare de fapt si de drept.

La data de 23.03.1991 reclamanta S. E. a formulat cerere de reconstiture a dreptului de proprietate inregistrată la primaria T. C. sub nr. 2569/22.03.1991 penru suprafata de 0,23 ari ce provine din mostenire asa cum rezulta din registrul agricol. A mentionat in cerere ca trupul nr. 1 este in suprafata de 0,12 ari, in punctul S., categoria arabil, punctul 2 este situat in punctu T. cu suprafata de 0,05 ari, trupul 3 in punctul D. B. cu suprafata de 0,05 ha.

Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost solutionata favorabil prin HCJ cu nr. 32/1991 fiind reconstituit dreptul de proprietate reclamantei in calitate de mostenitoare a autoarei G. N. pentru suprafata totala de 0,23 ha.

Ulterior in favoarea reclamantei a fost eliberata adeverinat de proprietate cu nr. 21/08.06.1992 pentru suprafata totala de 5116 mp, teren situat in intravilanul si extravilanul localitatii. Se retine ca reclamantei S. E. la data de 22.02.1971 i-a fost eliberata autorizatia pentru executare lucrari cu nr. 3 fila 8 pentru construirea unei case de locuit, in acest sens memoriul tehnic si planul de situatie de la filele 9 si 10.

Pana in prezent reclamantei nu i-a fost eliberat titlul de proprietate pentru terenul reconstituit. Solicita reclamanta prin actiunea introductiva la instanta sa se constate nulitatea titlului de proprietate eliberat paratei si actelor premergatoare ce au stat la baza emiterii acestuia pentru suprafata de 360 mp motivat de imprejurarea ca acest teren i-a fost reconstituit si reprezinta teren aferent casei si anexelor gospodaresti.

Paratei P. E. i-a fost eliberat titlul de proprietate cu nr. 1510780 la data de 11.06.2008 ca urmare a procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 360 mp situat in intravilanul localitatii T. C., teren vecin in partea de nord cu numita S. E. reclamanta in cauza, teren pentru care aceasta a fost pusa si in posesie prin procesul verbal de punere in posesie fila 44.

In favoarea aceleiasi parate la data de 14.03.2002, i-a fost eliberat procesul verbal de punere in posesie pentru o suprafata de 2,8772 ha, teren situat in extravilanul localitatii T. C., fila 23.

Se retina ca parata este mostenitoarea autorilor sai parinti B. M. si B. G., dreptul de proprietate findu-i reconstituit prin HCJ 32/1991 pentru suprafata totala de 2,30 ha, din care 2,27 ha in extravilan si 0,03 in intravilan, potrivit pozitiei 1 din anexa 1 fila 30.

Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de aceasta in temeul legii 18/1991 nu s-a regasit in arhivele paratei CLFF C., instanta revenind cu adrese pe parcusrul cercetarii judecatoresti pentru ca aceasta cerere sa fie comunicata, parata mentionand ca nu s-a regasit in evidente nici cererea formulata de parata si nici cererea formulata de autorii sai parinti. Exista la dosarul cauzei insa registrul agricol al autorului parinte B. G. potrivit caruia acesta figureaza ca detinand in proprietate pe perioada anulor 1959-1962 teren in suparafata totala de 2,30 ha din care in curtea casei 0,03 ha.

Parata a depus la dosarul cauzei cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de numita B. I. M. inregistrata la primaria localitatii T. C. sub nr. 5376/1997 in care se arata ca aceasta din urma are calitatea de titular al dreptului de proprietate stabilit prin reconstituire in suprafata de 32.596 mp teren agricol si 2 ha teren cu vegetatie forestiera si solicita reconstituirea diferentei de 1 ha teren cu destinatie forestiera, pentru restul de 14.360 mp teren agricol si alte categorii de teren din care 360 mp in intravilan.

Cererea de reconstituire a fost insotita de copia registrului agricol si declaratii de martori, certificat de mostenitor.

Observand declaratiile martorilor B. V. si G. E., date la data de 20.09.2000 respectiv 30.01.2001 se retine ca cestia cunosc ca bucata de teren situata in intravilan a fost ocupata in mod abuziv de S. E. de pe timpul fostului CAP pe care l-a inchis cu gard si l-a inclus in curtea casei, filele 85, 86.

Desi parata comisie susţine ca cererea formulata de B. I. M. nu are nici o legatura cu registrul agricol depus la dosarul cauzei in care titular apare B. N. G., sotia fiind B. Gh. M., datorita initialelor diferite, instanta retine totusi ca B. M., mama paratei este autoarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formualata in 1997 iar initiala de Gh. a acesteia trecuta in registrul agricol reprezinta o eroare materiala.

