Fond funciar. Modificarea Ordinului Prefectului în sensul de a i se atribui suprafaţa de teren aferent casei cumpărate prin contractul autentificat de fostul Notariat de Stat.

Fond funciar

Asupra prezentei cereri;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanţii Z M şi Z M în contradictoriu cu pârâţii P J B şi COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR M au solicitat modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Bacău nr. 235/17.09.2009 în sensul de a i se atribui suprafaţa de 1025 mp cât a rămas teren aferent casei cumpărate prin contractul autentificat de fostul Notariat de Stat Bacău, în loc de 518 mp.

Ulterior, la termenul de judecată din 07.04.2010 a fost introdus în cauză în calitate de pârât şi PRIMARUL COMUNEI M.

În motivarea cererii reclamanţii susţin că din suprafaţa totală de 3829,497 mp ei posedă netulburaţi cu sentimentul de proprietari suprafaţa de 1023,797 mp, precum şi că suprafaţa de 2900 mp a fost atribuită moştenitorilor vânzătorilor cu titlu de proprietate, iar diferenţa, afirmă reclamanţii, nu poate fi decât proprietatea lor, în interpretarea art. 36 din Legea nr. 18/1991, modificată.

În dovedirea cererii reclamanţii au solicitat administrarea probei cu expertiză topo.

Pârâtul Prefectul Judeţului Bacău a formulat întâmpinare în care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată întrucât constituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 518 mp(mai mult cu 268 mp faţă de cea trecută în proprietatea statului, respectiv 250 mp, conform contractului de vânzare-cumpărare), s-a făcut potrivit art. 36 alin. 3 şi 6 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar suprafaţa de teren la care sunt îndreptăţiţi reclamanţii este de 250 mp şi prin Ordinul Prefectului nr. 235 li s-a atribuit o suprafaţă mai mare, respectiv 518 mp.

În apărare pârâta a depus la dosar documentaţia care a stat la baza emiterii ordinului care se contestă (filele 14-56).

La termenul de judecată din 09.12.2009(fila 72 dos.) B M, A N, A A, A G, A A şi M au formulat în cauză cerere de intervenţie în interes alăturat Prefectului Judeţului Bacău(aspect precizat de B M la data de 06.06.2012). Ulterior, au fost introduşi în cauză moştenitorii defunctei M E: M C, M F, M C, M Cşi A D.

Cererea de intervenţie în interes alăturat Prefectului Judeţului Bacău a fost admisă în principiu la data de 10.03.2010(fila 106 dos.).

În motivarea cererii de intervenţie intervenienţii au arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare reclamanţii au cumpărat o casă de la fratele lor, A C . Terenul aferent construcţiei a trecut în proprietatea statului în condiţiile Legilor 58 şi 59 din 1974. Cum terenurile nu erau în circuitul agricol, arată intervenienţii în continuare, nu puteau cumpăra şi terenul. În baza Legii nr. 18/1991 toţi moştenitorii au cerut reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul părinţilor, inclusiv pentru terenul din vatra satului Măgura, arată intervenienţii, iar prin titlul de proprietate au obţinut mai multe suprafeţe de teren printre care şi cel solicitat de reclamanţii în cauză. De asemenea, intervenienţii menţionează că acţiunea reclamanţilor prin care aceştia au solicitat modificarea acestui titlu a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 389/18.01.2006 a Judecătoriei Bacău care a rămas definitivă prin respingerea recursului.

În dovedirea cererii intervenienţii au depus la dosar în copie înscrisurile de la filele 74-86.

În cauză a formulat cerere de intervenţie în interes propriu numitul Z T (fila 96) solicitând să se anuleze titlul de proprietate care a fost emis abuziv pe terenul proprietatea lor. Cererea de intervenţie în interes propriu a fost admisă în principiu la termenul de judecată din data de 02.06.2010(fila 141-142).

Intervenientul în interes propriu Z T a cerut şi suspendarea cauzei întemeiată pe dispoziţiile art. 244 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., cerere respinsă de instanţă prin încheierea din data de 01.09.2010. De asemenea, acelaşi intervenient a invocat excepţia lipsei de interes a intervenienţilor în interes alăturat şi excepţia prescrierii dreptului la acţiune(fila 111 dos.), excepţii care, în temeiul art. 137 C.pr.civ. au fost unite cu fondul cauzei la termenul de judecată din 01.09.2010(fila 167).

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză topo-cadastrală.

În ce priveşte excepţia lipsei de interes a intervenienţilor în interes alăturat, urmează a fi respinsă în condiţiile în care intervenienţii invocă în susţinerea cererii lor de intervenţie faptul că li s-a emis titlul de proprietate . (fila 26 dos.) în care este inclus şi terenul în litigiu.

Nici excepţia prescrierii dreptului la acţiune nu este întemeiată de vreme ce legea nu stabileşte un termen în interiorul căruia să se solicite modificarea ordinului prefectului.