In lipsa unei expertize instanta retine sustinerile paratei Comisia Locala C., referitoare la faptul ca terenul in suprafata de 360 mp se regaseste atat in actul de proprietate al paratei cat si in adeverinta de proprietate eliberata reclamantei, ca se suprapun partial, ca in suprafata de teren reconstituita reclamantei se afla si suprafata de 360 mp, teren in litigiu.

Se constata insa ca paratei i-au fost eliberate acte premergatoare si in final titlul de proprietate pentru o suprafata mai mare de teren decat cea reconstituita. Potrivit considerentelor expuse mai sus dreptul de proprietate a fost reconstituit in temeiul HCJ 32/1991 pentru suprafata totala de 2,30 ha, insa aceeasi parata a fost pusa in posesie pentru suparafata de 360 mp in litigiu si pentru suprafata de 2,8772 ha teren situat pe raza aceleiasi localitati, prin procesul verbal de punere in posesie incheiat la data de 14.03.2002.

Cerere de reonstituire a dreptului de proprietate pentru terenul in litigiu a formulat autoarea acesteia abia in anul 1997, cererea cu nr. 5376/1997 fila 95, data la care dreptul de proprietate in favoarea reclamantei fusese deja reconstituit, terenul in litigiu regasindu-se in suprafata pentru care reclamanta fusese deja validata, respectiv aceea de 1080 mp teren intravilan. Mai mult reclamantei i se autotizase executarea unei constructii inca din anul 1971, pe un teren cu latimea de 20 m, si adancimea de 50 m, potrivit autorizatiei de construire, memoriului tehnic si planului de situatie. Ca terenul in litigiu la data formularii cererii de reconstituire in anul 1997 era ocupat si inchis in gospodaria reclamantei, este o situatie de fapt cunoscuta si de martorii ce au dat declaratie la primarie numitii B. V. si G. E., filele 85 si 86.

Observand autorizatia pentru executare lucrari fila 8, eliberata ca urmare a cererii formulata de reclamanta, instanta constata ca nu este mentionat regimul juridic al terenului pe care se va construi imobilul. Este cert insa ca pe perioada comunista terenul a fost in patrimoniul fostului CAP, imobilul fiind edificat inca din acea perioada. Cum la dosarul cauzei nu exista date din care sa rezulte ca terenul in litigiu a apartinut inainte de perioada comunista autoarei reclamantei G. N., instanta retine ca aplicabile in speta disp. art. 24 din legea 18/1991 potrivit caruia terenurile situate in intravilanul localitatilor care su au fost atribuite de cooperativele agricole de productie potrivit legii cooperatorilor sau altor persoane indreptatite pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari, iar potrvit alin. 2 indice 1 fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau in lispa in extravilan acceptata de ei, iar daca nu mai exista teren se vor acorda despagubiri.

Ca o concluzie a celor mai sus expuse, a faptului ca dreptul de proprietate a fost reconstituit reclamantei inca din anul 1991, data la care autoarea paratei nu formulase cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul in litigiu, a faptului ca paratei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata mult mai mare decat cea detinuta de autorii sai potrivit registrului agricol, observand si temeiul de drept mai sus invocat instanta apreciza ca in speta sunt indeplinte disp. art. III din legea 169/1997 alin. 1 lit. a, urmand ca actiunea reclamantei sa fie admisa in parte.

Se va constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate emis paratei cu nr. 1510780/2008 pentru terenul in suprafata de 360 mp cu vecini la nord S. E., la est rest proprietate, la sud B. V., la vest D.S. C.- P., precum si a procesului verbal de punere in posesie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate.

Hotararea Comisiei Judetene nr. 32/1991 nu se va constata nula in conditiile in care s-a retinut ca dreptul de proprietate in favoarea paratei pentru terenul de 360 mp nu a fost validat.

In temeiul 274 cprciv va fi obligata parata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantum de 400 lei reprezentand onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta S. E., domiciliată în T. C., sat P., judeţul G., in contradictoriu cu pârâta P. E., domiciliată în T. C., str. E., nr. 13, judeţul G. şi intimatele Comisia Locala de Fond Funciar T. C., cu sediul în T. C., judeţul G., Comisia Judeteana G., cu sediul în T. J. , judeţul G .

Constată nulitatea absolută a titlului de proprietate emis pârâtei, nr. 1510780/2008, pentru terenul în suprafaţă de 360 mp. cu vecini la N – S. E., la E - rest proprietate, la S – B. V., la V - Ds C. – P., precum şi a procesului verbal de punere în posesie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, în cuantum de 400 lei, onorariu avocat.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.11.2012.

Preşedinte,

Grefier,

CP/TEHN CP/27.12.2012/6 EX

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Anulare titlu proprietate Fondul funciar