Analizând probele administrate instanţa reţine că prin Ordinului prefectului nr. 235 s-a atribuit în proprietate reclamanţilor şi intervenientului în interes propriu Z T suprafaţa de 518 mp teren aferent construcţiilor situat în intravilanul comunei M, judeţul Bacău(identificat în raportul de expertiză efectuat în cauză, în perimetrul C-D-7-8-1-2-C, fila 331 dos. vol. I), în temeiul art. 36 alin. 3 şi 6 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată şi completată, teren având ca vecinătăţi: la nord – A A, la sud – drum sătesc, la est - B I, la vest – A A. La emiterea acestui ordin s-au avut în vedere cererile formulate de reclamanţi şi de intervenientul în interes propriu Z T înregistrate cu nr. 4000/13.08.2009 şi nr. 4888/27.08.2008, precum şi înscrisurile depuse de aceştia.

Reclamanţii şi intervenientul în interes propriu Z T au cumpărat de la A C, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat la fostul Notariat de Stat Judeţean Bacău(fila 24) imobilul locuinţă situat în comuna M ,judeţul Bacău, terenul aferent locuinţei de 250 mp curţi – construcţii a trecut în proprietatea statului, iar dobânditorii au primit terenul în folosinţă pe durata existenţei construcţiei.

Prin titlul de proprietate al defunctului A N, cu moştenitorii A N. C, B M, A N. N, A N. A, A G, A A şi M E (intervenienţii în interes alăturat în cauză), i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4000 mp în comuna M, judeţul Bacău, respectiv 2500 mp tarlaua 8 parcela 157/31 şi 1500 mp tarlaua 47/5 parcela 161. Terenul care face obiectul acestui titlu de proprietate a şi fost supus partajului succesoral după defunctul A N, în conformitate cu sentinţa civilă nr. 1356/06.02.2009 pronunţată de Judecătoria Bacău în dos. nr. 54/180/2004, irevocabilă prin decizia civilă nr. 424/R din data de 11 mai 2010 a Tribunalului Bacău(filele 316-322 dos. vol. I). În urma partajării terenul de 1500 mp tarlaua 47/5 parcela 161 a fost atribuit lotului aparţinând intervenientelor din prezenta cauză, B M(750 mp) şi AA (750 mp), conform planului de amplasament întocmit de expertul topo DL (fila 322 dos.).

Din raportul de expertiză topo efectuat în cauză de expertul GM instanţa reţine că terenul în litigiu care este solicitat de reclamanţi a fi inclus în Ordinul Prefectului nr. 235, cu întinderea de 461 mp identificat pe schiţă cu S2+S3+S4( aliniamentul punctelor 3-9-10-11-12-13-14-15-16-6-7-8-1, filele 271, 330-331 dos. vol. II) constituie parte din terenul de 1500 mp tarlaua 47/5 parcela 161 înscris în titlul de proprietate al intervenienţilor în interes alăturat, aspect confirmat şi de Comisia locală M în adresa nr. 654/08.02.2012(fila 311 dos. vol. I). Faptul că intervenienţii în interes alăturat sau numai unii dintre ei ar stăpâni o suprafaţă de teren de 436 mp(identificată de expertul topo pe aliniamentul 23-G-F-E-23) învecinată cu cea în litigiu, nu are nici o relevanţă în cauză având în vedere obiectul acţiunii de faţă. Nici motivul că dacă nu s-ar modifica ordinul Prefectului în sensul cerut de reclamanţi, aceştia nu ar mai avea acces la calea publică, nu rezistă criticii de vreme ce schiţa întocmită de expertul topo relevă clar că terenul pe care este amplasată casa reclamanţilor are ieşire la drumul public(DS) cu care de altfel se învecinează(fila 331 dos. vol. I).

În temeiul art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, modificată, terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor. În contractul de vânzare-cumpărare încheiat la fostul Notariat de Stat Judeţean Bacău se menţionează că terenul aferent locuinţei este de 250 mp(acesta fiind şi atribuit în folosinţă în 1989), or, prin Ordinul Prefectului nr. 235 reclamanţilor şi intervenientului în interes propriu Z T le-a fost atribuit în proprietate chiar mai mult decât atât, respectiv o suprafaţă de teren de 518 mp(cu 268 mp mai mult). Având în vedere faptul că titlul de proprietate al intervenienţilor în interes alăturat Prefectului este emis încă din 1996, terenul fiind deja supus irevocabil partajului, a admite cererea reclamanţilor ar însemna a se încălca dreptul de proprietate al intervenienţilor.

În consecinţă, instanţa reţine că cererea reclamanţilor este nefondată şi urmează a fi respinsă, ei primind deja în proprietate teren suficient pentru administrarea imobilelor construcţii aflate pe terenul atribuit deja, oricum mai mult decât este menţionat în contractul de vânzare din 1989.

Pentru aceleaşi considerente va respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul în interes propriu Z T, ca nefondată şi va admite cererea de intervenţie în interes alăturat Prefectului Judeţului Bacău formulată de intervenienţii B M, A N, A A, A G, A A şi M E (aceasta din urmă cu moştenitorii M C, M F, M C, M C şi AD).

 

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Fond funciar. Modificarea Ordinului Prefectului în sensul de a i se atribui suprafaţa de teren aferent casei cumpărate prin contractul autentificat de fostul Notariat de Stat.